Koronawirus - informacje dla obcokrajowców/ Coronavirus - information for foreigners

Gdzie powinni zgłosić się mieszkający w Poznaniu obcokrajowcy, którzy zaobserwują u siebie objawy Covid-19? Na jakie leczenie mogą liczyć w Polsce? Dokładna procedura zależy od sposobu ubezpieczenia, ale zawsze w pierwszej kolejności należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. [English, Russian, Ukrainian below]

Zdjęcie: dłonie w rękawiczkach trzymają zieloną, jednorazową maseczkę ochronną - grafika artykułu
Zasady leczenia w dużej mierze zależą od sposobu ubezpieczenia

Mieszkający w Poznaniu obcokrajowcy również mogą liczyć na pomoc medyczną, gdy zauważą u siebie objawy Covid-19.  Najpowszechniejsze to: wysoka gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku. Rzadziej pojawiają się takie symptomy, jak bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka. W przypadku ich wystąpienia najlepiej jest skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Ważne: jeśli ktoś nie ma wybranego lekarza rodzinnego, może skontaktować się z najbliższą przychodnią.

Zasady leczenia w dużej mierze zależą od sposobu ubezpieczenia. Zgodnie z wytycznymi NFZ:

Osoby ubezpieczone w państwach członkowskich UE/EFTA (karta EKUZ)

Jeśli pobyt jest czasowy (np. wakacje) - można otrzymać tylko niezbędną opiekę medyczną. Oznacza to, że gwarantowane świadczenia zdrowotne, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz leki refundowane można otrzymać na takich samych zasadach, co osoby ubezpieczone w Polsce

Karta EKUZ potwierdza uprawnienia jej posiadacza do leczenia w innym państwie UE,  niezbędnego z nagłych powodów medycznych (niezależnie od tego czy przyczyną jest wypadek czy choroba zakaźna). Oznacza to, że świadczenia związane z leczeniem objawów COVID-19 -  o nagłym charakterze i powstałych podczas pobytu w Polsce -  zostanie udzielone na podstawie karty EKUZ.

Jeżeli pacjent nie ma ważnej karty (np. została zgubiona lub skradziona), niezbędne świadczenia mogą być udzielone również na podstawie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Taki dokument wydawany jest przez instytucję państwa, w którym pacjent jest ubezpieczony. Z wnioskiem o wydanie Certyfikatu może wystąpić pacjent, ale może też w tym pośredniczyć odpowiednia instytucja (dla pacjentów przebywających czasowo w Polsce, będzie to oddział wojewódzki NFZ, do którego może zgłosić się przychodnia). 

Osoby ubezpieczone w Polsce

Mają taki sam dostęp do opieki medycznej, jak ubezpieczeni obywatele polscy.  

Pacjenci - obywatele państwa, z którym Polska podpisała umowę lub dwustronne porozumienie

Mogą skorzystać z niezbędnej opieki medycznej, jeśli przebywają w Polsce legalnie i nagle zachorują lub ulegną wypadkowi. W takiej sytuacji koszty leczenia pokryje Ministerstwo Zdrowia. (Polska podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym lub współpracy w ochronie zdrowia z: Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Federacją Rosyjską, Republiką Macedonii, Serbią i Tunezją).

Pacjenci, którzy nie mają ubezpieczenia w Polsce ani w innym kraju UE/EFTA i nie są obywatelami państwa, z którym Polska podpisała dwustronne porozumienie

Jeśli pacjent ma odpowiednią polisę ubezpieczenia medycznego, np. wymaganą do uzyskania wizy wjazdowej Schengen lub wizy krajowej, lekarz lub przychodnia rozliczy koszty opieki medycznej z towarzystwem ubezpieczeniowym pacjenta.

Pacjent nieubezpieczony z objawami koronarowirusa nie zostanie obciążony kosztami: badań sanitarno-epidemiologicznych, świadczeń zdrowotnych udzielonych w celu zwalczania COVID-19 oraz świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z COVID-19.

Więcej informacji: gov.pl/koronawirus/

Oraz na stronie NFZ: nfz.gov.pl/zasady leczenia obcokrajowcow ktorzy nie sa ubezpieczeni-w-polsce oraz nfz.gov.pl/dla-pacjenta

MZ: gov.pl/finansowanie leczenia cudzoziemcow w polsce

Więcej informacji: poznan.pl/informator-o-koronawirusie

___________________________

ENGLISH:

Coronavirus - Information for Foreigners

Where should you go if you are a third country national living in Poznań and have noticed that you have symptoms of Covid-19? What treatment can you count on in Poland? The exact procedure depends on the type of your insurance, but you should always contact a primary care physician first.

Foreigners living in Poznań may count on medical help too if they notice that they have symptoms of Covid-19.  The most common symptoms are high fever, cough, shortness of breath and loss of taste and/or smell. Less frequent symptoms include muscle pain, headache, diarrhoea or skin rash. If you observe them, it is best to contact a primary care physician via a video consultation. Note: if you have not chosen your personal family doctor, you may contact the nearest health centre.

