Zgłaszanie kandydatów na członków okw

Zgłoszenia kandydatury do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW) można dokonać poprzez zarejestrowane komitety wyborcze lub indywidualnie.

Osoba wiesza na szklanych drzwiach czerwoną tablicę z białą obwódką z napisem "Obwodowa komisja wyborcza nr 78 w Poznaniu" - grafika artykułu
Wybory do Europarlamentu 2024

Zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych lub upoważnionych przez nich osób  w trybie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. W sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy:

1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, ze partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał  mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Poznaniu I może dokonać uzupełnienia składów okw na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności na członków okw powoływane są osoby przedstawione przez komitety wyborcze.

Szczegółowe informacje dotyczące obu form zgłaszania kandydatury na członka OKW dostępne są pod linkami:

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatury przez komitet wyborczy.

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatury indywidualnej.

Zobacz również - zadania członka okw i informacja o dietach.