Inwestycje lokalne

Krok 1

Uchwalenie regulaminu stowarzyszenia zawierającego minimum:

 • nazwę stowarzyszenia;
 • siedzibę;
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe bądź zarząd (Jeśli stowarzyszenie postanawia posiadać zarząd musi określić w regulaminie dodatkowo: tryb jego wyboru, uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych);
 • cele;
 • teren działania;
 • środki działania (w przypadku inwestycji z udziałem mieszkańców jest to teren Miasta Poznań);
 • zasady dokonywania zmian w regulaminie;
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Krok 2

Złożenie wniosku o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (z siedzibą w Poznaniu) prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania (miejsce złożenia wniosku - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych ul. Libelta 16/20, 61-706) wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • Protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami
 • Regulamin działalności
 • Informacja o przedstawicielu / członkach zarządu / (powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL)
 • Lista założycieli stowarzyszenia (powinna zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis każdego z członków stowarzyszenia)
 • Informację o adresie stowarzyszenia zwykłego.

Uwaga! Jeśli wniosek  o wpis składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

ul. Karola Libelta 16/20,

61-706 Poznań,

 pokój nr 96 lub sekretariat Wydziału - pokój nr 4 (wejście z hali obsługowej).

Złożenie ww. wniosku nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej, jednak zaświadczenie o rejestracji stowarzyszenia wymaga opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, następuje wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, wnioskodawca - stowarzyszenie zostaje poproszone o ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, niezwłocznie Urząd powiadamia przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.

Uwaga! Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Obowiązki stowarzyszenia:

 • Uzyskanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29. Na formularzu RG-OP;
 • Wyrobienie numeru NIP we właściwym dla siedziby stowarzyszenia Urzędzie Skarbowym. Na formularzu NIP-2;
 • Założenie konta bankowego;
 • Prowadzenie księgowości oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych ze swojej działalności, które przedkłada się do właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia urzędu skarbowego, nawet jeśli nie prowadziło żadnych działań.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej