"Smart City Poznań" zamiast "Poznań w porządku"

Wydział Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że od marca 2021 r. dotychczas funkcjonująca aplikacja "Poznań w porządku" zostanie zastąpiona aplikacją "Smart City Poznań".

Smart City - grafika artykułu
Smart City

Aplikacja "Poznań w porządku" przez blisko półtora roku stanowiła ważne narzędzie zapewniające przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami, jednostkami miejskimi, a Wydziałem w zakresie zanieczyszczonych terenów, wymagających uprzątnięcia. Rozszerzeniem tej współpracy będzie aplikacja "Smart City Poznań" - nowoczesna platforma umożliwiająca mieszkańcom zgłoszenie interwencji w różnych sprawach, w tym interwencji dotyczących stanu czystości w przestrzeni publicznej miasta.

Kilka słów o aplikacji "Smart City Poznań"

Dzięki skupieniu kilku funkcjonalności w jednym miejscu, takich jak dostęp do informacji
z życia Miasta w ramach aktualności, powiadomień, a także ankiet i sondaży, ale przede wszystkim - możliwości zgłoszeń o charakterze interwencyjnym, Miasto zyskało nowoczesne i stale rozwijające się narzędzie do rozwiązywania problemów szeroko pojętej estetyki
i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Problemy porządkowe zostały skategoryzowane w ramach sekcji: Porządek, Środowisko, Inicjatywa, Zwierzęta, Pojazdy i Drogi. Każda z sekcji dotyczy innych zagadnień związanych z przestrzenią publiczną, jednak wspólnym mianownikiem pozostaje dążenie do przyjaznego, bezpiecznego i przede wszystkim czystego Miasta.

Zgłoszenia dotyczące sekcji "Porządek", tj. nieprawidłowości co do stanu czystościowego Miasta trafiają drogą elektroniczną do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Po weryfikacji, zgłoszenie każdorazowo zostaje przekazane do dysponenta konkretnego terenu. W przypadku działek prywatnych zgłoszenie kierowane jest do Straży Miejskiej Miasta Poznania.
W przypadku terenów miejskich zgłoszenie trafia do zarządcy. I tak na przykład, zgłoszenia
o zanieczyszczeniach w pasie drogowym są przekazywane do Zarządu Dróg Miejskich.
W celu ustalenia właściwego zarządcy pracownicy Wydziału obsługujący aplikacje korzystają z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Ustalenie władającego pozwala na sprawne przekazanie zgłoszenia do odpowiedniej jednostki. Skierowanie zgłoszenia do dysponenta terenu odbywa się niezwłocznie. Od tego momentu zarządca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki uporządkować nieruchomość. W niektórych przypadkach uprzątnięcie terenu uzależnione jest od dostępności dodatkowych środków finansowych. Działaniami wymagającymi dłuższej obsługi są na pewno te, dotyczące zgłoszeń pozostawionych wraków w przestrzeni miasta. W tej sytuacji zgłoszenie przekazane zostaje do Straży Miejskiej, która prowadzi odrębne postępowanie.

Pracownicy Wydziału podejmują również działania bezpośrednio w terenie poprzez prowadzenie wizji terenowych, celem bieżącej weryfikacji stanu zgłoszeń.

W ramach działań na rzecz rozwoju aplikacji "Smart City Poznań", uprzejmie informujemy o dodaniu nowej kategorii w sekcji "Porządek". Przekazujemy do użytku nowe narzędzie, które ma pomóc w diagnozowaniu potrzeb deratyzacyjnych w naszym mieście. Nowo wprowadzona kategoria pod nazwą "Deratyzacja" pozwoli mieszkańcom wskazywać obszary, w których pojawia się problem bytowania gryzoni. Nowa kategoria ma na celu stworzenie mapy ognisk występowania szczurów, co pozwoli na jeszcze skuteczniejszy monitoring oraz koordynację działań deratyzacyjnych.

Przypominamy również, że obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), zgodnie z którym:

"Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki..."

Dodatkowo, w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania Rada Miasta określiła  terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji w naszym mieście.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania, przyjętym uchwałą Nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r., obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach:

1. od 1 kwietnia do 30 kwietnia;

2. od 1 września do 30 września;

Z zastrzeżeniem, że może odbywać się również na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji, która dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS.

Aplikację Smart City Poznań można pobrać:

sieci społecznościowe