c. Budownictwo i urbanistyka

Zagadnienia różne
677
Bierła Kazimierz: Organizacja budownictwa poznańskiego w latach 1946-1971. Aneksy: Przedsiębiorstwa i instytucje budowlane w Poznaniu (na dzień 31 XII 1971); Dyrektorzy ważniejszych przedsiębiorstw budowlanych w Poznaniu. 1972 nr 3 s.43- -65, fot.
678
Bierła Henryk: Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa" w latach 1952-1977. Aneksy: Dyrekcja Przedsiębiorstwa. (Od 1948 r.); Działacze społeczni Przedsiębiorstwa. 1980 nr 4 s.5-24, fot., wykr.
679
Bober Eugeniusz: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w latach 1957-1977 na tle rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w Poznaniu. (Część pierwsza). 1980 nr 2 s.11-24, fot., pl., tab. (Część druga). 1980 nr 3 s.35-49, fot., pl., tab., 1 tabl.
680
Bugowski Jan: Laureaci Nagród Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Mgr inż. Olaf Rumatowski, inż. Stanisław Sapała, mgr inż. arch. Lech Sternal. 1971 nr 1 s.112-116, fot.
681
Burdziński Czesław: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w latach 1957-1967. 1968 nr 1 s.29-48, fot., tab.
682
Czarnecki Władysław: Tak kiedyś w Poznaniu projektowano i budowano. (Fragmenty wspomnień). Wybór i oprac. Janusz Dembski. 1993 nr3/4 s.131-152.
683
Dewor Władysław: Poznańska spółdzielczość mieszkaniowa. Aneks: Poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe (stan na 1 stycznia 1962 r.). 1962 nr4 s.57-74, fot., tab.
684
Grunwald Jan: Przebudowa ulic Małe Garbary - Solna (1976-1977). Aneksy: Inwestorzy, projektanci i budowniczowie; Rada Budowy. 1978 nr 1 s.81-94, fot., 1 tabl.
685
Kluck Ludwik: Najdawniejsze dzieje Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z teki pośmiertnej. 1990 nr 1 s.101-113, fot.
686
Kolny Eugeniusz: Dziesięcioletni dorobek Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu. 1964 nr 1 s.17-19.
687
Ladrowski Józef: Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 3 w Poznaniu (1947-1972). 1974 nr 1 s.55-80, fot., tab.
688
Litewka Piotr: Poglądy Tadeusza Szczurkiewicza na industrializację i urbanizację. 1986 nr 4 s.27-32.
689
Maisel Witold: Ewolucja planów urbanistycznych miasta Poznania w latach 1945-1957. 1958 nr 3 s.5-37,fot.
690
Mezer Barbara de: Dwadzieścia pięć lat pracy Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt - Poznań". Aneks: Nagrody i wyróżnienia. 1975 nr 2 s.118-130, fot.
691
Modrzejewski Józef: Nowe akcenty architektoniczne w śródmieściu Poznania. 1961 nr 2 s.56-62, fot.
692
Modrzejewski Józef: Twarzą do Warty i Cybiny. 1997 nr 1 s.357- -365, fot., il., pl.
693
Modrzejewski Józef: W poszukiwaniu nowych form architektury. 1961 nr 1 s.27-36, fot., sch.
694
Nawrocki Czesław: Budowa hotelu "Orbis - Polonez" w Poznaniu. Aneksy: Autorzy projektu; Charakterystyka obiektu; Lista podwykonawców; Wykaz biur projektowych. 1975 nr 1 s.91-124, fot., pl.


