Centra Inicjatyw Lokalnych - zgłoś się do konkursu!

Trwa konkurs, który ma wyłonić operatora CIL-u Regrantingowego oraz realizatorów CIL-ów Sąsiedzkich. Do zadań tych jednostek będzie należało pobudzanie do działania lokalnych społeczności i tworzenie przestrzeni do ich integracji. Na ten cel, w formie dotacji Miasto Poznań przeznaczy ponad milion złotych. 

Centra Inicjatyw Lokalnych - zgłoś się do konkursu!
Centra Inicjatyw Lokalnych - zgłoś się do konkursu!

Centrum Inicjatyw Lokalnych to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 roku. Celem tej inicjatywy jest ułatwianie poznaniakom uczestnictwa w życiu społecznym. CIL to tworzenie odpowiedniego środowiska do wymiany doświadczeń i współpracy sąsiedzkiej oraz atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego. Istotne jest też wzmacnianie postaw prospołecznych, inspirowanie mieszkańców do działania, udziału w konsultacjach społecznych czy wolontariacie.

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 13 stycznia 2020 r. Wygenerowane w generatorze, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Podawczego Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań), w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż do dnia 16 stycznia 2020 r., do godz. 15.30.

W tym roku do rozdysponowania zaplanowano kwotę w wysokości 1 069 000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 lutego 2020 r. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej - https://www.poznan.pl/mim/main/aktualnosci,p,35745,35746.html oraz w BIP - https://bip.poznan.pl/bip/gabinet-prezydenta,1040/news/otwarty-konkurs-ofert-nr-27-2020-powierzenie-realizacji-zadan-miasta-poznania-w-obszarze-dzialalnosc-wspomagajaca-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-na-2020r,c,8020/otwarty-konkurs-ofert-nr-27-2020-powierzenie-realizacji-zadan-miasta-poznania-w-obszarze-dzialalnosc-wspomagajaca-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-na-2020r,141494.html

AJ