Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Rada Gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program obejmuje w szczególności:

-        zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

-        opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

-        odławianie bezdomnych zwierząt,

-        obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

-        poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

-        usypianie ślepych miotów,

-        wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
         zwierząt gospodarskich,

-        zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
         zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program może obejmować również:

-        plan znakowania zwierząt w gminie,

-        plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu
         praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką
         zwierzęta pozostają.

9 marca 2021 roku Rada Miasta Poznania podjeła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej