g. Gospodarka miejska i samorząd

Rada Miejska i Urząd Miejski
890
Adamski Czesław: Uwagi o pracach komisji rad narodowych w Poznaniu. 1960 nr 4 s.5-14, tab.
891
Antczak Stanisław: Organizacja samorządu miejskiego Poznania w latach 1919-1933. 1995 nr 3 s.302-326.
892
Antczak Stanisław: Poglądy Cyryla Ratajskiego na kształt ustrojowy samorządu miejskiego w latach 1922-1933. 1993 nr 1/2 s.254-258.
893
Antczak Stanisław: Pożyczki krajowe i zagraniczne samorządu miasta Poznania w okresie prezydentury Cyryla Ratajskiego (1922-1934) - czyli skąd Ratajski brał pieniądze na infrastrukturę. 1992 nr 3/4 s.229-236.
894
Antczak Stanisław: Samorząd miejski Poznania w latach 1919-1933. 1996 nr 1 s.288-300.
895
Antczak Stanisław: Walka sanacji o opanowanie Magistratu miasta Poznania w latach 1930-1934. 1991 nr3/4 s.169-193.
896
Cerski Roman: Pracowity rok Rady Narodowej m. Poznania [1959]. 1960 nr 3 s.110-112.
897
Czasz Stanisław: Na marginesie rządowego projektu ustawy o gminie miejskiej. 1924 s.207-224, 246-250.
898
Czasz Stanisław: Przyczynek do dyskusji nad przyszłym ustrojem miast polskich. 1926 s.12-23.
899
Czasz Stanisław: W sprawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych dla uposażenia funkcjonariuszów państwowych. 1925 s.14-20.
900
Demel Czesław: Wybory do Rady Miejskiej (23 marca 1919 r.). Aneksy: Kompromisowa lista Nr 5 kandydatów do Rady Miejskiej; Rada Miejska Poznania wybrana w dniu 23 marca 1919 r.; Podział mandatów w Radzie Miejskiej (według list wyborczych); Skład Rady Miejskiej (według list wyborczych i z podziałem na kluby). 1977 nr 1 s.33-45.
901
Frąckowiak Franciszek: Przemówienie na pierwszej sesji Rady Narodowej miasta Poznania w dniu 12 lutego 1958 roku. 1958 nr 2 s.5-11.
902
Frąckowiak Franciszek: W służbie mieszkańców Poznania [Rada Narodowa m. Poznania]. 1961 nr 1 s.5- -13, tab.
903
Gulczyński Andrzej: Odznaki władzy nadburmistrza i prezydenta Poznania. 1991 nr 1/2 s.169-180, fot.
904
Hubicki Władysław: Konkursy organizowane przez Prezydium MRN. 1956 s.276-277.
905
Jednostki pomocnicze - samorządy osiedlowe powołane przez Radę Miejską Poznania. 1994 nr 1/2 s.542- -552.
906
Kaczmarek Ignacy: Notatki o Zarządzie Poznania w latach 1939- -1945. 1959 nr 3 s.77-83.
907
Kirkin Stanisław: Uwagi na temat "Ustawy o rozbudowie miast" [zdn. 26 IX 1922]. 1923 s.241-244; 1925 s.14-21, 37-46.
908
Knach-Wojcieszyk Elżbieta: Wybory do Rady Miejskiej w Poznaniu w dniu 4 października 1925 r. Aneksy: Lista kandydatów; Rada Miejska; Kluby w Radzie Miejskiej; Spis deputacji komisji i innych ciał kolegialnych, w których pracowali radni Rady Miejskiej; Radni w komisjach i deputacjach. 1987 nr 4 s.59-84, fot., tab.
909
Komar Andrzej: Budżet Poznania w latach 1966-1970. 1973 nr 4 s.5-18, tab.
910
Komunikat Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Poznaniu o realizacji miejskiego planu gospodarczego w roku 1957. 1958 nr 1 s.92-94.


911
Krzymień-Bieszka Anna: Status władz Poznania w latach 1975- -1984. Aneksy: Jednostki organizacyjne podległe Radzie Narodowej i prezydentowi miasta przed wprowadzeniem dwustopniowego administracyjnego podziału kraju (na dzień 1 VI 1975 r.); Jednostki organizacyjne podporządkowane władzom miejskim po wprowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego kraju (1976- -1980). 1985 nr 2 s.5-24.
912
Krzymień-Bieszka Anna: Urząd Miejski w latach 1975-1989 (na dzień 31 XII 1989 r.). Aneks: Zmiany na stanowiskach kierowniczych Urzędu Miejskiego (1975-1989). Zebrała: Hanna Sobańska. 1990 nr 1 s.41-50, 2 tabl.
913
Kultys Władysław: Słów kilka o zagadnieniu finansowo-skarbowem miast w Polsce ze specjalnem uwzględnieniem kwestji podatkowej miasta Poznania. 1927 s.377-388, tab.
914
Łopaczyk Józef: Miejska Rada Narodowa i jej organy w latach 1975- -1977. 1978 nr 3 s.23-29.
915
Łukaszewicz Łucja: Instytucje miasta Poznania. 1979 nr 1 s.13-20.
916
Majewski Łucjan: Przyczynek do analizy środków trwałych w jednostkach gospodarczych podporządkowanych Radzie Narodowej m. Poznania. 1962 nr 2 s.31-44, tab.
917
Makowski Edmund: Wybory do Rady Miejskiej Poznania w 1929 roku. 1973 nr 2 s.31-43, tab.
918
Markwitzówna A[leksandra]: Wydział Kultury Prezydium M. R. N. w akcji upowszechniania kultury. 1950 s.170-172.
919
Memoriał w sprawie dotacji dla Poznania. 1958 nr 2 s.88-96.
920
Początki Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki. Odbudowa Poznania. 1945 nr 2 s.51-53.
921
Program Miejskiej Rady Narodowej na lata 1988-1992. Na podst. Uchwały Miejskiej Rady Narodowej nr II/11/88 z dnia 30 IX 1988 r. do druku przygot. Marian Genowefiak. 1989 nr 3 s.5-14.
922
Przestacka Urszula: Realizacja planu gospodarczego i budżetu miasta Poznania w r. 1961. 1962 nr 3 s.147- -152, tab.; w r. 1962. 1963 nr 3 s.77-82, tab.; w roku 1963. 1964 nr 3 s.115-119, tab.; w 1964 roku. 1965 nr 3 s.129-132, tab.
923
Przestacka Urszula: Wykonanie planu gospodarczego i budżetu Poznania w 1965 r. 1966 nr 4 s.177-182, tab.; w roku 1966. 1967 nr 4 s.146-150, tab.; w roku 1967. 1968 nr 4 s.151-158, tab.; w roku 1968. 1969 nr 4 s.181-187, tab.; w roku 1969. 1970 nr 4 s.197-206, tab.; w roku 1970. 1971 nr 4 s.177-186, tab.; w roku 1971. 1972 nr 4 s.135-145, tab.; w roku 1972. 1973 nr 4 s.140- -149, tab.
924
Przestacka Urszula: Wykonanie planu społeczno-gospodarczego rozwoju i budżetu Poznania w roku 1973. 1974 nr 4 s.138-146, tab.; w roku 1974. 1976 nr 1 s.120-125, tab.; za rok 1976. 1977 nr 4 s.104-109, tab.
925
Przestalski Antoni: Wykonanie terenowego planu gospodarczego i zbiorczego budżetu m. Poznania w latach 1958 i 1959. 1961 nr 1 s.98- -104, tab.
926
Rada Narodowa m. Poznania wobec uchwał IV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Fragmenty referatu Jerzego Łangowskiego na Sesji Rady Narodowej m. Poznania. 1966 nr 2 s.17-24.
927
Ratajski Cyryl: Program prac miejskich na rok 1927. Przemówienie prezyd. m. Poznania... przy wniesieniu budżetu miejskiego na rok 1927- -28. 1926 s.270-275.
928
Ratajski Cyryl: Rozwój Poznania pod rządami polskimi. (Relacja p.Prezydenta... na uroczystem posiedzeniu Rady Miejskiej dnia 22 listopada 1924). 1924 s.201-207.
929
Rotnicka Jadwiga: Przemówienie Przewodniczącej Rady Miasta Poznania... zamykające działalność Rady Miejskiej w kadencji 1990-1994. 1994 nr 3/4 s.266-273.
930
Samorządy osiedlowe. 1992 nr3/4 s.260-267.


931
Sarnowski Andrzej: Zarządzanie gospodarką miejską w latach 1945- -1950 w świetle protokołów z obrad Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Memoriał Miejskiej Rady Narodowej w sprawie odbudowy Uniwersytetu Poznańskiego skierowany do ministra Oświaty, przyjęty na sesji w dniu 15.5.1946 r.; Memoriał Miejskiej Rady Narodowej przyjęty na posiedzeniu w dniu 10.12.1947 r. skierowany do Krajowej Rady Narodowej w sprawie wywłaszczeń; Wykaz okręgów dzielnic i obwodów administracyjnych miasta Poznania przyjęty na posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 17.11.1947 r. a obowiązujący od 1.1.1948 r. 1981 nr 2 s.29-42. Dokończenie. Aneks: Urząd Miejski w sprawie nacjonalizacji Fabryki Wyrobów Gumowych "Stomil". 1981 nr 3 s.57-62, tab.
932
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Poznania za okres kadencji od maja 1990 r. do maja 1994 r. 1994 nr 3/4 s.274-313.
933
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Informacji Gospodarczej. 1993 nr 1/2 s.284-286, sch.
934
Szelejewski Alojzy: Powstał pierwszy samorząd osiedlowy w Poznaniu. 1992 nr 1/2 s.158-160.
935
Szłapczyński Józef: Narodziny administracji miejskiej. Odbudowa Poznania. 1945 nr 2 s.48-50.
936
Szpytko Stanisław: Inspektorat Miejski [1945-1948]. 1949 s.175-183.
937
Śleboda Władysław: Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia ekspozytur Urzędu Miejskiego w Poznaniu (fragmenty). 1975 nr 4 s.21-22, fot.
938
Świtała Tadeusz: Inauguracja Miejskiej Rady Narodowej VIII kadencji w dniu 27 czerwca 1984 r. 1984 nr3/4 s.5-21, fot.
939
Świtała Tadeusz: Poznańska Miejska Rada Narodowa po podziale administracyjnym kraju (1 czerwiec 1975 r.). 1975 nr 4 s.5-11, fot.
940
Świtała Tadeusz: Władze miasta Poznania [w l. 19441973]. 1974 nr 2 s.5-17, fot., 1 tabl.
941
Świtała Tadeusz: Wybory nowego przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania [Stanisława Cozasia]. 1971 nr 2 s.5-13, fot., 1tabl.
942
Świtała Tadeusz: Zapiski z działalności Rady Miejskiej w latach 1919- -1921. Cz. pierwsza. 1977 nr 4 s.45-57, fot. (Część II). 1978 nr 1 s.95-104, fot. Dokończenie. 1978 nr 2 s.83-91, fot.
943
Tymcz[asowy] prezydent miasta pułk. dypl. Erwin Więckowski. 1934 s.406-420. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.307-315.
944
Tyrakowski Nikodem: Rada Miejska w Poznaniu 1919-1928. 1929 s.66-72, tab.
945
Uchwała Rady Narodowej Miasta Poznania w sprawie planu gospodarczego miasta Poznania na rok 1958. 1957 nr 3/4 s.105-108.
946
Ustąpienie prezydenta miasta Cyryla Ratajskiego. 1934 s.396-405. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.301-306.
947
Wietrzychowski B[ronisław]: O finansach komunalnych miasta Poznania roku 1780 i współczesnych. (Studium porównawcze). 1937 s.254- -284, tab.
948
[Wietrzychowski Bronisław]: Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Zarządzie Miejskim. 1938 s.76-88.
949
[Zaleski Zygmunt]: Order Białego Lwa dla prezydenta Ratajskiego. 1929 s.214-216.
950
Zarząd Miejski w akcji upowszechnienia kultury. 1949 s.297-301, fot.; 1950 s.50-54, fot.
951
Ziółek Bogumił: Przygotowanie projektu Planu Rozwoju Gospodarczego Poznania na lata 1966-1970. 1966 nr 3 s.57-64.


Sprawozdania z sesji rad miejskich
1959 r.
952
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone udziałowi zakładów przemysłowych w rozwoju gospodarki miejskiej i zaopatrzeniu mieszkańców w wodę. 1960 nr 1/2 s.192-202.
953
Sitkowska Ada: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona sprawom kultury. 1959 nr 3 s.110-112.
1960 r.
954
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania (XIX-XXI) poświęcone budżetowi miasta na rok 1961, sprawom oświaty i sprawozdaniu z działalności Rady. 1961 nr 1 s.105- -116, tab.
955
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone planowi zagospodarowania przestrzennego miasta i sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego za rok 1959. 1960 nr 3 s.97-109.
956
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone rozwojowi zaplecza rolniczego i zieleni miejskiej oraz działalności gospodarczej miejskich przedsiębiorstw handlowych. 1960 nr 4 s.138-152, tab.
1961 r.
957
Genowefiak Marian: Pierwsza sesja Rady Narodowej miasta Poznania. 1961 nr 3 s.5-19, fot.
958
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone ocenie pracy komisji i stanowi bezpieczeństwa publicznego. Aneks: Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 16.XII.1960 r. o rozwoju oświaty i szkolnictwa w Poznaniu. 1962 nr 2 s.110-120.
959
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone rozwojowi usług dla ludności Poznania, budżetowi i planowi gospodarczemu na rok 1962 oraz planowi pięcioletniemu na lata 1961-1965. Aneksy: Program rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965; Podstawowe wskaźniki planu na rok 1962; Budżet miasta Poznania na rok 1962. 1962 nr 1 s.104-124.
960
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone sprawom budżetowym, polityce lokalowej i budownictwa w latach 1961-1965. 1961 nr 4 s.150-165.
1962 r.
961
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemowi rozwoju komunikacji oraz kultury i oświaty. Aneksy: Wykaz ogólnomiejskich inwestycji kulturalnych do roku 1980; Urządzenia kulturalne w dzielnicach (stan na koniec roku 1962 i planowany rozwój do roku 1980). 1963 nr 1 s.98-112.
962
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone problemowi handlu i działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. 1963 nr 2 s.89-96.
963
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemom służby zdrowia oraz wykonaniu planu gospodarczego i budżetu za rok 1961. 1962 nr 3 s.118-136, tab.
964
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone udziałowi państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych w budowie urządzeń komunalnych i w czynach społecznych oraz ocenie realizacji wniosków i postulatów wyborców. 1962 nr 4 s.130-139, tab.


