Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutu osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutu Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki w Poznaniu, który określa organizację i zakres działania osiedla.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki wystąpiła do Rady Miasta Poznania z wnioskiem o zmianę nazwy osiedla na Piątkowo Północ i podjęła w tym zakresie stosowną uchwałę. W uzasadnieniu wniosku, Rada Osiedla wskazała, że nazwa Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki powstała w wyniku scalenia istniejących wcześniej jednostek pomocniczych Osiedla Jana III Sobieskiego i Osiedla Marysieńki.W związku z podjętymi przez Radę Miasta Poznania uchwałami o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Teofila Mateckiego w niezamieszkałej dotychczas części Osiedla trwa szybko postępujący proces urbanizacji ze względu na powstanie nowego osiedla mieszkaniowego, które nie jest uwzględnione w nazwie jednostki pomocniczej. Taka sytuacja powoduje pośród części mieszkańców Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki poczucie dyskryminacji.Rada podniosła, że zmiana nazwy osiedla na taką, która uwzględnia zmiany urbanizacyjne i demograficzne, jakie zaszły na terenie Osiedla w przeciągu lat 2010 - 2020, wydaje się konieczna i uzasadniona.

Nazwa "Piątkowo Północ" odnosi się do historii tego miejsca. Na Osiedlu w wyniku procesów historycznych ukształtował się najpierw folwark Piątkowo, a później wieś Piątkowo (niem. Schönherrnhausen) położona w rejonie ul. Teofila Mateckiego. Zmiana nazwy Osiedla byłaby więc powrotem do nazwy historycznie ukonstytuowanej i zakorzenionej w świadomości społeczności lokalnej.

 Celem konsultacji jest:

  • poznanie stanowiska mieszkańców osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki co do proponowanej zmiany statutu osiedla, skutkującej zmianą nazwy osiedla,
  • uzyskanie opinii, propozycji i uwag mieszkańców w ww. zakresie.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana statutu Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki poprzez zmianę nazwy osiedla na Osiedle Piątkowo Północ, oraz w konsekwencji odpowiednie zmiany statutu oraz załączników do statutu poprzez zmianę nazwy osiedla przez Radę Miasta Poznania.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), organizację i zakres działania jednostki pomocniczej - osiedla określa Rada Miasta odrębnym statutem, a zatem to Rada Miasta Poznania podejmuje rownież uchwałę w sprawie zmiany statutu Osiedla po konsultacjach z mieszkańcami.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 25 stycznia do 15 lutego 2021 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania opinii, propozycji, uwag co do proponowanej zmiany statutu Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki poprzez:

1) wiadomości wysłane pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl;

2) pocztę tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Aktualny Statut Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany tego statutu zostały zamieszczone poniżej oraz na stronie internetowej: www.poznan.pl/osiedla.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany Statutu oraz do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej