Raport z konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli

Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 29 sierpnia do 18 września 2022 r.

Przedmiotem konsultacji była prezentacja projektów nowych statutów osiedli. Głównym celem konsultacji było poznanie stanowiska mieszkańców nt. projektu statutu, który określa organizację i zakres działania osiedla, na terenie który zamieszkują, a także zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących projektowanych zapisów.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektów uchwał z wykorzystaniem odpowiedniego formularza. Zainteresowani mieszkańcy mogli swoje stanowiska przekazywać:

1) drogą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl,

2) listownie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

3) osobiście do Urzędu.

Materiały opublikowane w ramach konsultacji zawierały: 

1)    Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli,

2)    Formularz do składania propozycji i uwag,

3)    Prezentacja dot. jednostek pomocniczych Miasta - osiedli,

4)    Prezentacja dot. zapisów projektu statutu osiedla,

5)    Szersze objaśnienie zmian w projektach statutów osiedli,

6)    Ogólny tekst projektu statutu osiedla,

7)    Spersonalizowane projekty statutów.

Ww. materiały zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych: www.poznan.pl,  www.poznan.pl/konsultujemy, www.poznan.pl/osiedla (zakładka konsultacje społeczne). Dodatkowo informacja o konsultacjach wraz z linkiem przekierowujących do materiałów została zamieszczona w Miejskim Informatorze Multimedialnym (www.poznan.pl/mim), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl) - w widoku Aktualności oraz na dolnym pasku z ikonami (banery).

Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane 25.08.2022 r. i 1.09.2022 r. w prasie lokalnej - dodatku poznańskim do Gazety Wyborczej.

W załączniku do raportu zamieszczono informację o publikacji komunikatów o konsultacjach, w oparciu o zrzuty ekranu ze stron internetowych oraz skany ogłoszeń w prasie.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym planem. W ich wyniku zrealizowany został obowiązek, wynikający art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa rada gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

W okresie objętym konsultacjami wpłynęło łącznie 76 uwag, propozycji, opinii, które w formie zestawienia są przedstawione poniżej. Niniejszy raport został przekazany Komisji Współpracy Lokalnej oraz Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Poznania.

Należy podkreślić, że decyzja o ostatecznym kształcie projektów statutów osiedli należy do wskazanej wyżej komisji oraz podkomisji, a nadanie statutów następuje w drodze uchwał Rady Miasta Poznania.

Bardzo dziękujemy za udział w konsultacjach społeznych i zaprszamy do zapoznania się z raportem.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej