Oddział Realizacji Zadań Przyrodniczych i Gospodarki Wodnej (TP)

Kompetencje oddziału

 • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
 • Naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dla wykonywania robót lub obiektów budowlanych.
 • Nadzorowanie prac związanych z małą retencją oraz konserwacją i utrzymywaniem drożności cieków wodnych i urządzeń wodnych z wyłączeniem, rowów przydrożnych oraz przebiegających przez tereny wykorzystywane rolniczo.
 • Nadzorowanie prac związanych z poprawą jakości wód w jeziorach i zbiornikach wodnych.
 • Nadzorowanie prac związanych ze sprzątaniem brzegów jezior i utrzymaniem drożności na budowlach hydrotechnicznych.
 • Udział w pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową.
 • Sporządzanie planów budowy, modernizacji, remontów i konserwacji zbiorników, cieków wodnych nieżeglownych oraz w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a także przygotowywanie harmonogramów i zakresów dla poszczególnych zadań wraz z bieżącym nadzorowaniem ich realizacji.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Poznania określających wykaz kąpielisk na terenie miasta oraz sezon kąpielowy;
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Poznania wyrażających zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystwanego do kąpieli i określających sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
 • Weryfikacja i kontrola prawidłowości funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków zgłoszonych do eksploatacji w Wydziale.
 • Prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej.
 • Przygotowywanie pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej.
 • Przygotowywanie opinii merytorycznych w sprawach: ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także obszaru ograniczonego użytkowania.
 • Podejmowanie działań wynikających z potrzeby ochrony wód, gospodarki wodnej oraz geologii.
 • Prowadzenie wizji lokalnych w terenie oraz zbieranie i analizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw;
 • Sporządzanie planów, harmonogramów i zakresów dla poszczególnych zadań przyrodniczych w zakresie niezastrzeżonym dla innych jednostek organizacyjnych.