The rules of treatment depend to a great extent on the type of your insurance. According to the National Health Fund's (NFZ) guidelines:

People insured in one of EU/EFTA Member States (EHIC holders)

If your stay is temporary (e.g. a holiday trip) - you are eligible only for medically necessary health care. This means that guaranteed health services, necessary orthopaedic products and aids as well as reimbursable medicines can be obtained on the same terms as in the case of people insured in Poland.

EHIC confirms that its holder is entitled to receive treatment in another EU Member State, if it is necessary for urgent medical reasons (irrespective of whether these result from an accident or infectious disease). This means that health services connected with the treatment of COVID-19 symptoms - if these are of an urgent nature and have arisen during your stay in Poland - will be provided under EHIC.

If a patient does not have a valid card (e.g. it has been lost or stolen), necessary health care can be provided also based on the Certificate temporarily replacing EHIC. Such a document is issued by a relevant institution in the country in which the patient is insured. The patient may request the issuance of the Certificate personally or it may be done via a competent institution (for patients staying in Poland temporarily, it will be a relevant Regional Branch of the National Health Fund (NFZ) to which the health centre may turn for assistance).

People with Polish health insurance

They have the same access to health services as insured Polish nationals. 

Patients - nationals of a country with which Poland has signed an agreement or bilateral agreement

They can receive necessary health care if they stay in Poland legally and suddenly fall ill or have an accident. In such case treatment costs will be covered by the Ministry of Health. (Poland has entered into bilateral social security agreements or agreements on cross-border health cooperation with the following countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, the Russian Federation, North Macedonia, Serbia and Tunisia).

Patients who are not insured in Poland or in any other EU/EFTA Member State and are not nationals of a country with which Poland has signed a bilateral agreement

If a patient holds an adequate health insurance policy, such as the one required to obtain a Schengen or Polish visa, the doctor or the health centre will settle the costs of medical care with the patient's insurance company.

Uninsured patients with coronavirus symptoms will not be charged with the costs of: sanitary and epidemiological tests, health services provided to combat COVID-19 and health services causally linked to COVID-19.

For more information please visit: gov.pl/koronawirus

Or NFZ's website: nfz.gov.pl/ or: nfz.gov.pl/dla-pacjenta

gov.pl/zdrowie/

See also: poznan.pl/coronavirus-guide-for-foreigners,

 _________________________________________

Куда должны обратиться иностранцы, проживающие в Познани, которые обнаружат у себя симптомы характерные для Covid-19? На какое медицинское лечение могут рассчитывать в Польше? Порядок действий зависит от вида медстраховки, тем не менее обращайтесь в первую очередь к врачу-терапевту первичной медико-санитарной помощи.

Иностранцы, проживающие в Познани, также могут рассчитывать на медицинскую помощь, когда они заметят у себя симптомы Covid-19.  Наиболее распространенные признаки - это высокая температура, кашель, одышка, потеря обоняния или вкуса. Реже появляются такие симптомы, как мышечные и головные боли, понос, сыпь. В случае их возникновения лучше всего обратиться за первичной медико-санитарной помощью, пользуясь онлайн-консультацией с врачом. Очень важно: если у вас нет назначенного врача-терапевта, следует связаться с ближайшей поликлиникой.

Схема лечения в большинстве своем зависит от вида медстраховки. Согласно указаниям Национального фонда здравоохранения (далее - НФЗ):

Лица, застрахованные в государствах-членах ЕС/ЕАСТ (Европейская карта медстрахования EKUZ)

Если это временное пребывание (например, отпуск) - вы можете получить только необходимую медицинскую помощь. Это означает, что гарантированную медицинскую помощь, ортопедические изделия и вспомогательные средства, а также компенсируемые лекарства можно получить на той же основе, что и застрахованные лица в Польше.

Карта EKUZ дает право ее владельцу на лечение в другом государстве ЕС при возникновении случая, требующего оказания неотложной медицинской помощи (независимо от того, является ли это несчастный случай или инфекционное заболевание). Поэтому медпомощь, связанная с лечением симптомов COVID-19 экстренного характера, возникших во время пребывания в Польше, будет оказана на основании карты EKUZ.

Если у пациента нет действительной карты (например, она была утеряна или украдена), необходимая медпомощь может быть оказана также на основании сертификата, временно заменяющего EKUZ. Такой документ выдается государственным учреждением, в котором пациент застрахован. Заявление о выдаче сертификата может подать как пациент, так и соответствующее доверенное учреждение (для пациентов, временно находящихся на территории Польши, это будет воеводское отделение НФЗ, к которому может обратиться поликлиника).

Лица, застрахованные в Польше

Они имеют такое же право на медицинскую помощь, как и застрахованные граждане Польши. 

