Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

02.01 – 31.12.2017
08:00

Centrum Bukowska codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 zaprasza na bezpłatne porady prawne!

Darmowe porady prawne przeznaczone sa dla osób: 

  •  którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  • które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 
  • które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U, z 2014r. poz. 1206 oraz z 2015r. poz. 693 ), lub 
  • które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymacje weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 
  • lub które nie ukończyły 26 lat, lub który ukończyły 65 lat, 
  • lub które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub 
  • dla kobiet w ciąży 

Więcej informacji dostępnych TUTAJ

Zobacz www.poradyprawne-taurus.pl/1_3_nieodplatna-pomoc-prawna.html