1963 r.
965

Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego i budżetu za rok 1962. 1963 nr 4 s.102-107.
966
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone aktywizacji rolniczych terenów miejskich oraz ocenie działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania w sprawie aktywizacji miejskich terenów rolnych oraz poprawy zaopatrzenia miasta w warzywa i owoce. 1964 nr 1 s.102-110.
967
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone planowi gospodarczemu i budżetowi zbiorczemu na rok 1963 oraz problemom sportu, turystyki i wypoczynku ludności. 1963 nr 3 s.70-77.
968
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone problemom oświaty i aktualnym problemom koordynacji terenowej. Aneks: Wyjątki z Uchwały Rady Narodowej pt. "Główne kierunki działania w zakresie koordynacji terenowej na obszarze miasta Poznania". 1964 nr 2 s.76-84.


1964 r.
969
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona ocenie działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald. Aneks: Sprawozdanie z przebiegu realizacji Uchwały Rady Narodowej Miasta Poznania z 27 XI 1962 r. w sprawie oceny działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. (Fragmenty). 1965 nr 1 s.106-113.
970
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona problemom szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych na tle planów rozwojowych Poznania. 1965 nr 2 s.128-138.
971
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego i budżetu w r. 1963. Aneks: Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Narodowej Miasta Poznania z 26 marca 1963 r. w sprawie głównych kierunków działania w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku w Poznaniu (fragmenty). 1964 nr 4 s.144-151.
972
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej poświęcona uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na 1965 rok. Aneks: Sprawozdanie z działalności Komisji Budownictwa Rady Narodowej miasta Poznania za okres od 11 V 1961 do 29 XII 1964 r. (fragmenty). 1965 nr 3 s.120-128, tab.
973
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1964 oraz gospodarce mieszkaniowej. 1964 nr 3 s.102-115, tab.


1965 r.
974
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona problemom osiedli peryferyjnych. 1966 nr 4 s.167-177.
975
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawozdaniom z wykonania planu gospodarczego i budżetu miasta za rok 1964 oraz sprawom organizacyjnym nowej Rady. 1966 nr 1 s.141-150.
976
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone analizie wniosków i postulatów wyborców oraz ocenie przygotowań do budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". Aneksy: Zarządzenie porządkowe Rady Narodowej miasta Poznania z dnia 28 IX 1965 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu pasażerskim miejskimi środkami komunikacji (fragmenty); Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z 5 XI 1965 r. w sprawie przygotowań do budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". 1966 nr 2 s.105-120.
977
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone realizacji Programu Wyborczego Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w latach 1961-1965 oraz zamierzeniom inwestycyjnym na lata 1966-1970. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej Miasta Poznania o kierunkach zamierzeń inwestycyjnych: Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego, Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych i Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w latach 1966-1970 w Poznaniu. 1965 nr 4 s.135-153, tab.
978
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone realizacji uchwał IV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz budżetowi miasta na rok 1966. [Aneks:] Program zadań Rady Narodowej miasta Poznania i jej aparatu wykonawczego w dziedzinie realizacji uchwał IV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu. (Fragmenty). 1966 nr 3 s.132- -148, fot., tab.
979
Świtała Tadeusz: Inauguracyjna sesja Rady Narodowej miasta Poznania 11 czerwca 1965 r. 1965 nr 4 s.5-15, fot., tab., 2 tabl. 1966
980
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemom życia kulturalnego oraz planowi rozwoju gospodarki miasta w latach 1966-1970. Aneksy: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z 27 X 1966 r. w sprawie kierunków polityki kulturalnej w Poznaniu na lata 1966-1970; Uchwała Rady Narodowej Miasta Poznania z 16 grudnia 1966 r. o planie rozwoju gospodarczego miasta Poznania na lata 1966-1970. Fragmenty. 1967 nr 3 s.96-123, fot.
981
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego w latach 1961-1965 i problemom porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz poprawie warunków bytowych mieszkańców dzielnicy Wilda. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z 27 września 1966 r. w sprawie poprawy warunków bytowych mieszkańców dzielnicy Wilda. 1967 nr 2 s.103-120.
982
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone kierunkom polityki lokalowej oraz sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego i budżetu miasta za rok 1965. [Aneksy:] Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z 5 kwietnia 1966 r. w sprawie norm zaludnienia mieszkań w Poznaniu w latach 1966-1970; Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z 5 kwietnia 1966 r. w sprawie kierunków polityki mieszkaniowej w latach 1966- -1970. 1967 nr 1 s.137-156, fot.


1967 r.
983
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone ocenie działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce oraz uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1968. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 5 stycznia 1968 r. w sprawie budżetu miasta na rok 1968. 1968 nr 3 s.113-136, tab.
984
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1967 oraz problemom deglomeracji na tle zatrudnienia. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej Miasta Poznania z dnia 28 marca 1967 r. w prawie realizacji Uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 1967 nr 4 s.126-146, fot., tab.
985
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone problemom komunikacji oraz przygotowaniom do budowy Zespołów Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Aneksy: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej Miasta Poznania z 27 czerwca 1967 r. w sprawie problemów komunikacji miejskiej w Poznaniu; Uchwała Rady Narodowej Miasta Poznania z dnia 29 września 1967 r. w sprawie programu realizacji budowy Zespołów Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" (fragmenty). 1968 nr 2 s.132-151, fot.
986
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 1966 oraz ocenie działalności poznańskiej służby zdrowia i stanu zdrowotności mieszkańców Poznania. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej Miasta Poznania z dnia 30 maja 1967 r. w sprawie oceny działalności służby zdrowia i opieki społecznej oraz wytycznych działania na lata 1967-1970. 1968 nr 1 s.127-140.


1968 r.
987
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto, podstawowym zadaniom oświaty w latach 1968-1975 i uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1969. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 6 XII 1968 r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty na lata 1968-1975. 1969 nr 3 s.107-139, tab.
988
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone głównym kierunkom pracy wydziałów Prezydium Rady i jednostek równorzędnych w roku 1968. (Część druga). 1969 nr 1 s.126-156.
989
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemom inwestycji komunikacyjnych, podstawowym zadaniom rolnictwa i głównym kierunkom perspektywicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Poznania do roku 1985. 1969 nr 2 s.154-171.
990
Genowefiak Marian, Krawczyk Zbigniew: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone głównym kierunkom pracy Wydziałów Prezydium Rady i jednostek równorzędnych w roku 1968. (Część pierwsza). 1968 nr4 s.123-148. 1969
991
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone analizie wniosków i postulatów z kampanii wyborczej oraz głównym kierunkom polityki zatrudnienia na lata 1969-1970. Aneksy: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 30 VI 1969 r. w sprawie wniosków i postulatów z kampanii przedwyborczej 1969 r.; Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 30 IX 1969 r. w sprawie kierunków polityki zatrudnienia na terenie miasta Poznania w latach 1970-1975. 1970 nr 2 s.145-158.
992
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone kierunkom rozwoju samorządu mieszkańców na lata 1969-1973 oraz głównym kierunkom polityki finansowej w latach 1970-1973. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 2 XII 1969 r. w sprawie kierunków polityki finansowej w Poznaniu w latach 1970-1973. 1970 nr 3 s.138-151.
993
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawozdaniom z głównych kierunków działalności Wydziałów i Komisji Rady w r. 1968, realizacji Programu Wyborczego z 1965 r. oraz wykonania planu gospodarczego i budżetu za r. 1968. 1969 nr 4 s.152-171.
994
Świtała Tadeusz: Inauguracyjna sesja Rady Narodowej miasta Poznania (13 czerwca 1969 r.). 1969 nr 4 s.5-14, fot., tab., 2 tabl.


1970 r.
995

Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone działalności Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych Wilda i Jeżyce oraz uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu na rok 1971. Aneks: Informacja w sprawie realizacji wniosków i postulatów wyborców w roku 1971. 1971 nr 3 s.117-141, tab.
996
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemom służby zdrowia i kierunkom dalszych usprawnień działalności administracji państwowej. Aneks: Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 30 V 1967 r. oraz programu działania służby zdrowia i opieki społecznej na lata 1967- -1970. (Skrót). 1971 nr 2 s.135-151, fot.
997
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawozdaniu z wykonania planu i budżetu miasta Poznania za rok 1969 oraz głównym kierunkom działalności Rady w rozwoju powiązań funkcjonalnych miasta ze strefą podmiejską. Aneksy: Fragment Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 5 czerwca 1970 r. w sprawie powiązań funkcjonalnych miasta ze strefą podmiejską; Fragmenty informacji z przebiegu realizacji Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie programu rozwoju rejonów peryferyjnych Poznania. 1971 nr 1 s.176- -197, pl., tab.
998
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu na 1970 r., problemom wychowania i pracy z młodzieżą oraz problemom porządkowo-sanitarnym miasta. Aneks: Program działania w dziedzinie wychowania młodzieży. 1970 nr 4 s.159-188, tab.


1971 r.
999
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona kierunkom działania wynikającym z nowego programu polityki społeczno-gospodarczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu. 1971 nr 4 s.163-174.
1000
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona wyborom ławników ludowych oraz realizacji uchwał w sprawie planu rozwoju gospodarczego Poznania w latach 1966-1970 i budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Aneks: Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Poznania w latach 1966-1970. 1972 nr 2 s.157-176, fot.
1001
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego i budżetu zbiorczego miasta za rok 1970; Uchwaleniu programu rozwoju opieki zdrowotnej nad ludnością Poznania w latach 1971- -1975 oraz kierunkom poprawy pracy handlu i usług w latach 1971-1975. Aneks: Program rozwoju opieki zdrowotnej nad ludnością miasta Poznania w latach 1971-1975 (fragmenty). 1972 nr 1 s.147-172, tab.
1002
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu na rok 1972 oraz powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej. 1972 nr 3 s.115-127, tab.


1972 r.
1003
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom rozwoju społeczno-gospodarczego miasta do 1975 r. Aneksy: Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych planu centralnego oraz planu terenowego m. Poznania przewidzianych do realizacji w latach 1971-1975 (bez inwestycji wspólnych); Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego 1971-1975; Wykaz inwestycji wspólnych przewidzianych do realizacji w latach 1971-1975; Program ważniejszych kapitalnych remontów planu terenowego Poznania na lata 1971- -1975. 1973 nr 1 s.129-166.
1004
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawom ochrony środowiska człowieka. Aneks: Zadania i wytyczne programowe w dziedzinie ochrony środowiska w Poznaniu. 1973 nr 2 s.93-111.
1005
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona uchwaleniu Planu Gospodarczego i budżetu na rok 1973. Aneks: Podstawowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Poznania w roku 1973. 1973 nr 3 s.120-137, tab.
1006
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemom organizacji wypoczynku i sprawozdaniu z wykonania Planu Gospodarczego i budżetu miasta na rok 1971. Aneks: Warunki i organizacja wypoczynku mieszkańców Poznania (fragmenty materiałów przygotowanych na sesję Rady Narodowej w dniu 24 marca 1972 r.). 1972 nr 4 s.114-135, fot., pl.


1973 r.
1007
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom komunikacyjnym. 1973 nr 4 s.129-140.
1008
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawozdaniu z realizacji planu gospodarczego i budżetu zbiorczego Poznania za rok 1972. Aneksy: Sprawozdanie z przebiegu realizacji Programu Wyborczego Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu za okres od czerwca 1969 r. do końca grudnia 1972 r. (fragmenty); Informacja o stanie realizacji postulatów i wniosków wyborców zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu i Rad Narodowych w 1969 r. oraz w bieżącej kadencji. 1974 nr 1 s.138-150.
1009
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona ocenie działalności Rad Narodowych w latach 1969-1973. Aneks: Nowe nazwy ulic i osiedli. 1974 nr 2 s.153-175, szk., tab.
1010
Genowefiak Marian: Wspólna Sesja Rady Narodowej miasta Poznania i Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona problemom wychowania młodzieży. Aneks: Program działania Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania w sprawie wychowania młodzieży (fragmenty). 1974 nr 2 s.143-152.
1011
Świtała Tadeusz: Inauguracyjna sesja Rady Narodowej Miasta Poznania. 1974 nr 1 s.5-14, fot., 2 tabl.


1974 r.
1012
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona programowi budownictwa mieszkaniowego do roku 1980. Aneks: Nowe nazwy ulic, osiedli i obiektów komunikacyjnych. 1975 nr 3 s.141-155, szk.
1013
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej Miasta Poznania poświęcona debacie nad Planem Społeczno-Gospodarczym i budżetem Poznania na rok 1974. Aneks: Wojewódzki fundusz Turystyki i Wypoczynku (fragmenty). 1974 nr 3 s.122-140, tab.
1014
Genowefiak Marian: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta Poznania za rok 1973. [Aneks:] Informacja Prezydenta Miasta Poznania o wnioskach i postulatach mieszkańców miasta Poznania zgłoszonych w kampanii wyborczej 1973 r. Załącznik: Wykaz wniosków i postulatów przyjętych do wykonania przez Urząd Miasta Poznania. 1974 nr 4 s.117-130.
1015
Genowefiak Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone uchwaleniu Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu na rok 1975 oraz sprawozdaniu z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu w roku 1974. 1975 nr 4 s.81-96, tab.
1016
Genowefiak Marian: Wspólna Sesja Rad Narodowych poświęcona głównym kierunkom rozwoju kultury Poznania i województwa poznańskiego w latach 1975-1980. 1975 nr 3 s.156-161.


1975 r.
1017
Genowefiak Marian: Przestrzenny rozwój Poznania do 1990 r. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). 1976 nr 1 s.115-119.


1976 r.
1018

Genowefiak Marian: [Czternasta] XIV Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Informacja o realizacji programu rozwiązań komunikacyjnych (fragmenty); Statut Samorządu Mieszkańców w Poznaniu (fragmenty). 1977 nr 2 s.135-147.
1019
Genowefiak Marian: Ocena wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania w latach 1971-1975 (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). 1976 nr 4 s.96-102.
1020
Genowefiak Marian: Plan Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i budżet Poznania na rok 1976. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej w dniu 16 stycznia 1976 r.). 1976 nr 3 s.126-139, tab., szk.
1021
Genowefiak Marian: Program rozwoju oświaty (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). Aneks: Program dalszego doskonalenia i rozwoju oświaty w Poznaniu na lata 1976-1980 (fragmenty). 1976 nr 4 s.103-113, szk.


