Strategia Rozwoju Metropolii

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej (obecnie Metropolii Poznań) została przyjęta została przez Radę Aglomeracji Poznańskiej w czerwcu 2011 r. Strategia nakreśla wizję i kierunki rozwoju Metropolii w perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument opracowany został przez środowisko naukowe poznańskich uczelni we współpracy z samorządami, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Przyjęta w Strategii wizja stwierdza, że: "Metropolia Poznań umiejętnie łączy potencjał miasta Poznania, sąsiednich gmin i powiatu poznańskiego. Dzięki wielkopolskiej tradycji i solidności, europejskim standardom, wiedzy i kreatywności, wspólnie podejmowane działania przyczyniają się do:

  • podnoszenia jakości życia mieszkańców,
  • rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki,
  • kształtowania układu przestrzennego,
  • utrwalania wizerunku zintegrowanej i dynamicznej metropolii sukcesu."