Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

Już po raz dwudziesty Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. W tym roku nagrody odebrało 14 młodych naukowczyń i naukowców.

Zdjęcie zbiorowe laureatów i laureatek konkursu - grafika artykułu
Kapituła nagrodziła i wyróżniła łącznie 14 prac

Wyniki ogłoszono oficjalnie w poniedziałek, 24 czerwca, w Sali Białej Urzędu Miasta - nagrody wręczyli Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta i Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. 

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego. W tym roku wpłynęło 111 prac: 58 doktorskich i 53 magisterskich. 

- Państwa prace są niezmiernie różnorodne, ale we wszystkich widać dużą ciekawość i dyscyplinę naukową - mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Bardzo cieszy mnie to, że wiele z nich ma bezpośrednie przełożenie na nasze miasto. To już 20. edycja konkursu, do którego od zawsze przywiązujemy naprawdę dużą wagę. Gratuluję wszystkim nagrodzonym.

Prace oceniła kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki urzędu miasta, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

- Dziękuję Kapitule, ponieważ stanęło przed nią, jak zawsze zresztą, zadanie szczególnie trudne - podkreślał Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta Poznania. -  Dziedziny, które reprezentują laureaci, są tak różne, że porównanie ich może być karkołomne, ale Kapituła zawsze staje na wysokości zadania. Tak też było i tym razem - to dzięki niej przeprowadzenie tego konkursu było w ogóle możliwe. 

Kapituła nagrodziła i wyróżniła łącznie 14 prac, z takich dziedzin, jak: nauki ścisłe i przyrodnicze (biotechnologia, technologia chemiczna), nauki społeczne (ekonomia), nauki inżynieryjno-techniczne (architektura krajobrazu, informatyka i telekomunikacja), nauki humanistyczne (filologia polska), nauki medyczne i nauki o zdrowiu (farmacja), sztuka (sztuki muzyczne). 

Autorki i autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac obronili je na: Politechnice Poznańskiej (5 osób), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (3 osoby), Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2 osoby), Uniwersytecie Przyrodniczym (1 osoba), Uniwersytecie Ekonomicznym (1 osoba), Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego (1 osoba) oraz w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (1 osoba).

Kapituła przyznała:

 • trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 14 tys. zł. w kategorii prac doktorskich, 
 • trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 7 tys. zł. w kategorii prac magisterskich,
 • cztery wyróżnienia w wys. 5 tys. zł w kategorii prac doktorskich, 
 • cztery wyróżnienia w wys. 2,5 tys. zł w kategorii prac magisterskich. 

Łącznie we wszystkich dotychczasowych dwudziestu edycjach nagrodzono i wyróżniono już 274 prace. 

Konkurs to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Miasto pragnie w ten sposób włączać młode talenty w działania na rzecz Poznania oraz promować ich osiągnięcia naukowe. 

Więcej informacji na stronie: poznan.pl/studia

Nagrodzone prace doktorskie

 • Włodzimierz Czepa, "Synteza i funkcjonalizacja materiałów niskowymiarowych oraz ich zastosowanie w wysokowydajnych superkondensatorach". Promotor: prof. dr hab. Artur Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Tematyką pracy są poszukiwania nowych materiałów do magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu energetycznego oraz zwiększającego się zapotrzebowania na odnawialne źródła energii oraz przechowywanie i dystrybucję czystej energii. 

 • Bartosz Jakubek, "Metodyka testowania poprodukcyjnego łożysk stożkowych z zastosowaniem technik cyfrowego przetwarzania sygnałów wibroakustycznych". Promotor: dr hab. inż. Roman Barczewski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej.

Głównym celem rozprawy było opracowanie metodyki poprodukcyjnego testowania stożkowych łożysk tocznych, która pozwala na uzyskanie sygnałów diagnostycznych o znanym wpływie warunków prowadzenia testów i jest mało podatna na zakłócenia. Wypełniona została pewna luka badawcza, gdyż obecnie testowanie łożysk jest prowadzone w oparciu o wytyczne zawarte w normach i patentach, których źródła sięgają lat 40. ubiegłego wieku. 

 • Anna Kotowska-Zimmer, "Opracowanie allelo-selektywnej strategii terapeutycznej dla chorób poliglutaminowych z wykorzystaniem wektorowych narzędzi technologii interferencji RNA". Promotorka: dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN, Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej.

