Ochrona jerzyków. Instruktaż montażu budek lęgowych

Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, w ramach zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zrealizowała zadanie pn."Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych Poznania".

W ramach zadania opracowano i wydrukowano 500 szt. ulotek, które zostały przez młodzież szkolną przekazane przedstawicielom największych osiedli mieszkaniowych (Osiedle Piastowskie i Zegrze). Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych wykonali 100 skrzynek lęgowych, które zostały założone przez osiedla mieszkaniowe, w formie 6-8 skrzynek, zgodnie z wypracowanymi przez ornitologów zasadami (instrukcją PTOP). W ramach akcji ochrony jerzyka włączyło się społeczeństwo w lokalne problemy  środowiskowe.

Młodzież szkolna biorąca czynny udział w akcji otrzymała nagrody książkowe, natomiast Osiedla Mieszkaniowe- certyfikaty z tytułu włączenia się w akcje ratowania i ochrony jerzyków, dzięki którym na naszych osiedlach jest mniej uciążliwych dla nas owadów.

Jerzyk - grafika artykułu
Jerzyk - Fot. WOŚ UMP (archiwum T. Mizera)

Zakładane cele realizacji zadania:

  • Ochrona poznańskiej populacji jerzyków przez zapewnienie jej bezpiecznych miejsc lęgowych. Wykonane i zamontowane budki lęgowe na budynkach poddawanych termomodernizacji przyczynią się do poprawy możliwości rozrodu jerzyka.
  • Poszerzenie wiedzy uczniów i dorosłych na temat ochrony przyrody i środowiska.

Cel osiągnięto poprzez zamontowanie 100 skrzynek lęgowych. Dzięki przedsięwzięciu możliwe będzie zahamowanie zmniejszającej się liczby miejsc do gniazdowania (w związku z rozwojem nowoczesnego budownictwa), tym samym ochrona populacji jerzyków w Poznaniu, zminimalizowanie śmiertelności młodych ptaków oraz zwiększenie bioróżnorodności.

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz uchwałą Nr XLI/613/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok, oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 299/2013/P z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzanie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

sieci społecznościowe