Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, którym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie udzielania informacji o sposobie załatwienia spraw będących w kompetencji Urzędu Miasta Poznania, w tym oceny jakości świadczonych usług.

Państwa dane będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy.

Mają Państwo prawo:

- do dostępu do swoich danych osobowych;

- do żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją;

- do żądania usunięcia danych:

  • gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • oraz po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Mają Państwo prawo do  żądania ograniczenia przetwarzania:

  • gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych;
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych;
  • gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcami Państwa danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do obsługi zgłoszonego zapytania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

BIP - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej