Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

W nowym roku zostało powołane Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa. Biuro prowadzi i koordynuje funkcjonowanie serwisów informacyjnych Urzędu oraz podejmuje działania na rzecz ich integracji i rozwoju. Do zadań Biura należy również określanie zasad i wytycznych zmierzających do budowy cyberbezpieczeństwa w mieście.

niebieskie linie - grafika artykułu
Utworzono Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

Poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City, Biuro współpracuje z wydziałami i biurami Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji koncepcji Smart City. Zajmuje się także koordynacją Polityki Otwartych Danych oraz transformacją cyfrową.

Głównymi komponentami cyberbezpieczeństwa w strukturze Urzędu są system zarządzania bezpieczeństwem informacji Urzędu oraz etapowe wdrażanie SOC (Security Operations Center) - wyspecjalizowane centrum bezpieczeństwa. Biuro zapewnia także warunki dla funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Urzędu i niektórych miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W ten sposób Biuro dąży do budowy scentralizowanej komórki zapewniającej standaryzację i jednolitość systemu ochrony danych w Mieście Poznaniu.

Powstanie Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa to odpowiedź na realizację wymogów nakładanych między innymi przez:

  • ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),
  • ustawę o ochronie danych osobowych,
  • ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
  • ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

sieci społecznościowe