1977 r.
1022
Genowefiak Marian: Kierunki rozwoju usług w latach 1976-1980. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). Aneks: Kierunki rozwoju usług dla ludności Poznania na lata 1976-1980. 1978 nr 1 s.123-130.
1023
Genowefiak Marian: Miejska Rada Narodowa uchwaliła Plan Społeczno-Gospodarczy Poznania na lata 1976-1980. Aneksy: Nowe ulice, parki i place; Ulice, parki, place skreślone z ewidencji (zlikwidowane); Ocena stanu wykonania Programu Rozwoju Kultury w Wielkopolsce do roku 1980 (fragmenty). 1977 nr 4 s.87-103, szk.
1024
Genowefiak Marian: Ochrona zdrowia ludności Poznania. (XVIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej). Aneks: Program ochrony zdrowia ludności Poznania do roku 1980 (fragmenty). 1978 nr 2 s.93-102.
1025
Genowefiak Marian: Ostatnia Sesja Miejskiej Rady Narodowej w kadencji 1975-1977. Aneksy: Informacja prezydenta Poznania o działalności społeczno-gospodarczej (fragmenty); Uchwała Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 listopada 1977 r. w sprawie działalności Rady i jej organów w latach 1975-1977 oraz ustalenia głównych kierunków działania tej Rady na okres nowej kadencji (fragmenty). 1978 nr 2 s.103-110.
1026
Genowefiak Marian: Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej (22 stycznia 1977 r.). Aneksy: Dochody i wydatki jednostkowego budżetu miasta na rok 1977 według działów; Jednostkowy budżet miasta na rok 1977; Dochody i koszty (wydatki) zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszów celowych budżetu jednostkowego miasta na rok 1977. 1977 nr 3 s.137-147, tab.


1978 r.
1027
Genowefiak Marian: Inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Narodowej (13 lutego 1978 r.). 1978 nr 3 s.5-15, fot., 1 tabl.
1028
Genowefiak Marian: Miejska Rada Narodowa uchwaliła Plan Społeczno- -Gospodarczego rozwoju oraz budżet miasta na rok 1978. Aneksy: Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w sprawie budżetu na rok 1978 (fragmenty); Ulice w pełnej nazwie z imieniem patrona. 1978 nr 4 s.87-103, pl., tab.
1029
Genowefiak Marian: Miejska Rada Narodowa uchwaliła program rozwoju masowej kultury fizycznej i turystyki oraz organizacji wypoczynku i rekreacji mieszkańców Poznania do 1980 r. Aneks: Program rozwoju masowej kultury fizycznej i turystyki oraz organizacji wypoczynku i rekreacji mieszkańców Poznania do 1980 r. (Fragmenty). 1979 nr 1 s.77-86.
1030
Genowefiak Marian: [Piąta] V Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Regulamin organizacji pracy Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej w Poznaniu (fragmenty). 1979 nr 2 s.131-142.
1031
Soliński Ireneusz: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki socjalno-bytowe załóg zakładów pracy oraz ocena stanu komunikacji miejskiej. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). Aneks: Program działania na lata 1978-1980. (Fragmenty). 1979 nr 1 s.86-96


1979 r.
1032
Genowefiak Marian: Inwestycje gospodarki komunalnej. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). Aneks: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej (1 IX 1978 - 1 VIII 1979) (fragmenty). 1980 nr2 s.83-95, pl.
1033
Genowefiak Marian: Plan Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania i budżet miasta na rok 1979. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). Aneksy: Dochody i wydatki jednostkowego budżetu miasta na rok 1979 według działów; Jednostkowy budżet miasta na rok 1979; Informacja o realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych w kampanii wyborczej do rad narodowych w roku 1978 i 1979 (fragmenty). 1979 nr 3 s. 148-164, tab.
1034
Genowefiak Marian: Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona peryferyjnym rejonom Poznania. Aneks: Informacja o ochronie i konserwacji zabytków oraz pomników walki i męczeństwa (fragmenty). 1980 nr 2 s.95-102.
1035
Genowefiak Marian: [Siódma] VII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. 1979 nr 4 s.123-128.
1036
Genowefiak Marian: Stan budownictwa mieszkaniowego (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). 1980 nr 1 s.70-78, tab.


1980 r.
1037
Genowefiak Marian: [Piętnasta] XV Sesja Miejskiej Rady Narodowej. 1981 nr 2 s.97-109.
1038
Genowefiak Marian: Plan Społeczno-Gospodarczego rozwoju Poznania i budżet miasta na rok 1980 (XII sesja Miejskiej Rady Narodowej). Aneks: Perspektywy rozwoju sieci telekomunikacyjnej (fragmenty). 1980 nr 3 s.58-71, pl., tab.
1039
Genowefiak Marian: Węzłowe problemy ochrony środowiska człowieka. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). 1980 nr 4 s.81-84.
1040
Genowefiak Marian: Wykonanie planu społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania i budżetu za rok 1979. (Sesja Miejskiej Rady Narodowej). Aneksy: Informacja o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych w toku kampanii wyborczej do Rad Narodowych stopnia podstawowego w 1978 r.; Działalność ogniw samorządu mieszkańców w latach 1978-1980 (fragmenty). 1980 nr 4 s.72-80.


1981 r.
1041
Bugowski Stanisław: Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej (13.III.1981 r.). Aneks: Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w sprawie Planu Społeczno-Gospodarczego Poznania na 1981 r. 1981 nr 3 s.123-143.
1042
Genowefiak Marian: [Dwudziesta] XX Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Informacja Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Miejskiej Rady Narodowej o działalności Urzędu Miejskiego. 1982 nr 1/2 s.94-107, pl.
1043
Genowefiak Marian: [Osiemnasta] XVIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. 1981 nr 4 s.94-109, pl.
1044
Genowefiak Marian: [Szesnasta] XVI Sesja Miejskiej Rady Narodowej (26 II 1981 r.) Aneksy: Komisje Miejskiej Rady Narodowej utworzona na sesji Rady w dniu 26 II 1981 r.; Postanowienie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 30 stycznia 1981 r. w sprawie zwiększenia uprawnień Miejskiej Rady Narodowej i jej organów oraz Prezydenta m. Poznania; Informacja w sprawie przeprowadzenia podziału działek na Winogradach w świetle obowiązujących przepisów i zasad przyjętych w opracowaniach urbanistycznych (fragmenty). 1981 nr3 s.105-122, fot., tab.


1982 r.
1045
Genowefiak Marian: [Dwudziesta pierwsza] XXI Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Raport o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania (fragmenty). 1982 nr 3/4 s.103-118.
1046
Genowefiak Marian: Miejska Rada Narodowa wybrała ławników do Sądu Rejonowego i członków Kolegium do spraw Wykroczeń. Aneks: Węzłowe problemy ochrony środowiska w latach 1981-1990. 1983 nr 2 s.115-126.
1047
Genowefiak Marian: Problemy Samorządów Mieszkańców na XXIV Sesji Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Informacja o działalności samorządu mieszkańców za okres od maja 1980 r. do września 1982 r. oraz ramowe kierunki jego pracy (fragmenty). 1983 nr 1 s.50-70, pl., tab.
1048
Genowefiak Marian: Sprawozdanie z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu Poznania za rok 1981 na sesji Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Wykaz zadań ujętych w planie na rok 1982 (wg zestawienia w Raporcie o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania"). 1982 nr 3/4 s.119-133, fot.


