Zaproszenie do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia odpadów kierowanych do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

w okresie od 8 marca 2021 do 29 maja 2021 roku

2 - grafika artykułu
1

Miasto Poznań ("Miasto") zaprasza Państwa do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 kierowanych do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ("ITPOK"), zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Energetycznej 5 (gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie) w okresie od 8 marca 2021 r. do 29 maja  2021 r.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, w związku z czym nie wiąże Miasta, a otrzymanie oferty nie rodzi po stronie Miasta obowiązku zawarcia umowy.

I. Informacje ogólne

 1. Na podstawie umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu (dalej "Umowa PPP") z dnia 8 kwietnia 2013 r., zawartej pomiędzy Miastem a SITA Zielona Energia Sp. z o.o. (obecnie SUEZ Zielona Energia sp. z o.o.) (dalej jako "SUEZ" lub "Partner Prywatny"), Partner Prywatny za wynagrodzeniem zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania oraz zarządzania i utrzymania przez okres 25 lat instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w Poznaniu.
 2. ITPOK posiada decyzję nr  DSR-II-2.7222.14.2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. udzielającej SUEZ pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie ITPOK, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej (obecnie: Energetycznej), na działkach o numerach ewidencyjnych 2/11, 5/29, 5/37, arkusz 01, obręb Główna, z późniejszymi zmianami, o mocach przerobowych 210.000 Mg/rok przy uwzględnieniu nominalnej wartości kalorycznej odpadów w wysokości 8,4 MJ/kg (Decyzja).
 3. Na mocy wydanej Decyzji ITPOK może przyjąć i termicznie przekształcić m.in. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 (Odpady).

II. Opis przedmiotu zaproszenia

1.    Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest dostawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do ITPOK o wartości  kalorycznej od 6,5 MJ/kg do 8,4 MJ/kg, w okresie od 8 marca 2021 r. do 29 maja  2021 r.

2. Dostawy powinny być realizowane w okresie od 8 marca 2021 r. do 29 maja  2021 r.  w dniach od wtorku do soboty włącznie. Dostawy tygodniowe nie powinny być większe niż 900 Mg, dostawy dzienne nie powinny być większe jak 180 Mg. Szczegółowy harmonogram dostaw znajduje się w Zaproszeniu do złożenia oferty.

3. Cena netto za zagospodarowanie Odpadów jest zgodna z cennikiem ITPOK na rok 2021 i wynosi  381,64 PLN/Mg netto. Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT.

4. Dostarczone odpady będą przyjmowane do ITPOK zgodnie z obowiązującą Procedurą dla podwykonawców ITPOK załączoną do niniejszego zaproszenia jako załącznik nr 3 i przetworzone  termicznie.

5. Szczegółowe warunki rozliczeń oraz zasady dostaw Odpadów regulować będzie Umowa na dostarczanie odpadów do zagospodarowania w ITPOK (Umowa), której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

III. Warunki udziału w zamówieniu

1.      Oferent musi posiadać stosowne decyzje (zezwolenia) w zakresie gospodarki odpadami umożliwiające zrealizowanie przedmiotu Umowy, w tym odpowiedni wpis do rejestru - zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (BDO) i wpis do Rejestru Działalności Regulowanej zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie umożliwiający odbieranie odpadów.

2.      Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej  wykonanie Umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferent składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
 2. Do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentacji rejestrowej.
 3. W ofercie Oferent zobowiązany jest do wskazania ilości Odpadów, jaką zobowiąże się do dostarczenia do ITPOK w okresie objętym niniejszym zaproszeniem, w podziale na poszczególne tygodnie tego okresu.

V. Sposób wyboru oferty

 1. Wybór oferty nastąpi według uznania ogłaszającego, z uwzględnieniem przede wszystkim kolejności w jakiej oferty wpłyną na skrzynkę e-mail gk@um.poznan.pl  oraz deklarowanych ilości odpadów.
 2. Oferty będą rozpatrywane z uwzględnieniem mocy przerobowych ITPOK określonych szczegółowo w punkcie II. 2.
 3. Miasto zastrzega możliwość wybrania oferty danego Oferenta z ograniczeniem ilości wskazanej przez Oferenta w ofercie.
 4. Tylko Oferenci, których oferta zostanie przez Miasto wybrana zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie,  Miasto podejmie stosowne kroki mające na celu jak najszybsze podpisanie Umów na dostarczanie odpadów do  zagospodarowania w ITPOK.

VI. Termin, miejsce i forma składania ofert

 1. Termin składania ofert obowiązuje od momentu ogłoszenia niniejszego zaproszenia na stronie internetowej www.poznan.pl/gk, do momentu wyczerpania się wolnych mocy przerobowych określonych w punkcie II.2 zaproszeniu.
 2. Podpisane przez uprawnione do tego osoby oferty należy składać w postaci skanu w formie elektronicznej na adres e-mail gk@um.poznan.pl
 3. Uprzejmie prosimy o wskazanie terminu związania ofertą.
 4. Oferty będą rozpatrywane na bieżąco. 
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (0-61) 878 41 64 lub (0-61) 878 50 53

Załączniki