Czynne i bierne prawo wyborcze

Co to jest czynne prawo wyborcze, kiedy mogę skorzystać z biernego prawa wyborczego?

Co to jest czynne i bierne prawo wyborcze?
Czynne i bierne prawo wyborcze

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

(art. 10 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)

Bierne prawo wyborcze, tj. prawo do kandydowania (prawo wybieralności) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat,

2) korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu, tj.:

    a) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

    b) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

    c) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

    d) nie został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    e) nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.

(art. 11 § 1 pkt 3 w związku z art. 11 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)