1983 r.
1049
Genowefiak Marian: Miejska Rada Narodowa uchwaliła Plan Społeczno-Gospodarczy oraz budżet Poznania na rok 1983. Aneksy: Uchwała Miejskiej Rady Narodowej z dnia 10 marca 1983 r. w sprawie Planu Społeczno-Gospodarczego na rok 1983; Uchwała Miejskiej Rady Narodowej z dnia 10 marca 1983 r. w sprawie budżetu Poznania na rok 1983; Wykaz zadań objętych projektem planu inwestycyjnego w roku 1983. 1983 nr 4 s.100-116.
1050
Genowefiak Marian: Ostatnie sesje Miejskiej Rady Narodowej VII kadencji (29 IX 1983 - 13 III 1984). Aneksy: Uchwała Miejskiej Rady Narodowej o podziale miasta na dzielnice; Uchwała Miejskiej Rady Narodowej o Planie Społeczno-Gospodarczym Poznania na 1984 r.; Budżet miasta na rok 1984. (Uchwała Miejskiej Rady Narodowej nr XXXIV/118/84 z dnia 13 III 1984 r.). 1984 nr 3/4 s.139-167, fot.
1051
Genowefiak Marian: Program zamierzeń oszczędnościowych na lata 1983-1985 na sesji Miejskiej Rady Narodowej. 1984 nr 1/2 s.172-184.
1052
Genowefiak Marian: Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona budownictwu miejskiemu. 1983 nr3 s.147-156, pl.
1053
Genowefiak Marian: Sprawozdanie z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego Poznania i budżetu za rok 1982 na sesji Miejskiej Rady Narodowej. 1984 nr 1/2 s.155-171, pl.


1984 r.
1054
Genowefiak Marian: Program działalności Miejskiej Rady Narodowej w VII kadencji. Aneks: Program działalności Miejskiej Rady Narodowej na lata 1984-1987 (fragmenty). 1985 nr 2 s.153-165.
1055
Genowefiak Marian: Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona sprawom kultury i sztuki oraz konserwacji i rewaloryzacji zabytków. Aneksy: Członkowie spoza Rady działający w stałych komisjach Rady; Uchwała w sprawie nazw niektórych ulic miasta. 1985 nr 3 s.111-129, fot., pl., 8 tabl.
1056
Genowefiak Marian: Wspólna sesja Miejskiej i Wojewódzkiej Rad Narodowych z okazji czterdziestolecia Polski Ludowej. 1985 nr 2 s.148-150.
1057
Sauer Emilia: Inauguracyjne sesje dzielnicowych rad narodowych (26-28 czerwca 1984 r.). 1985 nr 2 s.133-143, fot.
1058
Świtała Tadeusz: Sesja absolutoryjna Miejskiej Rady Narodowej (22 marca 1984 r.). Aneks: Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu za okres od 5 lutego 1978 do 22 marca 1984 r. wygłoszone przez radnego Stanisława Antczaka. 1984 nr 1/2 s.5-32, fot.


1985 r.
1059
Genowefiak Marian: [Dziewiąta] IX Sesja Miejskiej Rady Narodowej (26 IX 1985 r.). 1986 nr 3 s.149-163, pl.
1060
Genowefiak Marian: [Ósma] VIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Perspektywy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Poznaniu w aspekcie realizacji uchwały Miejskiej Rady Narodowej Nr XXVI/87/83 w sprawie programu budownictwa mieszkaniowego na lata 1983-1985 oraz założeń do 1990 r. (fragmenty). 1986 nr 2 s.89-107, fot.
1061
Genowefiak Marian: Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Uchwała nr V/31/85 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 7 lutego 1985 r.; Uchwała nr V/32/85 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 7 lutego 1985 r. 1985 nr 4 s.103-125, fot.
1062
Genowefiak Marian: Sprawozdanie z wykonania miejskiego planu rocznego i budżetu Poznania za rok 1984. Aneks: Uchwała Nr VII/39/85 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 25 kwietnia 1985 r. 1986 nr 1 s.178-192, pl.
1063
Genowefiak Marian: Węzłowe problemy ochrony środowiska na X Sesji Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Uchwała Nr X/70/85 Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 1985 r. oraz Załącznik: Kierunki działania i postulowane terminy realizacji. 1986 nr 4 s.78-92.


1986 r.
1064
Genowefiak Marian: [Czternasta] XIV Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Informacja Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności o sposobie realizacji Uchwały Nr VIII/46/85 w sprawie rekonstrukcji zieleni na obszarze Poznania do 1990 r. 1987 nr 3 s.79-93, pl.
1065
Genowefiak Marian: [Piętnasta] XV Sesja Miejskiej Rady Narodowej (25 IX 1986). 1987 nr 4 s.145-165.
1066
Genowefiak Marian: Sesja absolutoryjna Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Uchwała Nr XII/89/86 Miejskiej Rady Narodowej. 1987 nr 2 s.125-138, il.
1067
Genowefiak Marian: Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Uchwała Nr XI/79/86 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 13 lutego 1986 r.; Uchwała Nr XI/80/86 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 13 lutego 1986 r. w sprawie budżetu; Wykaz nowo nazwanych ulic i placów. 1987 nr 1 s.105- -126, pl.
1068
Genowefiak Marian: Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona budownictwu mieszkaniowemu. 1987 nr 2 s.109-124, il.
1069
Genowefiak Marian: [Szesnasta] XVI Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Uchwała Nr XVI/113/86 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 19 listopada 1986 r. w sprawie opinii o zmianie granic Poznania (fragmenty). 1988 nr 1 s.111-114.
1070
Soliński Ireneusz: [Siedemnasta] XVII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. 1988 nr 1 s.115-123, fot.


1987 r.
1071
Genowefiak Marian: [Dwudziesta] XX Sesja Miejskiej Rady Narodowej (absolutoryjna). Aneks: Wykaz nowo nazwanych ulic. 1988 nr 3 s.146- -174, il., pl.
1072
Genowefiak Marian: [Dwudziesta druga] XXII Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona sprawom sanitarnym miasta. 1988 nr 4 s.121-128.
1073
Genowefiak Marian: [Dwudziesta pierwsza] XXI Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona problemom drogownictwa i komunikacji. Aneks: Uchwała Nr XXI/149/87 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie stanu i rozwoju budownictwa oraz oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej (fragmenty). 1988 nr 3 s.175-186, fot., pl.
1074
Genowefiak Marian: [Dwudziesta trzecia] XXIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. 1988 nr 4 s.129-136, pl.
1075
Genowefiak Marian: [Dziewiętnasta] XIX Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Informacja o krokach podejmowanych na rzecz zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej na obszarze Poznania; Uchwała nr XIX/139/87 w sprawie programu zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986-1990; Program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986-1990. 1988 nr 2 s.117-136, il.
1076
Genowefiak Marian: [Osiemnasta] XVIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej (budżetowa). Aneksy: Uchwała Nr XVIII/133/87 w sprawie Planu Społeczno-Gospodarczego na rok 1987; Uchwała Nr XVIII/134/87 w sprawie budżetu na rok 1987. 1988 nr 2 s.97- -116, il.


1988 r.
1077
Genowefiak Marian: [Czwarta] IV Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Wykaz ulic zlikwidowanych; Wykaz ulic nowo nazwanych; Wykaz ulic przemianowanych. 1989 nr 3 s.163-174.
1078
Genowefiak Marian: [Druga] II Sesja Miejskiej Rady Narodowej. 1989 nr 2 s.125-137, fot.
1079
Genowefiak Marian: [Dwudziesta czwarta] XXIV Sesja Miejskiej Rady Narodowej (budżetowa). Aneksy: Uchwała Nr XXIV/162/88 Miejskiej Rady Narodowej w sprawie rocznego planu Poznania na 1988 r.; Uchwała Nr XXIV/163/88 Miejskiej Rady Narodowej w sprawie budżetu na rok 1988. 1988 nr 4 s.137-154.
1080
Genowefiak Marian: Ostatnie Sesje Miejskiej Rady Narodowej VIII kadencji. Aneksy: Wykaz ulic nowo nazwanych; Wykaz ulic przemianowanych; Uchwała Nr XXV/168/88 w sprawie działalności służby zdrowia i opieki społecznej na obszarze Poznania (fragmenty); Kierunki działania w zakresie rozwoju służby zdrowia i opieki społecznej w Poznaniu; Uchwała Nr XXVII/175/88 w sprawie działalności rady i jej organów w latach 1984-1988 (fragmenty). 1989 nr 1 s.123-147, pl.
1081
Genowefiak Marian: Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej IX kadencji (30 czerwca 1988 r.). 1988 nr 4 s.5-18, 8 tabl.
1082
Sauer Emilia: Inauguracyjne Sesje dzielnicowych rad narodowych. 1989 nr 1 s.115-122.


1989 r.
1083
Genowefiak Marian: [Dziewiąta] IX Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Wykaz ulic, placów i osiedli przemianowanych, nowo nazwanych i zlikwidowanych. 1990 nr 2 s.147-164, fot., pl.
1084
Genowefiak Marian: [Ósma] VIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Stan kultury i sztuki w Poznaniu (fragmenty); Uchwała Nr VIII/52/89 w sprawie stanu kultury i sztuki w Poznaniu oraz perspektyw rozwoju (fragmenty). 1990 nr 2 s.125-146.
1085
Genowefiak Marian: Sesja absolutoryjna Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Uchwała Nr VII/45/89 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 23 maja 1989 r. w sprawie ustalenia aktów prawnych obowiązujących na obszarze miasta Poznania. 1990 nr 1 s.161-179, fot.
1086
Genowefiak Marian: Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej (2III 1989 r.). Aneksy: Uchwała budżetowa Miejskiej Rady Narodowej Nr V/32/89 z dnia 2 marca 1989 r. (fragmenty); Uchwała Nr V/31/89 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 2 marca 1989 r. w sprawie rocznego planu finansowego na 1989 r. (fragmenty). 1989 nr 4 s.129-146, fot.
1087
Genowefiak Marian: [Szósta] VI Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneks: Wykaz ulic nowo nazwanych. 1990 nr 1 s.149-160, pl.


1990 r.
1088
Świtała Tadeusz: Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej (2 czerwca 1990 r.). 1990 nr 2 s.5-22, fot., 3 tabl.


Wykazy radnych
1945 r.
1089
Sarnowski Andrzej: Skład i organy Miejskiej Rady Narodowej (26 III 1945 - 3 VI 1950). Aneks: Skład Miejskiej Rady Narodowej w 1945 r. (Według listy na posiedzeniu konstytucyjnym). 1979 nr 1 s.33-44.
1950 r.
1090
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 1950 s.157-159, fot.
1951 r.
1091
Skład Prezydium MRN w latach od 1951-1956 r. 1956 s.282. 1956
1092
Skład Prezydium MRN w roku 1956. Stan na 15.12.1956 r. 1956 s.282.
1093
Wykaz członków MRN w Poznaniu. Stan na dzień 31.12.1956. 1956 s.284-286.
1958 r.
1094
Żywień Z[enobia]: Członkowie Prezydium Rady Narodowej m. Poznania wybrani na I sesji Rady. 1958 nr 2 s.85-87, fot.
1095
Żywień Z[enobia]: Wykaz członków Rady Narodowej Miasta Poznania. Stan z dnia 2 lutego 1958 r. 1958 nr 2 s.81-84.
1961 r.
1096
Genowefiak Marian: Skład komisyj Rady Narodowej miasta Poznania. 1961 nr 4 s.165-168.
1097
Genowefiak Marian: Wyniki wyborów do rad narodowych w Poznaniu (na podstawie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych); Obwieszczenie Komisji Wyborczej dla miasta Poznania o wynikach wyborów do rad narodowych w Poznaniu; Radni Rady Narodowej miasta Poznania. 1961 nr 3 s.19-24.
1965 r.
1098
Genowefiak Marian: Spis członków Komisji Rady Narodowej m. Poznania wybranych na kadencję 1965-1969. 1966 nr 1 s.151-153.
1099
Świtała Tadeusz: Wyniki wyborów do Rad Narodowych w Poznaniu (na podstawie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych); Radni Rady Narodowej miasta Poznania. 1965 nr 4 s.16-22, 4 tabl.


1969 r.
1100
Krawczyk Zbigniew: Spis członków komisji Rady Narodowej m. Poznania wybranych na kadencję 1969-1973. 1970 nr 2 s.159-163.
1101
Świtała Tadeusz: Wyniki wyborów do Rad Narodowych w Poznaniu (na podstawie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych); Radni Rady Narodowej miasta Poznania. 1969 nr 4 s.15-23, tab., 4 tabl.
1975 r.
1102
Świtała Tadeusz: Spis radnych; Komisje Miejskiej Rady Narodowej (stan na dzień 7 VI 1975 r.). 1975 nr 4 s.11-20, pl.
1978 r.
1103
Genowefiak Marian: Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z wyborów radnych sporządzony dnia 6 lutego 1978 r.; Wykaz radnych Miejskiej Rady Narodowej (kadencja 1978-1982). 1978 nr 3 s.15-21, 1 tabl.
1104
Soliński Ireneusz: Miejska Rada Narodowa w Poznaniu. Aneks: Komisje Miejskiej Rady Narodowej powołane na sesji w dniu 13 II 1978 r. 1978 nr 4 s.5-12, tab., 9 tabl.
1984 r.
1105
Genowefiak Marian: Składy osobowe stałych Komisji Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu. 1985 nr 2 s.150-152.
1106
Sauer Emilia: Spisy radnych dzielnicowych rad narodowych (na dzień 17 VI 1984). 1985 nr 2 s.144-147.
1988 r.
1107
Genowefiak Marian: Radni IX Kadencji (wybrani w dniu 30 VI 1988 r.); Komisje Miejskiej Rady Narodowej IX Kadencji. 1989 nr 2 s.138-140.
1990 r.
1108
Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994. 1994 nr 3/4 s.250-265.
1109
Żynda Stefan: Radni Rady Miejskiej Poznania w liczbach. Kadencja 1990-1994. 1994 nr 3/4 s.314-326, wykr.
1994 r.
1110
Radni Rady Miejskiej Poznania 1994-1998. 1994 nr 3/4 s.327- -352,fot.
1111
Sierżant-Doda Katarzyna: Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Poznania w dniu 19 czerwca 1994 roku. 1994 nr 3/4 s.353-387, tab.


Zagadnienia komunalne
Zagadnienia różne

1112
Drozdowicz Augustyn: Miejskie budownictwo podziemne. (Łazienki, Brama Warszawska, Targowisko, ulice). 1924 s.147-151.
1113
Drozdowicz [Augustyn]: Ogroblenie Śródki. 1923 s.33-34.
1114
Frąckowiak Franciszek: Gospodarka komunalna czeka na pomoc zakładów przemysłowych. 1960 nr 3 s.5-12.
1115
Horst Wiesława: Koncepcja systemu parkowania w Poznaniu. 1982 nr 3/4 s.67-74.
1116
Kaniecki Alfred: Adaptacja Bogdanki dla celów obronnych i gospodarczych miasta. 1996 nr 1 s.122-126.
1117
Kaniecki Alfred: Adaptacja sieci rzecznej dla potrzeb obronnych południowej i wschodniej części Poznania. 1996 nr 1 s.247-253, il.
1118
Kaniecki Alfred, Graf Renata, Jackowiak Bogdan, Ludwiczak Iwona, Ptaszyk Jerzy, Ziętkowiak Zbigniew: Problem zagospodarowania doliny Strumienia Junikowskiego. 1993 nr 3/4 s.436-454, map.
1119
Kołodziejczak Czesław: Problemy gospodarki komunalnej miasta Poznania na tle udziału jednostek gospodarczych w kosztach budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych. Część I. 1963 nr 4 s.5-17, tab. Część II. 1964 nr 1 s.5-16, tab.
1120
Kornaszewski Jacek., Sporakowski Grzegorz: Wielkość i upadek kolosa [zbiornika gazu w Naramowicach]. 1995 nr 4 s.413-421, fot.
1121
Kursy gazownicze. 1924 s.24.
1122
Lotyczewska Danuta: Przedsiębiorstwa miejskie. Odbudowa Poznania. 1945 nr 2 s.54-62.
1123
Rudnicki Zbigniew: Gospodarka komunalna w latach 1945-1970. Część pierwsza. 1972 nr 1 s.5-20, tab. Część druga. 1972 nr 2 s.5-22, tab.


Wodociągi i kanalizacja

1124
Czarnecka Aleksandra: Wodociągi miejskie i kanalizacja w poznańskich dokumentach archiwalnych. 1984 nr 1/2 s.87-96.
1125
Engel Witold: Woda dla Poznania (część pierwsza). 1959 nr 1 s.45-60, tab.; (część druga). 1959 nr 3 s.58-75, fot., tab., wykr.; (Część trzecia). 1982 nr3/4 s.57-65, tab.
1126
Kaniecki Alfred: Wodne problemy Chwaliszewa. 1995 nr 1 s.207- -225, fot., pl.
1127
Kaniecki Alfred, Gogołek Anna, Ziętkowiak Zbigniew: Zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych w obrębie Starego Miasta w Poznaniu. 1994 nr 3/4 s.554-560.
1128
Kołaczkowski Stanisław: Problemy wodne Poznania. 1961 nr 2 s.78-84.
1129
Kotowicz [Antoni]: Rozbudowa wodociągów miejskich w Poznaniu. 1923 s.190-195.
1130
Załubski Jan: Dwadzieścia lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Poznaniu (1952-1972). 1973 nr 4 s.107-115, fot., tab.
1131
Załubski Jan: Nowe ujęcie wody dla Poznania przekazane do eksploatacji. 1968 nr 2 s.158-162, fot.
1132
Załubski Jan: Rozpoczęto budowę nowych wodociągów dla miasta Poznania. 1963 nr 4 s.100-102, fot.


PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POZNANIU

1133
Bielewicz Karol, Cwojdziński Jerzy: Działalność organizacji politycznych i społecznych. 100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacjiw Poznaniu. Część II. 1965 nr 1 s.55-58.
1134
Cwojdziński Jerzy: Poznańskie wodociągi od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. 100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu. 1964 nr 4 s.21-29, fot., tab., wykr.
1135
Cwojdziński Tadeusz: Zagadnienia socjalne w latach 1945-1964. 100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu. Część II. 1965 nr 1 s.58-63, fot., wykr.
1136
Kaczmarek Czesław: Organizacja Przedsiębiorstwa i formy zarządzania. 100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu. Część II. Aneks: Dyrektorzy Przedsiębiorstwa w latach 1901-1965. 1965 nr 1 s.63-65, fot.
1137
Kaczmarek Czesław: Zaopatrzenie miasta w wodę w latach 1900- -1965. 100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Część II. 1965 nr 1 s.53-55, tab., wykr.
1138
Karnowski Jerzy Maria: Urządzenia kanalizacyjne w Poznaniu. 100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu. 1964 nr 4 s.30-35, tab.
1139
Karpiński Zenon, Skurski Józef: Zasłużeni pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu. Część II. 1965 nr 1 s.66-76, fot.
1140
Rynarzewski Józef: Postęp techniczny i racjonalizacja w latach 1945-1965. 100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu. 1964 nr 4 s.35-38, tab.


Oświetlenie miasta

1141
Bomski Tadeusz, Grześkowiak Edward, Rakuła Andrzej: Poznańska sieć elektroenergetyczna w latach 1904- -1979. 1979 nr 4 s.75-84, fot., wykr.
1142
Mrugalska-Banaszak Magdalena: Elektrownia gminy wildeckiej - przemiany funkcji budynku w latach 1895-1939. Aneks: Stanisław Słupczyński: Do Szanownego Komitetu Budowy Najśw. Serca Pana Jezusa w Poznaniu [list]. 1994 nr 1/2 s.294- -306, fot.
1143
Rutkowski Ireneusz: Siedemdziesiąt pięć lat elektrowni poznańskich (1904-1979). 1979 nr 4 s.55-74, fot., tab.
1144
Wyszogrodzki Michał: Oświetlenie zewnętrzne Poznania. 1961 nr 1 s.14-26, fot., tab.


Zieleń miejska

1145
Czarnecka Aleksandra: Zieleń miejska w poznańskim dokumencie archiwalnym. 1980 nr 4 s.41-51, pl.
1146
Flotyńska Janina: Materiały do planu zadrzewienia cmentarza w Junikowie. 1948 s.308-330, il., szk., tab.
1147
Karolczak Waldemar: Zieleń publiczna w Poznaniu w I połowie XIX wieku. 1996 nr 3 s.143-166, fot., pl.
1148
Łukasiewicz Aleksander: Projekt trwałego zachowania nienaruszalności terenów zieleni śródmiejskiej oraz najcenniejszych terenów środowiskotwórczych w aglomeracji poznańskiej. 1987 nr 1 s.5-17, il., sch.
1149
Mulczyński Tadeusz: [Sto pięćdziesiąt] 150 lat Służb Zieleni Miejskiej w Poznaniu (1834-1984). 1985 nr 4 s.93-99, fot.
1150
Wietrzychowski Bronisław: Opieka nad grobami zasłużonych. 1936 s.601-602.


Służby porządkowe

1151
Arndt Zbigniew: Projekt przebudowy zespołu obiektów straży pożarnej. Próba rekonstrukcji murów miejskich przy ul. Masztalarskiej. 1996 nr 1 s.100-106, pl.
1152
Bugowski Stanisław: Zawodowa Straż Pożarna w Poznaniu (1878- -1978). Aneks: Lista odznaczonych z okazji stulecia Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 1980 nr 1 s.55- -63, fot.
1153
Felt Mieczysław: Powstanie Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i jej udział w utrwalaniu władzy ludowej w 1945 r. 1968 nr 3 s.19-33, fot.
1154
Lewenda Henryk: Dwadzieścia pięć lat Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Poznaniu. 1971 nr 2 s.33-42, fot.
1155
Lewenda Henryk: Powstanie i działalność organów Milicji Obywatelskiej w Poznaniu w latach 1945- -1947. 1969 nr 2 s.31-53, fot., tab., 1wykr.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej