Szukamy realizatora Centrum Integracji Międzypokoleniowej!

Poznań chce stworzyć Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Właśnie został ogłoszony konkurs, który ma wyłonić organizatora tego przedsięwzięcia. Siedziba będzie mieściła się przy ul. Dojazd. Oferty składać można do 5 lipca.

para seniorów gra w piłkę koszykową z dwójką dzieci - grafika artykułu
fot. Freepik

Głównym celem Centrum Integracji Międzypokoleniowej - Dojazd jest zapewnienie osobom w różnym wieku możliwości udziału w wielu różnorodnych formach integracji międzypokoleniowej. i stworzenie miejsca spotkań o uniwersalnym charakterze. Chcielibyśmy, aby Centrum zapewniło między innymi ofertę:

  • międzypokoleniowych warsztatów artystycznych, edukacyjnych, językowych
  • cyklicznych spotkań i porad (np. z prawnikiem, doradcaązawodowym, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem)
  • organizacji spotkań i warsztatów dla rodzin i osób z dziećmi dotyczących kompetencji wychowawczych
  • organizacji spotkań dla matek i ojców / opiekunów i opiekunek z dziećmi w wieku do lat 3
  • organizacji spotkań i warsztatów dla seniorów  połączonych z aktywnością fizyczną, kulturalną lub artystyczną
  • organizacji korepetycji dla uczniów
  • działań promujących wolontariat, w tym zwłaszcza ten międzypokoleniowy i sąsiedzki
  • organizacji spotkań międzypokoleniowych, sąsiedzkich, w tym o charakterze okolicznościowym (np. święta, rocznice)

Oczekiwaniem Miasta jest to, by Centrum działało od poniedziałku do piątku, a w szczególnych przypadkach również w weekendy, min. 20 godzin tygodniowo, min. 4 godziny dziennie. Powinno również zapewniać ofertę w godzinach popołudniowych. Wydarzenia i działania realizowane w nim mają uwzględniając m.in.: seniorów, dzieci, młodzież, całe rodziny, osoby o szczególnych potrzebach (zagrożonych bezrobociem, ubóstwem, uzależnionych, z niepełnosprawnościami, dysfunkcyjnych wychowawczo). Przestrzeń w lokalu Centrum Integracji Międzypokoleniowej - Dojazd, przy ulicy Dojazd nr 30, barak 4, lokal 1 powinna być tak zorganizowana, by zapewnić pomieszczenia/przestrzeń przeznaczone na realizację usług skierowanych do osób w wieku senioralnym oraz rodzin i ludzi młodych, przestrzeń dedykowaną działaniom wspólnym - międzypokoleniowym, pozwalającą na pracę w grupach, realizację warsztatów tematycznych oraz wykładów, przestrzeń udostępnianą organizacjom pozarządowym czy partnerom współpracującym z Centrum oraz miejsce przeznaczone na pomieszczenie socjalne.

Działalność Centrum Integracji Międzypokoleniowej - Dojazd powinna opierać się na:
a) wykorzystaniu zasobów i potencjału lokalnych społeczności oraz mieszkańców (w tym m.in. poprzez wolontariat),
b) zapewnieniu osobom w różnym wieku możliwości udziału w wielu, formach integracji międzypokoleniowej,
c) umożliwieniu swobodnej wymiany wiedzy i umiejętności wśród osób będących w różnym wieku,
d) aktywizowaniu osób w różnych fazach życia i z różnymi potrzebami (w tym m.in. osób z niepełnosprawnością, osób bezrobotnych bądź zagrożonych bezrobociem i ubóstwem, osób  z uzależnieniami, z dysfunkcjami w zakresie opieki nad dziećmi, dzieci i młodzieży
z problemami w nauce),
e) ograniczeniu izolacji społecznej,
f) ukazaniu lub odkrywaniu potencjału i zdolności osób będących w różnych fazach życia
g) kształtowaniu nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom,
h) tworzeniu warunków zacieśnienia relacji międzypokoleniowej i sąsiedzkiej.
W trakcie realizacji zadania publicznego realizator będzie posiadał tytuł prawny do lokalu przy ul. Dojazd 30, barak 4 lokal 1. Warunki umowy oraz zasady korzystania z ww. lokalu realizator uzgadnia z wynajmującym tj. Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych  (nr tel. do kontaktu 61 415 86 54 ).
Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania i funkcjonowaniem Centrum Integracji Międzypokoleniowej - Dojazd sprawuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 5 lipca 2022 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 22 lipca 2022 r.

sieci społecznościowe