Jakie kontenery na śmieci?

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o możliwość wprowadzenia w Poznaniu pojemników na śmieci z klapą otwieraną przez naciśnięcie nogą. Jego zdaniem, takie rozwiązanie ma walory higieniczne, sanitarne, epidemiczne i estetyczne. W odpowiedzi na interpelację, oprócz oceny tego typu pojemników, znalazły się informacje na temat polityki odpadowej miasta wynikającej z wyjścia z GOAP-u.

Kontener na odpady, Fot. Tiia Monto Wikimedia Commons - grafika artykułu
Kontener na odpady, Fot. Tiia Monto Wikimedia Commons

Radny pisze w interpelacji, że w niektórych miastach w kraju i za granicą stosowane są pojemniki na odpady z opcją otwierania pokrywy nogą. Jest to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownikom łatwiej jest wrzucać śmieci do kontenera: nie trzeba odkładać worka z odpadami i dotykać ręką pojemnika. Jego zdaniem ma to znaczenie higieniczne, sanitarne, epidemiczne i estetyczne.

Rataj zauważa, że w naszym mieście w ogóle nie są albo są stosowane w znikomym zakresie pojemniki tego typu. Jego zdaniem warto rozważyć zastosowanie tego rozwiązania w naszym mieście - i wprowadzać tego typu pojemniki przy sukcesywnie następujących w kolejnych latach wymianach kontenerów. Radny zdaje sobie sprawę, że takie pojemniki mogą być droższe od standardowych. W interpelacji prosi o informację, czy takie kontenery są używane w Poznaniu, a także, kiedy byłoby możliwe wprowadzenie ich w naszym mieście - np. dla mieszkańców, którzy wykażą wolę korzystania z tego typu pojemników.

Wiceprezydent Bartosz Guss napisał w odpowiedzi, że używanie takich pojemników może być wynikiem inicjatyw mieszkańców, którzy mogą je kupić na własną rękę. Obowiązujący system pozwala właścicielowi/zarządcy nieruchomości (np. spółdzielni/wspólnocie mieszkaniowej) wyposażyć się we własnym zakresie i na własny koszt w pojemniki na śmieci. O tym, że mieszkańcy to wiedzą, świadczą coraz częstsze inicjatywy budowy pojemników podziemnych.

Z odpowiedzi wiceprezydenta wynika też, że z uwagi na wiążące umowy z wykonawcami, wymiana pojemników na nowe (z opcją otwierania pokrywy nogą), z przyczyn formalno-prawnych, nie jest obecnie możliwa. Zmiana funkcjonalności pojemników mogłaby się jednak pojawić w przyszłych postępowaniach przetargowych, które będą przeprowadzane przez Miasto. Wiceprezydent przypomniał, że po wystąpieniu Poznania ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dniem 1 stycznia 2022 r. - kompetencje w zakresie gospodarki odpadami powrócą do struktur Miasta. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem poznańskiego systemu gospodarowania odpadami - zarówno tego, który uruchomiony zostanie 1 stycznia 2022 r. (związany z kwestią przejęcia kompetencji), jak i tego, który będzie funkcjonował od 1 lipca 2022 r. - wraz z uruchomieniem nowych umów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W Poznaniu trwają także konsultacje społeczne dotyczące aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami. Zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski posłużą pośrednio również do opracowania nowych założeń przetargowych. Przy konstruowaniu zasad systemu, w tym obowiązków, które zamierza się nałożyć na wykonawców, każdorazowo oceniany jest wpływ danego rozwiązania na wzrost kosztów usługi, co z kolei przekłada się na wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w konsekwencji - na wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkańców.

Wiceprezydent zaznaczył, że w tym przypadku należałoby przeanalizować, czy takie rozwiązanie będzie trwałe - należy ocenić ryzyko szybkiej eksploatacji pojemnika czy uszkodzenia jego mechanizmu w przypadku zabudowy wielorodzinnej z dużą liczbą mieszkańców oraz dużą częstotliwością wyrzucania odpadów. - W ramach trwających konsultacji społecznych rozwiązanie wskazane przez radnego zostanie ujęte jako zagadnienie wymagające oceny - zapowiedział wiceprezydent.

oprac. szym

Zobacz więcej:

sieci społecznościowe