Środowisko naturalne

Poznań należy do miast o dużym udziale terenów zielonych. Zajmują one prawie 68 km², tj. 26% powierzchni miasta. Największy udział w ich strukturze mają lasy (55%) oraz zieleń osiedlowa (15%). Ponad połowa ich ogólnej powierzchni jest własnością komunalną zarządzaną przez Miasto. Poznańskie tereny zielone mają układ przestrzenny klinowo-pierścieniowy, oparty na naturalnej konfiguracji terenu. Tworzą go 4 kliny zieleni (golęciński, cybiński, dębiński i naramowicki) o charakterze parkowo-leśnym, rozłożone w dolinach rzek, oraz rozproszone obszary śródmiejsko-osiedlowe. Na terenach zielonych znajduje się ponad 30 pomników przyrody, kilkanaście zespołów zieleni zabytkowej objętych opieką konserwatorską oraz obszary cenne przyrodniczo - 2 rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu i 4 użytki ekologiczne oraz 3 obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Obiektami zielonymi o największej powierzchni są: park Cytadela (100 ha), Nowe Zoo na Białej Górze (177 ha) oraz cmentarz komunalny Miłostowo (98 ha). Wszystkie obiekty zielone, poza Nowym Ogrodem Zoologicznym i Palmiarnią Poznańską, są udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie. Ogrody zoologiczne odwiedza rocznie ok. 350 tys. osób, a palmiarnię - ok. 150 tys.

W ciągu ostatnich lat stan środowiska naturalnego uległ poprawie, jednak nadal występują zagrożenia lokalne związane z: podwyższoną emisją gazów, przekraczającym normy zanieczyszczeniem wód powierzchniowych oraz nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia, Poznań znajduje się pod względem stanu czystości powietrza na 751 miejscu na świecie, z taką samą wartością średnią zanieczyszczenia powietrza (roczny poziom PM10 wynosi 29 ug/m3) jak Londyn, Budapeszt czy Singapur.

Poznań zajmuje 11. miejsce w skali kraju pod względem zagrożenia środowiska ściekami. Stan wody Warty w Poznaniu nadal wymaga poprawy. Potencjałem umiarkowanym - sugerującym szczególna potrzebę poprawy - charakteryzuje się stan elementów biologicznych (III klasa wskaźnika jakości wód). Stan elementów fizykochemicznych i hydromorfologicznych jest dobry (II klasa).

W Poznaniu rocznie wytwarza się prawie 800 tys. ton odpadów, z których blisko 3/4 stanowią odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Większość odpadów przemysłowych jest wywożona i utylizowana poza Poznaniem, gdzie są one unieszkodliwiane lub poddawane procesom prowadzącym do odzyskania z nich substancji, materiałów, energii.

Łączna ilość zebranych w ciągu roku odpadów komunalnych wynosi 210 tys. ton rocznie i od kilku lat pozostaje na zbliżonym poziomie. Na 1 mieszkańca przypada ok. 380 kg odpadów. Największy udział w strukturze wytworzonych odpadów komunalnych mają gospodarstwa domowe (67%).

Zarządzane przez Miasto Poznań składowisko o powierzchni 61,5 ha w Suchym Lesie spełnia wszystkie normy ekologiczne. Na jego terenie wykorzystywany jest nowoczesny system oczyszczania odcieków ze składowiska oraz funkcjonuje elektrownia biogazowa wykorzystująca powstający samoistnie metan. Na terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiórka surowców wtórnych, w wyniku której pozyskiwane są makulatura, stłuczka szklana, tworzywa sztuczne i złom metali. W Poznaniu wdrożono miejski system gospodarki odpadami, w ramach którego działa system usuwania odpadów problemowych pochodzących z gospodarstw domowych.

W Poznaniu jest realizowany projekt "System gospodarki odpadami dla miasta Poznania", którego głównym elementem jest budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w ramach hybrydowego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, łączącego wykorzystanie krajowych środków publicznych, środków unijnych i kapitału prywatnego.