W pracy przedstawiono wektorowe cząsteczki RNAi, określono ich efektywność i specyficzność w modelach komórkowych kilku chorób poliglutaminowych oraz w mysim modelu choroby Huntingtona. Wyniki tych badań bez wątpienia stanowią znaczące osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym. Autorka pracy wykazała po raz pierwszy, że uniwersalna strategia celowania w powtórzenia CAG jest efektywna, selektywna i bezpieczna in vivo. Otwiera to drogę do dalszych testów przedklinicznych i w perspektywie badań klinicznych.

Wyróżnione prace doktorskie 

 • Anna Duber, "Biological caproic acid production in microbiome-based processes". Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Tematyką pracy jest opracowanie nowej technologii wytwarzania kwasu kapronowego z wykorzystaniem mikroorganizmów, umożliwiającej waloryzację odpadów organicznych z sektora rolno-spożywczego (między innymi serwatki kwaśnej). Rozprawa oparta jest na 3 publikacjach. Na szczególne podkreślenie zasługuje dbałość o ochronę własności intelektualnej - rozwiązanie zawarte w rozprawie zostało zgłoszone do Europejskiego Urzędu Patentowego.

 • Przemysław Galek, "Analiza matematyczna procesów i zjawisk w elektrochemicznych systemach do magazynowania i konwersji energii". Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Fic, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej.

Praca obejmuje badania dotyczące elektrochemicznych systemów do magazynowania i konwersji energii.  Wyniki przedstawione w pracy pozwoliły na zoptymalizowanie produkcji elektrod stosowanych w kondensatorach elektrochemicznych. Tematyka ta jest aktualna, potrzebna i ma szansę w Poznaniu się "skomercjalizować".

 • Halina Nadobnik, "The implementation of social activity idea for older people. The local aging policy in the city of Poznan", Promotor: dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomiczno-Społeczny.

Rozprawa poświęcona jest analizie implementacji polityki starzenia się w skali lokalnej w aspekcie aktywności społecznej na przykładzie Poznania. Ten wybór jest uzasadniony i ma swoją wagę nie tylko pod względem teoretycznym, ale i praktycznym. Samo ograniczenie badanego problemu do aktywności społecznej wskazuje na trafne zidentyfikowanie luki badawczej. Daje się bowiem zaobserwować brak wynikającej z empirycznych badań wiedzy dotyczącej form aktywizacji społecznej osób starszych oraz podtrzymanie ich aktywności nie tylko w miastach, ale i na wsi.

 • Sławomira Raczyńska, "Kompozycje Wacława z Szamotuł jako źródło inspiracji dla chóralnej twórczości polskich kompozytorów początku XXI wieku". Promotor: prof. dr hab. Marek Gandecki, Akademia Muzyczna im. I.J Paderewskiego, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej.

Rozprawa doktorska w sposób niezwykle profesjonalny omawia zagadnienia inspirowania się tradycją, sposobami nawiązywania do niej i wykorzystania źródeł. Jej nowatorskie spojrzenie idzie w parze z szacunkiem dla historii i korzeni muzyki chóralnej. Praca stanowi cenne źródło informacji, a zarazem promocji twórczości kompozytorów poznańskich i poznańskiej chóralistyki.

Nagrodzone prace magisterskie 

 • Julia Ostapowicz, "Znaczenie hydroksylaz prolinowych w patogenezie płaskonabłonkowego nowotworu głowy i szyi". Promotorka: dr Agnieszka Rawłuszko-Wieczorek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny.

Praca ma bardzo duże walory poznawcze oraz praktyczne, ale również w sposób bezpośredni nawiązuje do Poznania jako ośrodka specjalizującego się w Polsce w leczeniu chorych z nowotworami głowy i szyi. Praktyczne zastosowanie otrzymanych wyników badań wymaga współpracy z innymi jednostkami naukowymi w Wielkopolsce, co może zaowocować wzmocnieniem konkurencyjności regionu poprzez tworzenie lokalnego partnerstwa.

 • Łukasz Skrobała, "Tyrteusz w Poznaniu. Działalność publicystyczna Karola Balińskiego w latach 1848-1851". Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Pracę cechuje ciekawa narracja, jest oparta o bardzo reprezentatywną literaturę przedmiotu.  Autor znakomicie porusza się po podejmowanych zagadnieniach, a jego analizy i interpretacje są dobrze uzasadnione. Praca wpisuje się bardzo dobrze w ideę konkursu - jej bohaterem jest bowiem nie tylko przybyły z Królestwa Polskiego poeta, konspirator i publicysta Karol Bagiński, ale także Wielkopolska na przełomie epoki romantyzmu i pozytywizmu. Praca ta, z uwagi na jej walory naukowe, stanowi ważny przyczynek do zrozumienia kulturowego i społeczno-politycznego krajobrazu Wielkopolski w okresie, gdy Karol Bagiński tam przebywał.  

