Ocena wiarygodności kredytowej (rating) Poznania

Poznań posiada ocenę wiarygodności kredytowej (rating) nadaną w 2013 r. przez agencję ratingową Fitch Ratings. Nadana ocena A- oznacza, że Miasto posiada wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań finansowych, a prognoza stabilna wskazuje, że w najbliższym czasie ocena ta nie ulegnie zmianie. Ocena ratingowa Poznania podlega stałemu monitorowaniu przez agencję ratingową Fitch Ratings. 

W latach 2001-2013 Miasto Poznan było oceniane przez agencję ratingową Moody's Investors Service. Od 2006 r. rating Poznania pozostawał na niezmienionym poziomie A3 z prognozą stabilną, identycznym z obecnym ratingiem Miasta.

Rating Poznania

2001: Baa1 z prognozą stabilną

2002: Baa1 z prognozą stabilną

2003: Baa1 z prognozą stabilną

2004: Baa1 z prognozą stabilną

2005: Baa1 z prognoza stabilną

2006: A3 z prognozą stabilną

2008: A3 z prognozą stabilną

2010: A3 z prognozą stabilną

2011: A3 z prognozą stabilną

2012: A3 z prognozą stabilną

2013: A3 z prognozą stabilną

2013: A- z prognozą stabilną

sieci społecznościowe