Zamówienie nr MOPR-I.2100.10.2022 - usługa zapewnienia wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy klientami przybyłymi z Ukrainy oraz pracownikami MOPR w Poznaniu.

liczba uczestników: 1

Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy klientami przybyłymi z Ukrainy oraz pracownikami MOPR w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  zapewnienie wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy klientami przybyłymi z Ukrainy oraz pracownikami MOPR w Poznaniu,  zamówienie dotyczy ok. 40 godzin tłumaczeń ustnych (on-line, telefonicznie lub fizyczne) oraz ok. 40 stron tłumaczeń pisemnych (format A4),  miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: teren miasta Poznania,  osoba wyznaczona do realizacji zamówienia nie musi posiadać obywatelstwa polskiego,  współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym umowa zlecenie, w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej).

Zakres prac

a. osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada bardzo dobrą znajomość języka polskiego, języka ukraińskiego i/lub języka rosyjskiego, b. osoba wyznaczona do realizacji zamówienia jest*:  absolwentem/studentem kierunku filologia ukraińska i/lub rosyjska,  osobą posiadającą certyfikat potwierdzający znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego,  osobą posługującą się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim jako językiem ojczystym,  żadne z powyższych. c. osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada obywatelstwo polskie lub posiada dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie RP i możliwość legalnego podjęcia pracy, d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Umiejętności

Warunki udziału w postępowaniu:  bardzo dobra znajomość języka polskiego, języka ukraińskiego i/lub języka rosyjskiego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (preferowani absolwenci/studenci kierunku filologia ukraińska i/lub rosyjska, osoby posiadające certyfikat potwierdzający znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego, osoby posługujące się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim jako językiem ojczystym),  w przypadku osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, a nie posiadających obywatelstwa polskiego, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie RP i możliwość legalnego podjęcia pracy,  w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Kiedy sa potrzebni wolontariusze

Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r..

Świadczenia

 osoba prowadząca działalność gospodarczą  osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej)

Dodatkowe informacje

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOSTANIE UMIESZCZONA NA STRONIE https://mopr.poznan.pl/o-nas/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-mopr/ Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć: Papierowo, w zamkniętej kopercie, opisane " Postępowanie na USŁUGĘ WSPARCIA JĘZYKOWEGO" w: Sekretariacie ul. Cześnikowska 18 w Poznaniu, Elektronicznie na adres e-mail oferty ZASZYFROWANE (hasło do odszyfrowanie należy podać po terminie składania ofert samodzielnie lub na prośbę e-mail Zamawiającego): zamowienia@mopr.poznan.pl nie później niż do dnia 17.06.2022 do godz. 11:00 Sekretariat czynny w godzinach: pn. 7:30 - 16:00, wt.- czw.: 7:30 - 15:30, pt.: 7:30 - 15:00. O terminie dostarczenia oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Wykaz wymaganych dokumentów: a) wypełniony formularz ofertowy, b) kopia dokumentu potwierdzającego znajomość wymaganych języków lub pisemne oświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o ich znajomości, c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, d) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo do składania oferty. Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza i katalogu: Cena - 100%

Harmonogram

od: 2022-06-27
do: 2022-12-31

Lokalizacja

Poznań
Nie wskazano żadnego punktu na planie.

Kontakt

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie procedury postępowania: Katarzyna Grylewicz, tel. 601 945 417, e-mail: zamowienia@mopr.poznan.pl

Kryteria

 • pomoc społeczna
 • sytuacje kryzysowe
 • Pomoc Ukrainie: wsparcie w tłumaczeniu z języka ukraińskiego
 • w biurze/placówce
 • przez internet
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby bezdomne
 • uchodźcy
 • osadzeni i osoby wychodzące z zakładów karnych
 • kombatanci
 • mniejszości

wsparcie specjalistyczne (np: tłumaczenia, redakcje, realizacja zadań, doradztwo, konsultacje, ICT, itp)

akcyjne

 • praca z ludźmi
 • znajomość języków obcych

sieci społecznościowe