Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy mający miejsce zamieszkania  w mieście Poznaniu.

Zgodnie z art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą to zrobić w sposób:

  • Bezpośredni,
  • Za pośrednictwem organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - fundacji i stowarzyszeń,
  • Za pośrednictwem podmiotów: stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej