Zmiana sposobu użytkowania

 1. Kiedy muszę zmienić sposób użytkowania ? (art. 71 Prawa Budowlanego)
 2. Kiedy należy dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ? (art. 71, ust.4 Prawa Budowlanego)
 3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania?  (art. 71 Prawa Budowlanego)

1. Kiedy muszę zmienić sposób użytkowania ?  (art. 71 Prawa Budowlanego)

Jeżeli zmieniam w obiekcie budowlanym lub w jego części warunki:

 • bezpieczeństwa pożarowego
 • powodziowego
 • pracy
 • zdrowotne
 • higieczno-sanitarne
 • ochrony środowiska
 • wielkości lub układy obciążeń

Jeżeli podjęte są działania zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(W rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

2. Kiedy należy dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania (art. 71, ust.4 Prawa Budowlanego)

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania?  (art. 71 Prawa Budowlanego)

W zgłoszeniu (druk A4) należy:

 • określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

dołączyć:

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów na tej lub sąsiedniej działce z oznaczeniem części obiektu, w którym zamierza się dokonać zmiany
 • zwięzły opis techniczny (rodzaj i charakterystyka obiektu budowlanego, konstrukcja wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również dane technologiczne)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3)
 • zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami mpzp (planu miejscowego) albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w przypadku zmiany warunków higieniczno-sanitarnych, pożarowych, pracy układu obciążeń

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej