Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

21 listopada komunikatem Prezydenta Miasta Poznania ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 27/2023 na realizację zadań publicznych w 2023 roku w obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Grafika informacyjna - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2023 roku - grafika artykułu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego mogą składać oferty za pomocą platformy witkac.pl do 12 grudnia 2022 r. Po wygenerowaniu oferty elektronicznej należy dostarczyć w terminie do 15 grudnia 2022 r. papierowe potwierdzenie złożenia oferty do Wtdziału Sportu UMP - 3-ego Maja 46, 61-728 Poznań.

Trwają nabory na następujące zadania:

- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień

- Imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania

- Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

- Działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach przeciwdziałania narkomanii

- Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania

- Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami

- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu

- Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym

- Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym

- Projekty realizowane w ramach środków budżetowych jednostek pomocniczych - Osiedli

Przed wygenerowaniem oferty prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prezydenta Miasta Poznania oraz wymogami dotyczącymi poszczególnych zadań.

Wydział Sportu przygotował również wytyczne by ułatwić prawidłowe tworzenie sprawozdań z realizacji zadań - plik dostępny do pobrania poniżej.

Załączniki

sieci społecznościowe