Specjalny samochód skanował reklamy w Poznaniu

To pilotażowy projekt, który pomoże określić, gdzie w stolicy Wielkopolski znajdują się nośniki reklamowe oraz ile ich jest.

Galeria zdjęc przedstawia specjalny samochód skanujący reklamy. - grafika artykułu
Specjalny samochód skanował reklamy.

Trwają ostatnie prace nad poznańską uchwałą krajobrazową. Będzie ona jednym z podstawowych narzędzi porządkowania przestrzeni publicznej -  m.in. z reklam, które okażą się niezgodne z jej zapisami. Jednak zanim radni przyjmą dokument podczas sesji, należy przeprowadzić audyt nośników reklamowych w Poznaniu. Sprawdzić, ile reklam jest na terenie miasta i gdzie one się znajdują. Taka wiedza jest niezbędna do późniejszej egzekucji przepisów uchwały. 

- Jest to nie lada wyzwanie, dlatego Wydział Urbanistyki i Architektury podjął próbę przeprowadzenia pilotażowego skanowania nośników reklamowych w przestrzeni ulicy Grunwaldzkiej. Otrzymany materiał pozwoli ocenić możliwości techniczne oraz finansowe urzędu pod kątem inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych w całym mieście - mówi Tobiasz Wichnowski, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. 

W czwartek po południu samochód wyposażony w niezbędne narzędzia (skanery, kamery, czujniki), przejechał ulicą Bukowską - od Roosevelta w kierunku Grunwaldzkiej, następnie Grunwaldzką do ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W tym czasie skanował reklamy, będące w polu "widzenia" urządzeń. 

Uchwała krajobrazowa to dokument, który określi zasady stawiania nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. W ubiegłym roku projekt był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu - z jego zapisami można się było zapoznać na miejskich stronach internetowych i zgłosić uwagi. 

Projekt uchwały krajobrazowej trafił już do Biura Rady Miasta. W środę, 2 marca dokumentem zajmie się Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany, to najprawdopodobniej radni będą głosować nad poznańską uchwałą krajobrazową podczas najbliższej sesji 8 marca. 

Co zawiera aktualny projekt uchwały? 

Poznań ma zostać podzielony na cztery obszary. Pierwszy z nich - staromiejski - obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejny - zurbanizowany - obejmuje osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Czwarty to obszar przyrodniczy wpisujący się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Największe nośniki reklamowe - billboardy - w maksymalnym rozmiarze (18 m²) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice - przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w staromiejskim z ograniczeniami. 

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków - z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Katalog możliwości, jakie uchwała zapewnia przedsiębiorcom, którzy chcą wywiesić szyld, jest bardzo szeroki. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, tablice zbiorcze i pylony. Największa forma szyldu - pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m² i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Dokument reguluje również zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych prefabrykatów. Ponadto określa warunki lokalizowania obiektów małej architektury: nie mogą przekraczać wysokości 5 m.

Uchwała określa także terminy dostosowania do obowiązujących w mieście zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. W przypadku nośników reklamowych są one różne dla poszczególnych części miasta. Dla obszaru staromiejskiego oraz terenów położonych w granicach pasa drogowego w obrębie całego miasta - 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, centrum i historycznych dzielnic - 2 lata, zurbanizowanego i przyrodniczego - 5 lat z wyłączeniem obiektów lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustalono termin 2 lat na dostosowanie. 

Dla ogrodzeń pełnych wykonanych z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy okres adaptacji do zapisów uchwały wynosi 5 lat od wejścia w życie. Pozostałe rodzaje ogrodzeń nie wymagają dostosowania, podobnie jak obiekty małej architektury.

JZ