Przepisy przejściowe - nowelizacja Prawa Budowlanego

Komunikat  Wydziału Urbanistyki i Architektury w sprawie przepisów przejściowych do zmian prawa budowlanego

Symbol paragrafu na szarym tle - grafika artykułu
Przepisy przejściowe w Prawie Budowlanym

Z dniem 19 września 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Do spraw prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w oparciu o przepisy Prawa budowlanego - wszczętych i niezakończonych przed 19.09.2020 r. - przepisy Prawa budowlanego stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - tzn. do 19.09.2021 r. - inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów Prawa budowlanego w brzmieniu dotychczasowym.

W sprawach prowadzonych według przepisów dotychczasowych oraz dla zamierzeń budowlanych, dla których przed 19.09.2020 r. wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia, przepisy dotyczące:

  • zakresu istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę oraz
  • przeniesienia pozwolenia na budowę lub przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

-  stosuje się w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Do wniosków o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych złożonych do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nierozpatrzonych przez te organy przed 19.09.2020 r. stosuje się przepisy art. 9 Prawa budowlanego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

sieci społecznościowe