Czyste Miasto

Miasto Poznań wykonując obowiązek ustawowy sformułowany w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.), prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych.

Lokalizację zbiorników bezodpływowych i POŚ można sprawdzić na planie Poznania:

Plan Poznania - środowisko

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej