Zrównoważony rozwój w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

Zasada zrównoważonego rozwoju jest jednym z aspektów wyróżnionych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 i przewija się zarówno w wizji Poznania 2030 "Poznań miastem metropolitalnym o silnej gospodarce i wysokiej jakości życia, opierającym swój rozwój na wiedzy", misji "Poznań... dba o zrównoważony rozwój...", celach strategicznych np. "Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta" i celach pośrednich "Ekologiczne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i odpadami", oraz programach strategicznych.

Wśród 21 programów strategicznych ujętych w Strategii, podejmujących problematykę zrównoważonego rozwoju wyróżnić należy  Czysty Poznań.

Celem programu jest realizacja wyzwań wspólnotowej polityki ochrony środowiska,
w tym w szczególności zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami, zapewnienie odpowiedniego potencjału infrastruktury technicznej, gwarantującego ekologiczną gospodarkę zasobami: wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazowej oraz odprowadzanie ścieków, dywersyfikację źródeł energii, a także dbałość o środowisko naturalne i właściwe warunki sanitarno-porządkowe miasta oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Metropolii Poznań.