695
Nawrocki Czesław: Budowa hotelu Orbis "Poznań" (1974-1978). Aneks: Wykonawcy inwestycji. 1979 nr 3 s.25-45, fot., il., pl., szk., tab.
696
Nowak Aleksander: [Piętnaście] 15 lat poznańskiego "Miastoprojektu". 1964 nr 2 s.84-87, fot.
697
Nowakowska Krystyna: Zarys rozwoju urbanistycznego i dziejów zabudowy Poznania w latach 1919-1939. 1989 nr 2 s.47-63, pl.
698
Nowe gmachy, nowe domy! (Odbudowa Poznania 1.XII.48 - 15.II.49). 1949 s.72-77; (Poznań w odbudowie: 15.II.49 - 15.V.49). 1949 s.170-175; 15.V. - 1.XII.49. 1949 s.301-308; [21 XII 1949 - 11 III 1950] 1950 s.57-59; (od 1.IV. do 30.VI.1950 r.) 1950 s.180-183; (Czyn lipcowy Poznania). 1950 s.286-287.
699
Nowicki Zdzisław: Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Poznaniu w latach 1945-1970 (szkic monograficzny). 1974 nr 2 s.19-44, fot., tab.
700
Odbudowa Poznania. [Artykuł wstępny]. 1945 nr 2 s.47.
701
Paszek Zygmunt: Niektóre problemy urbanistyczne miasta Poznania w latach 1961-1965. 1960 nr 3 s.23-30, fot.
702
Plon trzymiesięcznej Akcji "R". [Planowa akcja budowy i remontów domów i osiedli robotniczych rozpoczęta w 1948 r.]. 1949 s.78-80.
703
Pogorzelski Zbigniew: Problemy deglomeracyjne Poznania. 1968 nr2 s.17-27, tab., 1 tabl.
704
Pogórski Stanisław: O nowym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Grunwaldzkiej. 1957 nr 1/2 s.31-42, fot., il., pl.
705
Stróżyk Aleksander: Poznański Kombinat Budowlany w latach 1972-1975. Aneksy: Wykaz biur projektowych; Wykonawcy [fot.]; Wykonawcy robót budowlano-montażowych. 1976 nr 1 s.5-26, fot., tab.
706
Strugarek St[anisław]: Projekty ozdoby m. Poznania pomysłu Władysława Marcinkowskiego. 1946 s.155-157.
707
Szpunar Janusz: Przesłanki rozwoju poznańskiej spółdzielczości mieszkaniowej w latach 1919-1939. 1967 nr 1 s.59-72, tab.
708
Świtała Tadeusz: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- -Własnościowa "H. Cegielski" 1958- -1983. Część pierwsza. Lata 1958-1970. Aneksy: Numery robocze i adresowe bloków mieszkalnych na osiedlach dębieckich w latach 1958-1970; Protokół nr 1 z posiedzenia Głównej Komisji Przydziału Mieszkań Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Zakładach "H. Cegielski" w Poznaniu w dniu 17 XII 1958 r.; 1983 nr 2 s.15-58, fot., il., pl., tab. Część druga. Lata 1971-1983. 1983 nr 3 s.63-113, fot., il., pl., tab.
709
Wolski Henryk: Kombinat Budowlany "Poznań-Północ" w latach 1947-1987. Aneksy: Pracownicy Kombinatu zatrudnieni przez ponad 30 lat; Wyróżnienia przyznane Kombinatowi. 1988 nr 3 s.127-145, fot., tab.
710
Zaleski Zygmunt: Budownictwo mieszkaniowe na Zachodzie. 1928 s.280-286.
711
Zaleski Zygmunt: Budowniczowie poznańscy w początkach XV wieku. 1925 s.25-33.


Konkursy urbanistyczne

712
Architekci poznańscy laureatami konkursu na gmach Ministerstwa Skarbu [Bolesław Szmidt, Leonard Tomaszewski]. 1949 s.80.
713
Bzdęga Andrzej: Konkurs na projekt koncepcyjny Rynku Wildeckiego. 1975 nr 3 s.162-167, fot., tab., szk.
714
Ludwiczak Iwona: Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na rozwiązanie urbanistyczne węzła Kaponiera. Aneks: Pozostałe prace konkursowe (omówienie). 1986 nr 2 s.108- -117, fot., il.
715
Machowina Zdzisław: Konkurs na projekt Górnego Tarasu Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". [Aneks:] Sąd konkursowy. 1971 nr 3 s.142-145, fot., 4 tabl.
716
Paszek Zygmunt: Konkurs Urbanistyczno-Architektoniczny na zabudowę Placu Wiosny Ludów w Poznaniu. 1960 nr 4 s.134-137, fot.
717
Pawlak Janusz: Konkurs zamknięty na projekt centrum handlowo--usługowego Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". [Aneks:] Sądkonkursowy. 1971 nr 4 s.174-177, fot., 2 tabl.
718
Staniszewski Włodzimierz: Konkurs na koncepcję plastyczną "Ronda Kaponiera". 1973 nr 3 s.140- -143, fot., szk.


Osiedla mieszkaniowe

719
Butowski Bogdan: Kronika budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" (rok 1972). 1975 nr 2 s.114- -118, tab.
720
Lubik Jan, Witecki Stanisław: Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" w latach 1970-1972. 1974 nr 2 s.176-195, fot., pl., szk., tab., 1 tabl.
721
Nawrocki Czesław: Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Rok 1973. 1976 nr 3 s.146-155, fot., pl., tab.; Rok 1974. 1977 nr 1 s.124-134, fot., tab., 1 tabl.; Rok 1975. 1977 nr 2 s.148-164, fot., pl., tab., 3 tabl.
722
Nawrocki Czesław: Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" w latach 1976- -1978. 1983 nr 4 s.67-82, fot., pl., tab. Lata 1979-1980. Aneksy: Placówki Działu Społeczno-Wychowawczego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (stan na 31 XII 1980 r.). 1987 nr 2 s.101-108, tab. Odcinek ostatni, lata 1981-1984. Aneksy: Nagrody i wyróżnienia za projektowanie i budowę Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady"; Budowa zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" w zeszytach "Kroniki Miasta Poznania" (1969-1990). 1990 nr 1 s.83-100, fot., rys., tab.
723
Nawrocki Czesław: Zespół Osiedli Mieszkaniowych Piątkowo-Naramowice. Aneks: Konkurs Stowarzyszenia Architektów Polskich Nr 512. 1978 nr 1 s.49-69, fot., il., map., pl., sch., tab.
724
Pawłowicz Edmund: Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" (lata 1968 i 1969). Aneksy: Rozkład mieszkań w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" wraz z propozycją umeblowania; Skład Zespołu do opracowania programu usług "Centrum" w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady"; Pracownicy Oddziału Zakładu Usług Inwestycyjnych dla Spraw "Winograd" pełniącego funkcje inwestora zastępczego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; Pracownicy Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3, biorący udział w uruchomieniu produkcji i w budowie Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". 1971 nr 2 s.151-165, fot.
725
Pawłowicz Edmund, Steca Jan: Kształt Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". 1969 nr 1 s.5-19, fot., pl.
726
Talarczyk Lech: Kronika budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Rok 1973. 1977 nr 4 s.110- -119, fot., pl., tab.
727
Talarczyk Lech: Kronika budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Rok 1974. 1978 nr 3 s.140- -160, fot., pl., tab. Rok 1975. Aneks: Numery robocze i adresowe budynków mieszkalnych i socjalno-usługowych oddanych do użytku w 1975 r. 1978 nr4 s.104-118, fot., pl., tab. Rok 1976. Aneks: Numery robocze i adresowe budynków mieszkalnych i socjalno-usługowych oddanych do użytku w 1976 r. 1980 nr 1 s.79-92, fot., tab. Rok 1977. Aneks: Numery robocze i adresowe budynków mieszkalnych i socjalno-usługowych oddanych do użytku w 1977 r. 1980 nr 3 s.71-86, fot., pl., tab., 1 tabl.
728
Wellenger Jan, Wieczorkiewicz Stefan: Budowa nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". 1966 nr 3 s.15-25, fot., pl., tab.
729
Wieczorkiewicz Stefan: Kronika budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". (Lata 1966 i 1967). 1969 nr 1 s.156-167, fot., pl. Rok 1968. 1969 nr 4 s.171-180, fot., pl., tab. Rok 1969. 1970 nr 4 s.188-197, fot., tab. Wlatach 1970-1971. 1973 nr 2 s.112- -128, fot., pl., tab., 1 tabl.
730
Wolski Henryk: Budowa Osiedla Mieszkaniowego "Karolin" (1975- -1977). 1979 nr 4 s.85-90, fot., il., tab.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej