Koronawirus - Poznań przygotowuje się na przypadki zakażeń [AKTUALIZACJA]

Rośnie liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w całej Polsce. Pierwszy przypadek zarejestrowano już  w Poznaniu. Miasto przygotowuje się na walkę z patogenem. Aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania się, prezydent Poznania powołał zespół do spraw monitorowania związanych z wirusem zagrożeń. Miasto chce też przekazać 500 tys. zł szpitalowi im. J. Strusia - ostateczną decyzję podejmą we wtorek radni.

- Koronawirus jest już w Polsce, musimy więc być przygotowani na zakażenia - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania - grafika artykułu
- Koronawirus jest już w Polsce, musimy więc być przygotowani na zakażenia - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania

AKTUALIZACJA

W poniedziałek po południu potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem w Poznaniu. Osoba zakażona - kobieta z województwa wielkopolskiego- trafiła na oddzial zakaźny poznańskiego szpitala miejskiego z objawami poważnego zapalenia płuc. Wczesniej przebywala w szpitalu w Puszczykowie. Stan pacjentki jest na bieżąco monitorowany.

_____________

Zadaniem Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Miasta Poznania jest zbieranie informacji dotyczących patogenu, czuwanie nad rozwojem sytuacji oraz adekwatne reagowanie i informowanie poznaniaków. Na jego czele stoi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, który na co dzień nadzoruje zadania z zakresu ochrony zdrowia. 

W skład zespołu wchodzą dyrektorzy wydziałów urzędu miasta, miejskich jednostek, szpitali oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Wspólne działanie jest bardzo ważne - musimy być dobrze przygotowani do ścisłej współpracy z rządową administracją dla bezpieczeństwa poznaniaków. 

Członkowie zespołu będą też analizować i wprowadzać w życie akty prawne związane z koronawirusem, a wydane przez upoważnione organy administracji publicznej.

- Koronawirus jest już w Polsce, musimy więc być przygotowani na zakażenia - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Zwiększamy środki ostrożności w całym mieście. Apeluję do poznanianek i poznaniaków: nie ulegajmy panice, stosujmy podstawowe zasady higieny i często myjmy ręce. Każdy, kto podejrzewa u siebie objawy zakażenia nowym koronawirusem, powinien zadzwonić do na infolinię NFZ, ale w żadnym wypadku nie iść na SOR ani do przychodni. W ten sposób można rozprzestrzenić wirus. 

Zastępca prezydenta zaapelował do mieszkańców, aby szczególną troską objąć poznańskich seniorów i seniorki, których stan zdrowia często nie jest dobry. Zwrócił się do osób starszych, aby ograniczyły swoją aktywność społeczną, powstrzymały się od udziału w spotkaniach i imprezach, podczas których potencjalnie mogłoby dojść do zakażenia.

Miasto dla szpitala

Dyrekcja szpitala im. J. Strusia wystąpiła do Prezydenta Miasta Poznania z wnioskiem o zapewnienie środków w wysokości 500 tys. zł. Ta kwota jest związana z koniecznością utworzenia dodatkowych stanowisk intensywnej terapii na Oddziale Zakaźnym z przeznaczeniem na realizację diagnostyki i hospitalizacji chorych zakażonych koronawirusem.

Wniosek uwzględniono w autopoprawce prezydenta do projektu uchwały Rady Miasta Poznania na rok 2020. O przyznaniu pieniędzy szpitalowi radni miejscy zdecydują 10 marca, podczas najbliższej sesji.  Szpital planuje przeznaczyć tę kwotę na zakup kardiomonitorów jezdnych (2 szt.), niezbędnych dla monitorowania czynności życiowych pacjentów, zakup respiratorów oraz brakujących dwóch łóżek przystosowanych do intensywnej opieki medycznej.

Szpital im. J Strusia i szpital im. F. Raszei wystąpiły również o uzupełnienie brakujących materiałów do Agencji Rezerw Materiałowych. Szpital im. Strusia zwrócił się również z wnioskiem do wojewody o zapewnienie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na uzupełnienie materiałów i wyposażenia, niezbędnych do obsługi zadania.

Miasto ma do dyspozycji dwa kontenery oraz namiot, które mogą pełnić rolę miejsca, w którym wstępnie badani są zgłaszający się do szpitala pacjenci. Na razie nie ma potrzeby, by stosować takie rozwiązania.

Szpital im. J. Strusia

Szpital - zgodnie z decyzją wojewody - pozostaje w stanie podwyższonej gotowości.

