Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gratowisko (PSZOK) oraz Gratowóz (MPSZOK)

♦ PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku, w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych. Jest to punkt, do którego można przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywnie zebrne, zgodne z wytycznymi dla każdego punktu i oddać je nieodpłatnie.

Dowiedz się więcej na temat PSZOK

PSZOK - ZZO

♦ MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), inaczej Gratowóz, czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK odbywa się w soboty w godz. 7.00 - 15.00, z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minutMPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami. MPSZOK nie odbiera odpadów wielkogabarytowych.

Dowiedz się więcej na temat MPSZOK

MPSZOK - ZZO

Harmonogram MPSZOK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej