Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ELEKTROŚMIECI

      Poznań uczestniczy w ogólnopolskim programie "Moje miasto bez elektrośmieci", który jest autorskim programem ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektornicznego S.A. Organizacja prowadzi działania edukacyjne oraz zbiórkę zużytego sprzętu w szkołach, a także wspiera lokalne przedsięwzięcia władz samorządowych, których celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie postępowania z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi po okresie ich eksploatacji. Natomiast ze względów ekonomicznych wynikających ze zmian przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami, z dniem 1 października 2019 r. Organizacja zaprzestała bezpłatnie odbierać zużyty sprzęt z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania.

Więcej informacji na temat programu znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/

       Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami § 5 ust. 8 Uchwały Nr XXXV/208/2017 r. z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", zmienionej Uchwałą nr XLV/239/2019 z dnia 30.05.2019 r., zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych należy przekazywać m.in. do:

  • odbiorców odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie;
  • stacjonarnych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • podmiotów uprawnionych do  zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Związku;
  • punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu, jak również bez konieczności zakupu nowego sprzętu na warunkach ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  • punktów serwisowych - w przypadku, gdy naprawa przyjętego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że jego naprawa jest nieopłacalna.

Zachęcamy do odwiedzenia strony ZM GOAP:

https://www.goap.org.pl/

https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/podmioty-odbieraj%C4%85ce-zu%C5%BCyty-sprz%C4%99t-elektryczny-i-elektroniczny/31-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-elektro-eko-na-terenie-zwi%C4%85zku-mi%C4%99dzygminnego-%E2%80%9Egoap%E2%80%9D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej