Otwarty konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) oraz uchwały Nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok, ogłaszam:

fot. - grafika artykułu
Zdjęcie

OTWARTY KONKURS

NR 46/2020

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA

W OBSZARZE

EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W 2020 ROKU

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

sieci społecznościowe