- Wyprzedzając sytuację już od trzech tygodni wdrażamy procedury na wypadek pojawienia się przypadku zakażenia koronawirusem - mówi Mariusz Stawiński, zastępca dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ. - Mamy na oddziale zakaźnym możliwość prowadzenia intensywnej terapii w stosunku do dwóch pacjentów w pełnej izolacji kontaktowej i oddechowej. Oddział zakaźny ma nowoczesną izbę przyjęć z możliwością segregacji i izolacji pacjentów.

Dyrektor szpitala wyznaczył 15 łóżek oddziału zakaźnego dla pacjentów hospitalizowanych w związku z zakażeniem koronawirusem. Uruchomiono dwa stanowiska ścisłej izolacji kontaktowej i oddechowej pacjentów, którzy wymagają prowadzenia wentylacji mechanicznej.

W oddziale zakaźnym zwiększono obsadę o jednego dodatkowego lekarza dyżurnego, dwie pielęgniarki i salową. Uruchomiono też telefon konsultacyjny dla lekarzy. 

Trwa reorganizacja oddziału chorób wewnętrznych - planuje się organizację 36 łóżek z przeznaczeniem na łóżka obserwacyjno-kohortacyjne stanowiące bufor dla oddziału zakaźnego.  Wstrzymano urlopy personelu pełniącego funkcje kierownicze oraz urlopy personelu oddziału zakaźnego.

Szpital zaktualizował też i wprowadził szereg instrukcji i procedur dotyczących postępowania z pacjentem zakażonym chorobą wysokozakaźną w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego personelowi oraz pacjentom, zgodnych z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej. 

Dyrekcja szpitala wystąpiła do Agencji Rezerw Materiałowych o uzupełnienie zapasów kombinezonów ochronnych (1000 szt.) oraz półmasek o klasie filtra FFP3 (10000 szt.). Wystąpiono też do wojewody o dodatkowe pieniądze na zakup 4 respiratorów, 2 łóżek intensywnej terapii, 2 kardiomonitorów, układów zamkniętych do odsysania, jednorazowych środków ochronnych (maski, kombinezony, osłony twarzy, osłony na buty); oraz o pieniądze na pokrycie dodatkowych kosztów ponoszonych przez szpital w związku z zapewnieniem podwyższonej gotowości.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażono w dodatkowe testy "respiratory panel" zgodnie z poleceniem GIS. 

Na bieżąco szpital prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe dla personelu, akcję edukacyjno-informacyjną dla pacjentów. 

Szpital im. F. Raszei

Szpital zaktualizował i wprowadził szereg instrukcji dotyczących postępowania z pacjentem zakażonym chorobą wysoce zakaźną. Podobnie jak szpital im. J. Strusia - wystąpił do Agencji Rezerw Materiałowych o uzupełnienie brakujących kombinezonów ochronnych (200 sztuk), półmasek (500 sztuk) i dwóch respiratorów. 

Na bieżąco prowadzone są działania edukacyjne i szkoleniowe dla personelu szpitala oraz informacyjne - dla pacjentów.

POSUM

Zamówiono środki do dezynfekcji rąk oraz dozowniki. Wysłano pismo do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu z prośbą o wypożyczenie pakietów ochronnych oraz do wojewody - o udostępnienie rezerw środków ochrony indywidualnej. 

Wszystkim pracownikom przypomniano procedury mycia oraz dezynfekcji rąk. 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej

Pracownicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego mają dostęp do informacji o sytuacji epidemiologicznej i zasadach postępowania związanych z koronawirusem. Choć zakład nie świadczy usług podstawowej (ani nocnej i świątecznej) opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nie prowadzi też izby przyjęć ani szpitalnego oddziału ratunkowego - to cały jego personel jest świadomy istniejącego zagrożenia i konieczności bezwzględnego przestrzegania wytycznych. Zabezpieczono jednorazowe środki ochrony osobistej tj. maski, rękawiczki, fartuchy. Dodatkowo w holu głównym umieszczono pojemniki do dezynfekcji rąk dla wszystkich użytkowników. 

Szkoły, przedszkola, żłobki i domy pomocy społecznej - zwiększona ostrożność

Miejskie jednostki otrzymały materiały informacyjne i plakaty udostępniane przez NFZ, sanepid i urząd miasta i na bieżąco śledzą komunikaty na stronach Ministerstwa Zdrowia czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

W szkołach, przedszkolach i żłobkach, a także w domach pomocy społecznej prowadzone są rozmowy na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła i odpowiedniej ochrony podczas kaszlu, kichania. Uczniowie poznają konkretne instrukcje dotyczące m.in. zasad mycia rąk.

