Umieszczanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku jest zabronione. Tego typu odpady powinny być zbierane selektywnie w celu ułatwienia ich przetwarzania za pomocą technologii i instalacji służących do przetwarzania i recyklingu. Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne, występujące w postaci wielko i małogabarytowej należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Zbudowane z materiałów wysoko przetworzonych, zawierają najbardziej toksyczne metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć i lit. Te właśnie pierwiastki, ze zużytych i niezabezpieczonych baterii, trafiają do środowiska ze strumieniem odpadów komunalnych. Przedostają się do wód powierzchniowych, powietrza i gleby, skąd wchodzą w łańcuchy pokarmowe, a więc dostają się do organizmów roślin, zwierząt i człowieka (jedna guzikowa bateria srebrowa jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody).

  • Ołów jest trujący - uszkadza układ nerwowy i mózg. Osłabia zdolność uczenia się, a w najgorszym wypadku prowadzi do chorób psychicznych. Za dużo ołowiu w organizmie może również być powodem bezpłodności,
  • Kadm jest trujący - odkładając się w wątrobie i nerkach, nie pozwala organizmowi na wytwarzanie niezbędnych składników,
  • Rtęć jest szkodliwa dla środowiska i przez łańcuch pokarmowy trafia do organizmu człowieka mogąc uszkodzić jego układ nerwowy,
  • Lit w organizmie może być powodem zbyt dużej przemiany materii.

Selektywnie zebrane zużyte baterie i akumulatory, zamiast do środowiska, trafią do odzysku !!!

Mieszkańcy mogą oddawać zużyte baterie i zużyte akumulatory do odpowiednich miejsc odbioru, które zapewniają:

  • Sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25m2 (obowiązani są do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przez udostępnienie pojemnika na tego rodzaju odpady, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie),
  • Sprzedawcy hurtowi baterii i akumulatorów, którzy zobowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytych baterii i akumulatorów,
  • Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów również są obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytych baterii i akumulatorów,
  • Odpady w postaci zużytych baterii można dostarczać samodzielnie do GRATOWISKA, do GRATOWOZU lub jednego z ogólnodostępnych dla mieszkańców punktów, których wykaz znajduje się poniżej.

Podmioty gospodarcze, placówki oświatowe oraz punkty handlowo-usługowe chcące przyłączyć się do systemu zbiórki baterii proszone są o kontakt z Zakładem Zagospodarowania Odpadów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej