Poznańskie szkoły przygotowane na przyjęcie dzieci

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w poniedziałek, 18 stycznia do szkół podstawowych i specjalnych wrócą najmłodsze dzieci z klas 1-3 (ich starsi koledzy będą kontynuować naukę zdalną). Lekcje, tak jak wcześniej, będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Poznańskie placówki organizacyjnie są przygotowane na przyjęcie maluchów. 

Zdjęcie przedstawia z bliska dwójkę dzieci. Jedno z nich notuje coś w zeszycie, drugie się przygląda. - grafika artykułu
Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w poniedziałek, 18 stycznia do szkół podstawowych i specjalnych wrócą najmłodsze dzieci z klas 1-3/ fot. Pixabay

Poznańskie szkoły są zaopatrzone w środki ochronne. Już wcześniej wypracowano odpowiednie procedury. Gdy dyrekcja placówki zgłasza zapotrzebowanie np. na płyny dezynfekujące czy rękawiczki jednorazowe, ich zapasy są na bieżąco uzupełniane. Na przyjęcie uczniów przygotowane są również sale lekcyjne i inne szkolne pomieszczenia. Szkoły, w miarę możliwości, zadbały o to, aby maluchy z poszczególnych klas nie miały ze sobą kontaktu w przerwach pomiędzy zajęciami.

Miasto Poznań w organizacji pracy szkół w czasie pandemii na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Dlatego przygotowano rekomendacje w związku z powrotem uczniów klas I-III do szkół. Zostały one wypracowane w porozumieniu z dyrektorami z zespołu doradczego, a następnie rozesłane do wszystkich poznańskich placówek (z prośbą o przekazanie ich rodzicom dzieci).

Na liście rekomendacji znalazły się zalecenia:

  • do szkół będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie,
  • zajęcia będą tak zorganizowane, by ograniczać, w miarę możliwości, gromadzenia się grup uczniów na terenie szkoły,
  • rekomenduje się jak najrzadszą zmianę sal lekcyjnych, w których odbywać się będą lekcje danego oddziału,
  • opieka świetlicowa będzie zorganizowana w taki sposób, by - o ile to możliwe - uczniowie przebywali w grupie klasowej, pod opieką tego samego nauczyciela,
  • szkoła określi w swoich procedurach zasady wejścia, w sytuacjach niezbędnych, na teren szkoły zarówno rodziców/opiekunów jak i innych osób z zewnątrz. Rekomenduje się, aby procedury w sposób jednoznaczny określały zasady wejść, m.in. bezwzględne zachowanie środków ostrożności, zasady jedno dziecko - jeden opiekun, zachowanie dystansu. Procedury szkół powinny także określić miejsce przebywania osób z zewnątrz np. poprzez konkretne oznaczenie,
  • osoby przyprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe,
  • zajęcia informatyczne oraz lekcje w-f mogą być zorganizowane w ogólnodostępnych salach do tego przeznaczonych (pracownie komputerowe, sale gimnastyczne) z zachowaniem zasad dezynfekcji oraz wietrzenia pomieszczeń,
  • dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania rodzicom/opiekunom procedur obowiązujących w szkole oraz zasad komunikacji.  

- Zwracamy się ze szczególnym apelem do rodziców i opiekunów dzieci, aby na bieżąco kontaktowali się ze szkołami w kwestii organizacji pracy szkoły od 18 stycznia. Proszę także, aby przestrzegać określonych procedur i zasad postępowania, dbać o bezpieczeństwo własne i dzieci, a także pamiętać o bezpieczeństwie nauczycieli i pracowników szkół. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za maksymalne zmniejszenie zagrożeń, wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Pozostali uczniowie

Dzieci i młodzież ze starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich, zgodnie z założeniami MEN, kontynuują naukę zdalną. Wyjątkiem są m.in. uczniowie uczęszczający na zajęcia praktyczne i praktyki w szkołach kształcących w zawodzie. Dopuszcza się także pobyt w szkole osób zdających egzaminy. Dyrektorzy placówek nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Szkoły zapewniają także dzieciom opiekę w świetlicy oraz naukę zdalną - jeśli w domu nie mają oni takiej możliwości. Dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas 4-8, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.Szczegółowe informacje rodzice mogą uzyskać w poszczególnych placówkach.

AJ

sieci społecznościowe