W szkołach wywiesza się też przygotowane przez urząd miasta plakaty, na których znajdują się podstawowe informacje dotyczące profilaktyki i objawów, jakie powinny nas zaniepokoić. Nauczyciele proszą rodziców najmłodszych poznaniaków, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół. O pozostanie w domu w przypadku choroby proszeni są również nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy.  

W razie wątpliwości dotyczących ewentualnego zamknięcia szkoły czy przedszkola należy kontaktować się bezpośrednio z placówką, najlepiej telefonicznie. 

Wystosowano pismo do placówek oświatowych o sprawdzenie stanu środków czystości w placówkach oraz o ewentualne wystąpienie o zwiększenie środków na ten cel.

Zwiększono ilość środków higieniczno-dezynfekujących w placówkach oświatowych i jednostkach polityki społecznej. Przedmioty i powierzchnie są dezynfekowane z wzmożoną starannością. W domach pomocy społecznej pojawiły się dodatkowe pojemniki łokciowe z płynem do dezynfekcji. Wprowadza się też wytyczne postępowania dla pracowników w związku z zagrożeniem koronawirusem. Opiekunowie i wychowawcy na bieżąco monitorują stan zdrowia podopiecznych. Również wszyscy odwiedzający są informowani o konieczności dokładnego mycia rąk przed spotkaniem z podopiecznymi dps. 

Na posiedzeniu zespołu podjęto decyzje o wstrzymaniu odwiedzin i imprez planowanych w Domach Pomocy Społecznej. Odwoływane są również spotkania z seniorami organizowane przez Centrum Inicjatyw Senioralnych.

W Zespole Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu odwołano wszystkie zajęcia z udziałem osób z zewnątrz (studenci, praktykanci, odwiedzający, wykładowcy itd.) - decyzja obowiązuje do dnia odwołania.

Urząd miasta i miejskie jednostki

We wszystkich jednostkach urzędu miasta, w których obsługiwani są poznaniacy, udostępnia się informacje o zagrożeniach, profilaktyce i reakcji na objawy koronawirusa. Klamki, poręcze, pochwyty i inne powszechnie dostępne elementy wyposażenia są częściej czyszczone środkami dezynfekującymi. Pracownicy zostali poinformowani, że w sytuacji podejrzenia infekcji powinni zostać w domu. 

Komunikacja miejska

Bezpieczeństwo pasażerów jest dla MPK Poznań kwestią priorytetową. Dlatego - w związku z profilaktyką przeciwko koronawirusowi - aż do odwołania na każdym przystanku, na którym przeprowadzana jest wymiana pasażerów, będą otwierane wszystkie drzwi, aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami i jednocześnie jak najbardziej przewietrzyć pojazd.

Codziennie myte są (z użyciem środka dezynfekującego) poręcze, biletomaty, kasowniki i inne elementy wyposażenia pojazdów, najczęściej dotykane przez pasażerów. Środek dezynfekujący jest używany także podczas usuwania zanieczyszczeń np. po gumach do żucia czy napojach. W obecnej sytuacji, MPK Poznań zwróciło uwagę firmie sprzątającej na przykładanie szczególnej wagi do czyszczenia wnętrz pojazdów.

Podstawowe informacje na temat koronawirusa i zapobieganiu zakażeniu pojawiły się w pojazdach MPK Poznań na zlecenie wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Filmy, a w przyszłości również plakaty, mają uświadomić pasażerom jak można ograniczyć zagrożenie oraz jak postępować w razie wystąpienia objawów. Filmy emitowane są na monitorach w części autobusów. 

Plakaty z NFZ będą wywieszane w tramwajach (wydrukowane we własnym zakresie plakaty wywieszono m.in. w siedzibie MPK przy Głogowskiej oraz w Biurze Rzeczy Znalezionych). 

Imprezy masowe i zgromadzenia

Odwołano 13. PKO Poznań Półmaraton zaplanowany na 5 kwietnia 2020. Urząd Miasta Poznania wysłał pismo do organizatorów, którzy zgłosili imprezy, aby zastosowali szczególne środki ostrożności i rozważali  możliwość ich odwołania imprezy. 

- Zalecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest takie, by nie rekomendować imprez w pomieszczeniach zamkniętych, w których ma wziąć udział ponad 1000 osób - mówi Witold Draber - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Decyzję jednak podejmuje organizator. Jesteśmy w kontakcie z przewoźnikami autobusowymi, z lotniskiem, monitorujemy sytuację na bieżąco. Proszę jednak wszystkich o rozwagę.

sieci społecznościowe