Zapraszamy na letnie staże!

Urząd Miasta Poznania oferuje:

82 miejsca w biurach/wydziałach Urzędu Miasta Poznania

3 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń

3 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

posiadanie statusu studentki/studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,

WAŻNE dla kończących studia! Osoby, które bronią pracę dyplomową w czerwcu na:

  • II stopniu lub studiach jednolitych - tracą status studenta, co wyklucza ich możliwość udziału w Programie,
  • I stopniu, również tracą status studenta dopóki nie rozpoczną studiów magisterskich - wtedy zapraszamy w październiku, na edycję zimową.

studiowanie preferowanego kierunku (wykaz w załączniku),

wysłanie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca br. - poniżej w kolumnie "zgłoś swoje CV".

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z załącznikami:

PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH (regulamin), WYKAZ BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - EDYCJA LETNIA (kompetencje i zadania opisane na https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/).

Aplikować można do maksymalnie 5 miejsc. W lipcu będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami i kandydatami - odrębnie do każdego wydziału/biura/jednostki (zdalnie - platforma ZOOM), co oznacza, że można być zaproszonym na kilka rozmów w różnych terminach.

Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - VIII) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż - IX-XI), w ramach którego otrzymają łączne wynagrodzenie w wysokości 3294 zł brutto.
Na czas realizacji Programu należy posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

EDYCJA BĘDZIE REALIZOWANA OD 3 SIERPNIA DO 31 LISTOPADA br.

ZAPRASZAMY :)

***

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

tel. (61) 878 55 10 lub 603 301 292

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, uzależniamy realizację programu od obowiązujących wytycznych.

Załączniki