Пациенты - граждане государств, с которыми Польша подписала договор или двустороннее соглашение

Они могут получить необходимую медицинскую помощь, если они пребывают на территории Польши на законных основаниях и внезапно заболеют или попадут в несчастный случай. В таком случае расходы на лечение будет компенсировать Министерство здравоохранения. (Польша подписала договор о социальном обеспечении или сотрудничестве в области здравоохранения с: Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Российской Федерацией, Республикой Македония, Сербией и Тунисом).

Пациенты, которые не застрахованы в Польше или другой стране ЕС/ЕАСТ и не являются гражданами государства, с которым Польша подписала двустороннее соглашение

Если у вас имеется соответствующий полис медицинского страхования, например, необходимый для получения шенгенской или национальной визы (в РП), тогда врач или поликлиника будет нести расходы на медобслуживание, но их возмещение будет согласовано со страховой компанией пациента.

С незастрахованного пациента с симптомами коронавирусной инфекции не будет взиматься плата за: санитарно-эпидемиологическое исследование, медицинскую помощь, оказанную в целях борьбы с COVID-19 и за медицинские услуги, непосредственно связанные с COVID-19.

Больше информации: gov.pl/koronawirus/

А также на сайте НФЗ: nfz.gov.plnfz.gov.pl/dla-pacjenta

gov.pl/zdrowie/

poznan.pl/coronavirus-guide-for-foreigners

_________________________________________

Куди іноземці, які проживають у Познані, повинні повідомляти про симптоми Covid-19? На яке лікування вони можуть розраховувати у Польщі? Детальна процедура залежить від того, як ви застраховані, але завжди спочатку зверніться до лікаря первинної ланки.

Іноземці, які проживають у Познані, також можуть розраховувати на медичну допомогу, якщо вони помітять симптоми Covid-19.  Найпоширенішими є: висока температура, кашель, задишка, втрата нюху або смаку. Такі симптоми, як головний біль, біль у м'язах, діарея та висип, зустрічаються рідше. У разі їх виникнення найкраще звернутися до лікаря первинної ланки за допомогою телеконсультації. Важливо: якщо особа не має обраного сімейного лікаря, вона може звернутися до найближчої поліклініки.

Правила лікування значною мірою залежать від виду страхування. Відповідно до директив Національного фонду охорони здоров'я NFZ:

Особи, застраховані в країнах-членах ЄС/ ЄАВТ (картка EKUZ)

У разі тимчасового перебування (наприклад, відпустка) - можна отримати лише необхідну медичну допомогу. Це означає, що гарантовані медичні послуги, ортопедичні вироби та допоміжні засоби, а також відшкодовувані ліки можна отримати на тих самих умовах, на яких їх отримують особи, застраховані в Польщі.

Картка EKUZ підтверджує право її власника на лікування в іншій країні ЄС, необхідне з невідкладних медичних причин (незалежно від того, чи причиною є нещасний випадок чи інфекційне захворювання). Це означає, що послуги, пов'язані з лікуванням симптомів COVID-19 - термінового характеру, що виникли під час перебування в Польщі - будуть надаватися на основі карти EKUZ.

Якщо у пацієнта немає дійсної картки (наприклад, вона була втрачена або викрадена), необхідні послуги також можуть бути надані на підставі Сертифіката, який тимчасово замінює EKUZ. Такий документ видає установа країни, у якій застрахований пацієнт. Пацієнт може подати заявку на отримання сертифіката, але посередником у цій справі може бути відповідна установа (для пацієнтів, які тимчасово перебувають у Польщі, це буде воєводське відділення NFZ, до якого може звернутися клініка).

Особи, застраховані в Польщі

Мають такий самий доступ до медичної допомоги, як і застраховані громадяни Польщі. 

Пацієнти - громадяни країни, з якою Польща підписала угоду або двосторонній договір

Можуть скористатися необхідною медичною допомогою, якщо вони легально перебувають у Польщі та раптово захворіли або потрапили в аварію. У такому випадку витрати на лікування покриватиме Міністерство охорони здоров'я. (Польща підписала угоди про соціальне забезпечення або співпрацю в галузі охорони здоров'я з: Албанією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією, Російською Федерацією, Республікою Македонія, Сербією та Тунісом).

Пацієнти, які не застраховані в Польщі або в іншій країні ЄС/ЄАВТ і не є громадянами країни, з якою Польща підписала двосторонню угоду

Якщо пацієнт має відповідний поліс медичного страхування, наприклад, необхідний для в'їзду до Шенгенської зони або отримання національної візи, лікар або клініка виставить рахунок за медичне обслуговування страховій компанії пацієнта.

З незастрахованого пацієнта з симптомами коронавірусу не стягуватимуться витрати на: санітарно-епідеміологічні тести, медичні послуги, що надаються для боротьби з COVID-19, та медичні послуги, пов'язані з COVID-19.

Більше інформації: gov.pl/koronawirus

Та на веб-сайті NFZ: nfz.gov.plnfz.gov.pl/dla-pacjenta/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/finansowanie-leczenia-cudzoziemcow-w-polsce

poznan.pl/coronavirus-guide-for-foreigners

AW

sieci społecznościowe