Odpady komunalne

Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez:

  • wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów,
  • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości;
  • korzystanie z usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, podmiotu wskazanego przez ZM GOAP (od lipca 2013 r.).

Uwaga !

Wszelkie informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się na stronie internetowej www.goap.org.pl

Nieczystości ciekłe

  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.
  • Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.
  • Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.
  • częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia, oraz zapewnić ciągłość korzystania ze zbiornika.

Uwaga !
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miasta Poznania prowadzi ewidencję istniejących zbiorników bezodpływowych oraz ilości zakupionej wody i odebranych nieczystości płynnych na posesji. Prowadzi również ewidencję umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, podpisanych przez właścicieli nieruchomości.

Poniżej udostępniamy specjalny Komunikat dotyczący prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej