Zespół "Koci okrągły stół" i Program Miejski "Nasze Kociambry"

Zespół zadaniowy "Koci okrągły stół" do spraw realizacji Programu Miejskiego "Nasze Kociambry" informuje:

  •  tereny poznańskich rodzinnych ogrodów działkowych zamieszkuje populacja około 5700 kotów wolno żyjących,
  • obecność kotów na działkach w naturalny sposób zapobiega występowaniu populacji gryzoni, ale ich nadpopulacja na ROD może stwarzać zagrożenie dla innych zwierząt, w tym wielu gatunków ptaków i gadów
  • jedna kotka i jej potomstwo, mogą w perspektywie 5 lat przyczynić się do wzrostu liczebności stada aż o 500 osobników!
  • dlatego tak ważna jest kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących.
  • Zabieg kastracji lub sterylizacji jest dla zwierzęcia bezbolesny, przeprowadzany pod całkowitą narkozą i przynosi szereg korzyści zdrowotnych dla kotów.

Realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021, przyjętego przez Radę Miasta Poznania, na terenie miasta  - ze wsparciem fundacji działających na rzecz zwierząt - prowadzone są zabiegi bezpłatnej kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących.

W dniu 13 lipca Prezydent Bartosz Guss, wystosował do Prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców list intencyjny, zachęcający do przyłączenia się do akcji i podjęcie stałej współpracy przy sterylizacji oraz kastracji kotów wolno żyjących, przebywających na terenach poznańskich rodzinnych ogrodów działkowych, w celu humanitarnego powstrzymania wzrostu ich liczebności. Wraz z pismem przekazano plakaty informacyjne, które docelowo będą umieszczone w gablotach informacyjnych poznańskich ogrodów działkowych.

Dostęp do zabiegów nie wiąże się z ponoszenie żadnych kosztów - program jest finansowany w całości ze środków Miasta Poznania.

W celu umówienia szczegółów oraz terminów odławiania lub dostarczenia zwierząt na zabieg sterylizacji i kastracji prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania - z pracownikami Oddziału Usług Komunalnych: e-mail: gk@um.poznan.pl, tel. 61 878 15 00 lub 61 878 41 76.

W zgłoszeniu należy podać:

-        nazwę i adres ROD,

-        imię, nazwisko zgłaszającego,

-        preferowany sposób kontaktu (telefon i/lub e-mail),

-        szacowaną liczbę kotów do zabiegu.

Załączniki


Do zadań Zespołu należą między innymi:

1) prace studyjne w zakresie przygotowywania corocznego projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Poznaniu, zwanym dalej Programem;

2) wdrażanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej realizacji Programu między innymi poprzez publikację materiałów edukacyjnych i informacyjnych na stronach internetowych Wydziału Gospodarki Komunalnej - Zwierzęta w mieście - Usług Komunalnych i Schroniska dla Zwierząt oraz na portalach społecznościowych, a także organizacja wydarzeń i akcji promujących adopcję zwierząt ze Schroniska oraz opiekę nad kotami wolno żyjącymi;

3) prowadzenie kwartalnych statystyk związanych z realizacją Programu (z zakresu znakowania, kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich oraz programu opieki nad kotami wolno żyjącymi);

4) bieżąca analiza zaobserwowanych tendencji i osiąganych wyników;

5) współpraca oraz inspirowanie jednostek pomocniczych Miasta Poznania do propagowania działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi;

6) monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących problematyki ochrony zwierząt, w tym wolno żyjących i bezdomnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej