Poznań wspomaga szpitale w walce z koronawirusem

Miasto Poznań przez cały czas wspiera szpital im. J. Strusia - tylko w marcu przekazało pół miliona zł na specjalistyczny sprzęt, który pomoże w walce z koronawirusem: dwa kardiomonitory i cztery respiratory. Do 11 kwietnia Poznań wyda ponad 3 mln zł na walkę z SARS-CoV-2. Wsparcie finansowe zapowiedziały też podpoznańskie gminy: Pobiedziska, Swarzędz  i Tarnowo Podgórne. 

Szacuje się, że tylko do 11 kwietnia Poznań wyda 3 mln zł na walkę z koronawirusem
Szacuje się, że tylko do 11 kwietnia Poznań wyda 3 mln zł na walkę z koronawirusem

Poznań systematycznie wspiera Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w walce z epidemią koronawirusa. Tylko w marcu Miasto przekazało 500 tys. zł na zakup respiratorów, kardiomonitorów i łóżek do intensywnej terapii. Nie była to pierwsza tego typu pomoc: Miasto corocznie wydaje miliony zł na inwestycje w ochronie zdrowia. Tylko w 2017 r. przeznaczono na nie ponad 16 mln zł; w 2018 r. - ponad 11 mln zł, w 2019 r. - ponad 21 mln zł, a w 2020 zaplanowano ponad 25 mln zł. 

Dzięki prowadzonej przez ostatnie lata konsekwentnej polityce inwestowania przez miasto w ochronę zdrowia, poznańskie szpitale dysponują infrastrukturą i  wysokiej klasy sprzętem ratującym życie.

Prezydent Miasta Poznania na bieżąco monitoruje związane z epidemią potrzeby miejskich podmiotów leczniczych. Miasto wspiera swoje podmioty w ubieganiu się o środki z rezerwy celowej Wojewody Wielkopolskiego, pozyskuje sponsorów, którzy wspierają szpital Strusia pomocą zarówno finansową jak i materialną. 

Do dziś (31 marca) Wielospecjalistyczny Szpital im. Strusia otrzymał dodatkowe środki finansowe na przeciwdziałania SARS-CoV-2 pochodzące z dotacji Miasta - w wysokości 500 tys. zł, z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 2,33 mln zł oraz wpłaty od darczyńców w wysokości  4,53 mln zł.

Szpital im. Strusia prowadzi również rozmowy ze sponsorami, którzy zdecydowali się na zakup sprzętu dla podmiotu. Sukcesywnie dostarczane są do szpitala środki ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych.

Z dyrekcją szpitala ustalono, że do 5 kwietnia 2020 r. zostaną zweryfikowane i przekazane prezydentowi miasta związane z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 bieżące potrzeby placówki. Niezbędne środki zostaną zabezpieczone w zarządzeniu prezydenta, a źródłem ich finansowania będzie utworzona w budżecie Miasta rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Pozostałe miejskie podmioty lecznicze (Szpital im. F. Raszei, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) złożyły do Wojewody Wielkopolskiego zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych. Prezydent miasta wystąpił do wojewody o przyznanie na ich rzecz 200 tys. zł z przeznaczeniem głównie na zakup środków ochrony indywidualnej.

W przypadku niezabezpieczenia środków ochrony indywidualnej oraz środków finansowych przez wojewodę, również w tym przypadku  niezbędne środki finansowe zostaną zabezpieczone w zarządzeniu prezydenta, a źródłem ich finansowania będzie utworzona w budżecie Miasta rezerwa na zarządzanie kryzysowe. 

Niezależnie od wsparcia podmiotów leczniczych, według wstępnych szacunków tylko do 11 kwietnia miasto przeznaczy ponad 3 mln zł m.in. na najważniejsze zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w pomocy społecznej w trudnym czasie pandemii - dzięki nim będzie można kupić np. środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych, którym Miasto powierzyło realizację usług opiekuńczych dla osób zależnych, czy które pozwolą zapobiegać szerzeniu się koronawirusa.

Potrzeby są oczywiście większe - szacuje się, że wynoszą około 6 mln zł - ale pomoc miejskim szpitalom i placówkom medycznym na taką skalę nie jest łatwa, zwłaszcza w warunkach zmniejszonych wpływów z podatku PIT, będących efektem działań rządu. Szacunki wskazują również, że miasto może stracić nawet 100 mln zł rocznie z dochodów z PIT i CIT. Dlatego polityka finansowa Poznania powinna być obecnie prowadzona z dużą rozwagą - zwłaszcza, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jednoznacznie wskazuje na obowiązek finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań nakładanych m.in. na samorządy i podmioty lecznicze - ze środków Budżetu Państwa.

Pomoc finansową dla szpitala zakaźnego zapowiedziały również podpoznańskie gminy: Pobiedziska, Swarzędz i Tarnowo Podgórne.

AW