 • Mateusz Woźny, "Techniki neutralizacji postów typu clickbait w sieciach społecznościowych metodami przetwarzania języka naturalnego". Promotor: dr inż. Mateusz Lango, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

W ramach pracy magisterskiej podjęto badania nad neutralizacją postów typu clickbait. Neutralizacja clickbaitow jest ważnym problemem ze względu na ich masowe pojawianie się w mediach społecznościowych. Posty typu clickbait często wprowadzają czytelników w błąd i powodują powstawanie luki poznawczej, aby skłonić ich do odwiedzenia strony internetowej, która często nie wnosi żadnej wartości. Prace prowadzone w ramach tej rozprawy mogą być kontynuowane w kilku kierunkach badawczych. Jednym z nich jest dotrenowanie wybranego dużego modelu językowego dla zadania klasyfikacji typu spoilera. Kolejny kierunek badawczy mógłby być powiązany z zadaniem generowania spoilerów i modelami rankingowymi.

Wyróżnione prace magisterskie

 • Julia Cynar, "Analiza Dostępności ekonomicznej do leków z grupy NOAC z uwzględnieniem zasad ich refundacji w poszczególnych krajach". Promotor: dr hab. Tomasz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny.

Celem pracy, realizowanej we współpracy z Polytechnic Institute of Braganca (Portugalia) w ramach programu Erasmus, były badania dotyczące dostępności leków NOAC tj. Pradaxa®, Xarelto® i Eliquis® w zależności od polityki cenowej, systemów refundacyjnych oraz łańcuchów dystrybucji w 22 krajach świata. Badania te przeprowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod analiz i wycen powinny przyczynić się do pełniejszej oceny potencjału rynkowego i konkurencyjności firm farmaceutycznych, co może skutkować wzrostem zainteresowania potencjalnych inwestorów Poznaniem i Wielkopolski, jako regionem transferu ugruntowanej, popartej badaniami naukowymi wiedzy z obszaru farmakoekonomiki do przemysłu farmaceutycznego.

 • Laura Jaskólska, "Miejska zielona akupunktura, studium przypadku ul. Głogowskiej w Poznaniu", Promotorka: dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozd, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

Praca dotyczy bardzo aktualnego tematu związanego z budowaniem odporności klimatycznej miast. Wnioski wskazują na szerokie możliwości wprowadzania drobnych form zieleni nawet w bardzo gęsto zabudowanych fragmentach miasta, o dużym stopniu uszczelnienia powierzchni, zdegradowanych. Projektowane elementy zaproponowane w pracy stanowią katalog rozwiązań możliwych do zrealizowania w przestrzeni miasta.

 • Agnieszka Rybarczyk, "Enzymatyczna konwersja zanieczyszczeń środowiskowych prowadzona z wykorzystaniem immobilizowanych enzymów". Promotor: dr hab. inż. Jakub Zdarta, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej.

W pracy zaprezentowano innowacyjne wykorzystanie nośników wytworzonych techniką druku 3D do immobilizacji lakazy, a powstałych systemów do usuwania estrogenów ze ścieków rzeczywistych. Główną inspiracją do podjęcia badań było znaczne zapotrzebowanie środowiskowe na opracowanie innowacyjnych oraz funkcjonalnych metod usuwania zanieczyszczeń farmaceutycznych ze zbiorników wodnych. Obecnie działające na terenie miasta Poznania oczyszczalnie ścieków nie są w pełni przystosowane do degradacji tego typu zanieczyszczeń, co przekłada się na konieczną ich modernizację, podkreślając tym samym niezwykłą aktualność podjętego tematu badań.

 • Aleksandra Szymańska, "Katalityczne borylowanie związków π-sprzężonych". Promotor: dr hab. inż. Jędrzej Walkowiak, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii.

Tematyką pracy są innowacyjne badania zmierzające do opracowania nowych protokołów syntezy produktów chemicznych, które mogą stanowić niezwykle ważne reagenty w syntezie organicznej i mogą być wykorzystane w produkcji związków naturalnych i tzw. aktywnych substancji farmaceutycznych. Takie podejście, ukierunkowane na opracowanie nowych protokołów syntetycznych i produktów, daje realną szansę, aby opracowana metodologia mogła być wdrażana w licznych laboratoriach zajmujących się syntezą. Brak konieczności stosowania bardzo surowego reżimu beztlenowych warunków, jak również dostępność bioorganicznych reagentów i katalizatorów, otwiera furtkę, aby procedura opracowana w poznańskiej uczelni mogła być z sukcesem stosowana zarówno w laboratoriach badawczych, jak i w przemyśle.

AW