REGULAMIN
korzystania z miejskiej bezprzewodowej sieci Wi-Fi wireless.poznan.pl

§1. Definicje

 1. wireless.poznan.pl - sieć komputerowa z dostępem bezprzewodowym i połączeniem do Internetu, udostępniana przez Miasto Poznań na terenie części miasta.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z sieci wireless.poznan.pl.
 3. Urząd - Urząd Miasta Poznania z siedzibą przy Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 4. Terminal - urządzenie Użytkownika, podłączane do sieci wireless.poznan.pl (np. laptop, tablet, smartfon, itp.)
 5. Punkt dostępowy Wi-Fi - miejsce, w którym zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do sieci wireless.poznan.pl.
 6. Obszar Pokrycia Radiowego - obszar, na którym możliwe podłączenie jest do sieci bezprzewodowej wireless.poznan.pl.

§2. Zakres i cel

 1.  Urząd udostępnia Użytkownikom sieć Free Wi-Fi Poznań wireless.poznan.pl w celu korzystania z serwisów informacyjnych i usług elektronicznych administracji samorządowej oraz Internetu, na poniższych zasadach:
  a) usługi sieci wireless.poznan.pl są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w Obszarze Pokrycia Radiowego,
  b) wireless.poznan.pl jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie,
  c) wireless.poznan.pl pracuje zgodnie z standardami technicznymi IEEE 802.11

§3. Ograniczenia

 1. Dostęp do sieci wireless.poznan.pl jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
 2. Urząd zastrzega sobie prawo do:
  a) nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
  b) graniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
  c) rejestrowania, nadzorowania i archiwizacji informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania wireless.poznan.pl

§4. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Urząd, jego pracownicy, współpracownicy oraz wszelkie inne podmioty wykonujące pracę na jego rzecz, nie są w żaden sposób odpowiedzialni za:
  a. warunki techniczne panujące w sieci wireless.poznan.pl oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala,
  b. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
  c. szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkowników,
  d. dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika,
  e. szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z wireless.poznan.pl, w szczególności za:
  i. uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych,
  ii. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do wireless.poznan.pl,
  iii. bezpieczeństwo operacji wykonywanych za pośrednictwem sieci wireless.poznan.pl,w tym zakupów, transakcji finansowych itp,
  iv. wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z wireless.poznan.pl.
 2. Urząd nie gwarantuje:
  a. ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Obszarze Pokrycia Radiowego,
  b. stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
  c. nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania wireless.poznan.pl,
  d. dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.

§5. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Korzystanie z wireless.poznan.pl odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Użytkownik korzysta z wireless.poznan.pl pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać wireless.poznan.pl Poznań do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
  a) udostępniać oraz pobierać z sieci Internet materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), oraz treści naruszające przepisy prawa (treści rasistowskie, faszystowskie, itp.),
  b) przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  c) rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  d) rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
  e) uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
  f) korzystać z aplikacji Peer-to-Peer (P2P),
  g) podejmować działania zmierzające do naruszenia zabezpieczeń zastosowanych w sieci wireless.poznan.pl,
 4. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać wireless.poznan.pl do:
  a) uruchomienia serwerów usług na Terminalu,
  b) celów komercyjnych bez wiedzy i zgody Urzędu,
  c) wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za destabilizujące i niebezpieczne dla funkcjonowania wireless.poznan.pl,
  d) udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak access point, router, itp.