Ochrona danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym i Uchwały Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania, którym jest przeprowadzenie panelu obywatelskiego, jako formy konsultacji społecznych.
 4. Dane, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane (rekrutacja i wylosowanie panelistek i panelistów), zostaną usunięte po upływie 7 dni od daty ich ostatniego spotkania.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane

d)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania

e)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu

        6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

        7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnienia roli panelistki / panelisty.

        8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

        9. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą:

 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadania, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora,
 • podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa,
 • Stowarzyszenie Inicjatywa z Natury Rzeczy, wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawa, pod numerem 529, które podpisze umowy cywilno-prawne z wylosowanymi panelistkami i panelistami, na podstawie których zostaną wypłacone diety za udział w spotkaniach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego.

        10. Podczas spotkań w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego mogą być robione zdjęcia, publikowane na stronie internetowej dedykowanej do odzwierciedlenia prac  Poznańskiego Panelu Obywatelskiego oraz na stronie internetowej Miasta Poznania.