Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w okresie od 10 listopada do 31 grudnia 2020 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1 - grafika artykułu
1

Miasto Poznań ("Miasto") zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostarczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanej w Poznaniu, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie ("ITPOK") w okresie od 10 listopada 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, w związku z czym nie wiąże Miasta, a otrzymanie oferty nie rodzi po stronie Miasta obowiązku zawarcia umowy.

I. Informacje ogólne

 1. Na podstawie umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu (dalej "Umowa PPP") z dnia 8 kwietnia 2013 r., zawartej pomiędzy Miastem a SITA Zielona Energia Sp. z o.o. (obecnie SUEZ Zielona Energia SP. z o.o.) (dalej jako "SUEZ" lub "Partner Prywatny"), Partner Prywatny za wynagrodzeniem zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania oraz zarządzania i utrzymania przez okres 25 lat instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w Poznaniu.
 2. ITPOK posiada decyzję nr  DSR-II-2.7222.14.2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. udzielającej SUEZ pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie ITPOK, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej (obecnie: Energetycznej), na działkach o numerach ewidencyjnych 2/11, 5/29, 5/37, arkusz 01, obręb Główna, z późniejszymi zmianami, o mocach przerobowych 210.000 Mg/rok przy uwzględnieniu nominalnej wartości kalorycznej odpadów w wysokości 8,4 MJ/kg (Decyzja).
 3. Na mocy wydanej Decyzji ITPOK może przyjąć i termicznie przekształcić m.in. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 (Odpady).

II. Opis przedmiotu zaproszenia

 1. Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest dostawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do ITPOK o wartości  kalorycznej  od 6,5 MJ/kg do 8,4 MJ/kg, w okresie od  10 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 2. Dostawy powinny być realizowane w okresie od  10 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. w dniach od wtorku do soboty włącznie. Dostawy tygodniowe nie powinny być większe niż 1 400 Mg, dostawy dzienne nie powinny być większe jak 280 Mg.
 3. Cena netto za zagospodarowanie Odpadów jest zgodna z cennikiem ITPOK na rok 2020 i wynosi  372,28 PLN/Mg. Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT.
 4. Dostarczone odpady będą przyjmowane do ITPOK zgodnie z obowiązującą Procedurą  dla podwykonawców ITPOK załączoną do niniejszego zaproszenia jako załącznik nr 3 i przetworzone  termicznie.
 5. Szczegółowe warunki rozliczeń oraz zasady dostaw Odpadów regulować będzie Umowa na dostarczanie odpadów do zagospodarowania w ITPOK (Umowa), której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

III. Warunki udziału w zamówieniu

     1.  Oferent musi  posiadać stosowne decyzje (zezwolenia) w zakresie gospodarki odpadami umożliwiające zrealizowanie przedmiotu Umowy, w tym odpowiedni wpis do rejestru - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (BDO) i wpis do Rejestru Działalności Regulowanej zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie umożliwiający odbieranie odpadów.

      2.  Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej  wykonanie Umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferent składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
 2. Do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentacji rejestrowej.
 3. W ofercie Oferent zobowiązany jest do wskazania ilości Odpadów, jaką zobowiąże się do dostarczenia do ITPOK w okresie objętym niniejszym zapytaniem, w podziale na poszczególne tygodnie tego okresu.

V. Sposób wyboru oferty

 1. Wybór oferty nastąpi według uznania ogłaszającego, z uwzględnieniem przede wszystkim kolejności w jakiej oferty wpłyną na skrzynkę e-mail gk@um.poznan.pl  oraz deklarowanych ilości odpadów.
 2. Oferty będą rozpatrywane z uwzględnieniem mocy przerobowych ITPOK określonych szczegółowo punkcie II. 2.
 3. Miasto zastrzega możliwość wybrania oferty danego Oferenta z ograniczeniem ilości wskazanej przez Oferenta w ofercie.
 4. Tylko Oferenci, których oferta zostanie przez Miasto wybrana zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie,  Miasto podejmie stosowne kroki mające na celu jak najszybsze podpisanie Umów na dostarczanie odpadów do  zagospodarowania w ITPOK.

VI. Termin, miejsce i forma składania ofert

 1. Termin składania ofert obowiązuje od momentu ogłoszenia niniejszego zamówienia na stronie internetowej www.poznan.pl/gk, do momentu wyczerpania się wolnych mocy przerobowych określonych w punkcie II.2 zapytania.
 2. Podpisane przez uprawnione do tego osoby oferty należy składać w postaci skanu w formie elektronicznej na adres e-mail gk@um.poznan.pl
 3. Uprzejmie prosimy o wskazanie terminu związania ofertą.
 4. Oferty będą rozpatrywane na bieżąco. 
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (0-61) 878 41 64 lub (0-61) 878 50 53

Załączniki

sieci społecznościowe