Raport o stanie miasta

Na stronie badam.poznan.pl opublikowano "Raport o stanie miasta Poznania za rok 2023".

widok na al. Marcinkowskiego z dużej wysokości z okna budynku, widoczne torowisko, drzewa i trawniki dookoła, chodniki, ulice, okoliczne budynki, tramwajo, dwa samochody dostawcze, piesi - grafika artykułu
Źródło UMP (fot. PIM)

Raport powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Jego celem jest przedstawienie przez Prezydenta Miasta Poznania Radzie Miasta Poznania sytuacji społeczno-gospodarczej w danym roku. Raport jest przedmiotem debaty, na podstawie której podejmowana jest uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania Prezydentowi. W raporcie prezentowane są kluczowe obszary funkcjonowania miasta w 2023 r.

Większość informacji w raporcie opiera się na danych pozyskanych od wydziałów i biur Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek oraz innych podmiotów współpracujących z Miastem. Część informacji opiera się na najnowszych dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, agencji rządowych i wynikach badań ankietowych. Wykorzystano również dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Raport podzielony jest na następujące obszary tematyczne: My i nasze życie (Mieszkańcy, Oświata i wychowanie, Kultura, Sport i rekreacja, Zdrowie, Pomoc społeczna); Nasza przestrzeń (Powierzchnia i położenie, Środowisko, Zagospodarowanie przestrzenne, Rewitalizacja, Mieszkalnictwo, Mobilność miejska i transport, Bezpieczeństwo publiczne); Nasz rozwój i gospodarka (Kierunki rozwoju miasta, Aktywność gospodarcza, Współpraca międzynarodowa i krajowa, Promocja, Rynek pracy, Szkolnictwo wyższe, Innowacje i nauka); Nasz budżet i zarządzanie (Organizacja i zarządzanie Miastem, Partycypacja społeczna, Budżet i finanse Miasta). W dokumencie znajdują się również załączniki: Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta 2020+ za 2023 rok; Raport z realizacji programów sektorowych za rok 2023; Raport z realizacji programów sektorowych za rok 2023; Sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2023 roku; Informacja o wykonania uchwał Rady Miasta Poznania w 2023 roku.

Najbliższa sesja Rady Miasta Poznania odbędzie się 25 czerwca (wtorek).

oprac. red.