Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B (a)P dla strefy aglomeracja poznańska.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B (a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. 

Województwo Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie

Projekt ww. dokumentu znajduje się pod adresem: http://www.bip.umww.pl  w zakładce "Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2019"

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać do 2 maja br. w następującej formie:

  • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Spotkanie informacyjne, w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędzie się 25.04.2019 r., o godz. 16.00  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, Sala konferencyjna część B, piętro10.