Zgłaszanie osób obsługi gospodarczej lokali okw


_________________________________________________________

Stawki za obsługę gospodarczą

(info z 11.06.2020, g. 22.00)

Stawki za realizację zadań dozoru oraz urządzenia lokalu okw

Za realizację obsługi gospodarczej lokali okw stawki wynagrodzenia wynoszą:

1) urządzanie lokalu (obwody stałe i odrębne) 120 zł za każdy lokal okw

2) urządzanie lokalu wraz z udostępnieniem w sobotę 27.06.2020 obwody stałe (nr 1-227):

    a) 120 zł za każdy lokal okw (urządzanie)

    b) 20 zł ryczałt - niezależnie od liczby okw w budynku (dozór w sobotę)

3) urządzanie lokalu wraz z udostępnieniem w sobotę 27.06.2020 - obwody odrębne (nr 228-251) 140 zł

4) dozór lokalu  (jeśli sprawuje go opiekun informatyczny) - obwody stałe 280 zł ryczałt - niezależnie od liczby okw w budynku

5) dozór lokalu w dzień wyborów (bez udostępnienia lokalu w sobotę) - obwody stałe (nr 1-227) 340 zł ryczałt - niezależnie od liczby okw w budynku; jeśli jednostka zgłosi, że dozór sprawować będzie kilka osób, kwota dla każdej z nich zostanie przeliczona zgodnie z podanym harmonogramem

6) dozór lokalu w dzień wyborów wraz z udostępnieniem lokalu w sobotę 27.06.2020 (obwody stałe nr 1-227) 360 zł ryczałt - niezależnie od liczby okw w budynku; jeśli jednostka zgłosi, że dozór sprawować będzie kilka osób, kwota dla każdej z nich zostanie przeliczona zgodnie z podanym harmonogramem (dostawa kart w sobotę 27.06.2020 br. - 1h; niedziela 20h od 5.30 do ok. 1.30 w poniedziałek)

7) dozór lokalu w dzień wyborów (bez udostępnienia lokalu w sobotę) - obwody stałe (nr 1-227) wraz z utrzymaniem czystości w lokalu w czasie głosowani 410 ryczałt - niezależnie od liczby okw w budynku; jeśli jednostka zgłosi, że dozór sprawować będzie kilka osób, kwota dla każdej z nich zostanie przeliczona zgodnie z podanym harmonogramem

8) dozór lokalu w dzień wyborów wraz z udostępnieniem lokalu w sobotę 27.06.2020 oraz utrzymaniem czystości w lokalu w czasie głosowani (obwody stałe nr 1-227) 430 zł ryczałt - niezależnie od liczby okw w budynku; jeśli jednostka zgłosi, że dozór sprawować będzie kilka osób, kwota dla każdej z nich zostanie przeliczona zgodnie z podanym harmonogramem (dostawa kart w sobotę 27.06.2020 br. - 1h; niedziela 20h od 5.30 do ok. 1.30 w poniedziałek)

9) utrzymanie czystości w lokalu w czasie głosowania jeżeli nie sprawuje jej osoba dozorująca- obwody stałe (nr 1-227) 190 zł ryczałt niezależnie od ilości OKW w budynku niedziela 28.06.2020 11h od 9.00 -20:00 (usługa realizowana nie rzadziej niż 6 razy w czasie głosowania)

Umowy na obsługę gospodarczą lokali obwodowych komisji wyborczych będzie można podpisywać 18 czerwca - 24 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu, plac Kolegiacki 17, p. 33 (w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30


_________________________________________________________

Zasady zgłaszania osób odpowiedzialnych za dozór i urządzenie lokalu wyborczego.

(info z 28.05.20)

Dyrektorzy jednostek, w których zlokalizowano siedzibę obwodowej komisji wyborczej, którzy dokonali stosownych zgłoszeń na wybory zarządzone na 10 maja 2020 r. dokonują aktualizacji dokumentów, zgodnie z załącznikami.

W celu zapewnienia obsługi gospodarczej siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP należy przesłać następujące dokumenty:

1) oświadczenie dyrektora/prezesa/kierownika jednostki, z wyznaczeniem osób odpowiedzianych za dozór i urządzenie lokali wyborczych, wskazaniem numeru telefonu, który będzie udostępniony obwodowym komisjom wyborczym w dniu wyborów oraz pomieszczeń wyznaczonych jako lokal obwodowej komisji wyborczej i na cele przechowania kart do głosowania.

Deklaracja powyższa będzie obowiązywała zarówno dla I tury wyborów, jak i w przypadku ewentualnego ponownego głosowania.

Karty do głosowania, spisy wyborców oraz pozostałe materiały do prac obwodowych komisji wyborczych zostaną dostarczone do lokali wyborczych w przeddzień głosowania. W związku z tym:

- w przypadku obwodów stałych (okw 1-227) obowiązek udostępnienia siedziby okw w związku z dowozem i liczeniem kart do głosowania dotyczy osoby urządzającej lub dozorującej lokal (do wyboru przez kierownika jednostki)

- w przypadku obwodów odrębnych obowiązek udostępnienia siedziby okw  w związku z dowozem i liczeniem kart do głosowania dotyczy osoby urządzającej lokal.

2) oświadczenia (do umów zleceń) osób wyznaczonych do obsługi gospodarczej.

Prosimy o dokładne, prawidłowe wypełnienie oświadczeń przez zleceniobiorców.

Wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu muszą być aktualne w odniesieniu do miesiąca wykonywania umowy zlecenie (czerwiec 2020 r.).

Dokładne i prawidłowe wypełnienie oświadczeń jest niezbędne ze względu na obowiązki informacyjne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędów skarbowych. Brak danych, błędne wypełnienie wniosku lub zatajenie danych może skutkować konsekwencjami finansowymi wobec osoby realizującej obsługę gospodarczą.

Wypełniony w całości i czytelnie komplet dokumentów należy wysłać najpóźniej do 5 czerwca br.

W związku z przyjętymi przez Miasto Poznań działaniami profilaktycznymi chroniącymi przed rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych, wymienione wyżej dokumenty można składać

drogą elektroniczną na adres: dok_wybory@um.poznan.pl (skan wypełnionych dokumentów; plik w formacie.pdf,.jpg).

Druk zgłoszenia należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie, czytelnie drukowanymi literami.

Oryginały wysłanych elektronicznie dokumentów należy dostarczyć w dniu podpisania umowy.

_____________________________________________________________

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z pracownikami Urzędu pod następującymi numerami telefonów:

1) w sprawach związanych z obsługą gospodarczą lokali wyborczych, wypełnieniem oświadczeń oraz podpisywaniem umów: 61 8785-779 (p. Agnieszka Antczak) i 61 8785-649 (p. Danuta Murawska),

2) w sprawach związanych z wyposażeniem lokali oraz wyznaczeniem pomieszczenia do przechowywania kart do głosowania: 61 8785-773 (p. Joanna Milecka).

Załączniki