Hitlerowskie sądownictwo zorganizowano w Poznaniu już w połowie września 1939 r., a sądy oraz prokuraturę - na początku października tegoż roku

Hitlerowskie sądownictwo zorganizowano w Poznaniu już w połowie września 1939 r., a hitlerowskie sądy lokalny i okręgowy oraz prokuratura rozpoczęły działalność na początku października tegoż roku. Już na początku okupacji hitlerowcy założyli w Poznaniu także swoje więzienia, obóz zagłady oraz obóz dla jeńców wojennych.
Hitlerowskie sądownictwo zorganizowano w Poznaniu już w połowie września 1939 r. Pełnomocnikiem do spraw sądownictwa został w urzędzie szefa zarządu cywilnego Helmut Froböss, dotychczasowy prezydent policji w Gdańsku.
Niemieckie sądy lokalny i okręgowy oraz prokuratura działały w Poznaniu od początku października. Stosowano w nich prawo niemieckie, nawet wówczas gdy rozpatrywano sprawy sprzed 1 września 1939 r., co było sprzeczne z prawem międzynarodowym. Nieletnich Polaków skazywano bez względu na wiek, jeżeli pod względem rozwoju fizycznego można ich było uznać za osoby powyżej 18 roku życia. Obowiązywały ogólne zasady prawa Rzeszy.
Przy sądach powoływano prokuratury. Naczelnym prokuratorem był dr Sturm, który urzędował w sądzie przy ul. Młyńskiej. Na jego wniosek nawet za drobne przestępstwa nakładano niezwykle surowe kary.
Od początku okupacji organizowano w Poznaniu także hitlerowskie więzienia (przy ul. Młyńskiej), które podlegały nadzorowi generalnego prokuratora. Organizatorem więziennictwa był dr Erich Knobloch, który wykorzystywał w Poznaniu doświadczenia nabyte po zajęciu Sudetów. Więzienia zakładała także policja. W Domu Żołnierza swoje więzienie miało Gestapo, a przy ul. 27 Grudnia - Prezydium Policji.
W końcu września władze hitlerowskie przystąpiły ponadto do organizacji obozu koncentracyjnego. Założono go 3 października 1939 r. na terenie Fortu VII przy al. Polskiej. Początkowo kontrolę nad obozem powierzono straży wojskowej, złożonej z żołnierzy 148 pułku piechoty, a następnie - policji bezpieczeństwa. Wbrew wcześniejszym zamierzeniom Fort VII nie miał charakteru obozu koncentracyjnego, lecz obozu zagłady, w którym wielu więźniów zgładzono przez rozstrzelanie, powieszenie, zagłodzenie, zagazowanie. W obozie więziono działaczy politycznych i społecznych oskarżonych o działalność antyniemiecką, głównie nauczycieli i duchownych.
Hitlerowcy tworzyli także obozy dla jeńców wojennych. Na Cytadeli utworzono obóz zbiorczy dla polskich żołnierzy, których zatrzymano na drogach prowadzących do Poznania lub na jego ulicach. Tu sprawdzano ich personalia i dotychczasową działalność. Wielu zatrzymanych przekazano do obozu dla jeńców w Biedrusku, skąd wywieziono ich do Rzeszy.

sieci społecznościowe