Miasto Poznań zostało zwycięzcą pierwszej edycji Konkursu ,,Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju"

W 2011 r. Miasto Poznań zostało zwycięzcą pierwszej edycji Konkursu ,,Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju", zorganizowanego z inicjatywy firmy doradczej PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) i tygodnika Newsweek Polska. Celem Konkursu było wyróżnienie miast, które w skuteczny i długofalowy sposób wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju. Istotą Konkursu było wskazanie pozytywnych przykładów, wymiana doświadczeń oraz zachęcenie pozostałych ośrodków do zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce. Miasto Poznań zgłosiło dwa projekty "tzw. dobre praktyki": "Trzymaj ciepło" oraz "Eco Driving bezpiecznego Poznania".

Zasada zrównoważonego rozwoju jest jednym z aspektów wyróżnionych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 i przewija się zarówno w wizji Poznania 2030 "Poznań miastem metropolitalnym o silnej gospodarce i wysokiej jakości życia, opierającym swój rozwój na wiedzy", misji "Poznań... dba o zrównoważony rozwój...", celach strategicznych np. "Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta" i celach pośrednich "Ekologiczne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i odpadami", oraz programach strategicznych. Wśród 21 programów strategicznych ujętych w Strategii, podejmujących problematykę zrównoważonego rozwoju wyróżnić należy Czysty Poznań. Celem programu jest realizacja wyzwań wspólnotowej polityki ochrony środowiska, w tym w szczególności zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami, zapewnienie odpowiedniego potencjału infrastruktury technicznej, gwarantującego ekologiczną gospodarkę zasobami: wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazowej oraz odprowadzanie ścieków, dywersyfikację źródeł energii, a także dbałość o środowisko naturalne i właściwe warunki sanitarno-porządkowe miasta oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Metropolii Poznań.