Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469), każdą nieruchomość posiadającą techniczne możliwości przyłączenia należy przyłączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegółowe informacje o tym, jak dokonać przyłączenia w kilku krokach, znajdą Państwo na stronie Aquanet S.A.: https://www.aquanet.pl/dla-klienta/podlacz-do-sieci/.

Przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko i wyłącznie, jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków (POŚ) powstałą przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w ulicy i spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Niewywiązanie się z ustawowego obowiązku skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co może skutkować nałożeniem kar finansowych na właściciela nieruchomości.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Firmy asenizacyjne
  • Aktualnie wyświetlana strona - Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej